Táto Slo­ven­ská káva z rodin­nej pra­žiarne v Seredi sa kva­li­tou vyrovná tým naj­lep­ším

Jakub Jablonický / 23. november 2016 / Business

Na Slo­ven­sku sa v posled­nom čase s kva­lit­nými kávami roz­trhlo vrece a Cof­fee Vero­nia medzi ne určite patrí.

Cof­fee Vero­nia vznikla v dobe, kedy ľudia začali mať dosť nekva­lit­ných ins­tant­ných káv a začali sa obze­rať po nie­čom kva­lit­nej­šom. V roku 2005 prišli s vlast­nou recep­tú­rou zlo­že­nou zo 6 ara­bík. Po jej úspe­chu začali pro­du­ko­vať odro­dové kávy z 25 kra­jín.

23-1-e1471518132757-1200x1200

foto: FB/Coffee VERO­NIA

Za znač­kou stojí sve­tovo uzná­vaný odbor­ník Oldřich Holiš. Rodák z dedinky Pata je drži­te­ľom množ­stva medzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov a porot­com na sve­to­vých súťa­žiach.

Ako 14-ročný som musel každý víkend mlieť zrn­kovú kávu na ruč­nom mlyn­čeku a poviem vám, že som to nemal rád až do chvíle, kým sa z neho neza­čala šíriť nád­herná aróma kávy. Práve tú som si zami­lo­val a jed­ného dňa som si pove­dal, že ma bude aj živiť. A tak som v roku 1996 začal pra­co­vať s kávou, ktorá ma neopus­tila dodnes,” hovorí Holiš.

farmari-1200x800

foto:FB/Coffee VERO­NIA

Za úspe­chom Vero­nie stojí najmä jej kva­lita. Spolu s far­mármi vybe­rajú to naj­lep­šie z ich úrody. Zrná potom pra­žia v malých dáv­kach podľa dopytu zákaz­níka, čím udr­žujú čerstvosť svo­jej kávy. Rov­naký prin­cíp apli­kujú aj pri dová­žaní zele­ného kávov­ní­ko­vého zrna.

Naši far­mári sa zame­ria­vajú na pes­to­va­nie micro-lotov, kto­rých úroda málo­kedy pre­sa­huje 100 trid­sať kilo­vých vriec. Spolu s nimi vybe­ráme tie naj­lep­šie odrody, ktoré sa im v daný rok dopes­to­vali, pri­čom však vsá­dzame na ove­rené a chu­ťovo zau­jí­mavé odrody so svo­jou špe­ci­fic­kou a udr­ža­teľ­nou kva­li­tou.”

13737705_1046963368723513_6134444948730376440_o

foto:FB/Coffee VERO­NIA

V pra­žiarni sa všetko balí ručne a pre­chá­dza prí­snou kon­tro­lou. Vo Vero­nii sa neus­tále sna­žia zdo­ko­na­ľo­vať pra­žiace sys­témy a vzde­lá­vať svo­jich zamest­nan­cov, aby sa udr­žali na čo naj­kva­lit­nej­šej úrovni.

Kávu z malých úrod pre­dá­vajú pod náz­vom Bean’s Friends. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že na oba­loch jed­not­li­vých káv, sú zobra­zené tváre jed­not­li­vých far­má­rov, ktorí kávu vypes­to­vali. Názov Bean’s Friends má vysti­ho­vať aj pria­teľ­ský vzťah, ktorý si s nimi Vero­nia vybu­do­vala.

12132397_891701114249740_6391819647230597184_o

fotoFB/Coffee VERO­NIA

Okrem kávy sa Vero­nia venuje aj výuke a šíre­niu osvety. Zalo­žila Aca­demy of Cof­fee, kto­rej cie­ľom je ško­liť kva­lit­ných baris­tov.

Aca­demy of Coffee­ je miesto, kde máte mož­nosť zis­tiť o káve všetko, čo vás zau­jíma a čo potre­bu­jete k správ­nemu pocho­pe­niu celej filo­zo­fie kávo­vej kul­túry. Aby sme zabez­pe­čili odbor­nosť na naj­vyš­šej úrovni, stali sme sa par­tne­rom Cof­fee Con­sule z nemec­kého Mann­he­imu, ktorý pri­náša uni­kátne ško­liace sys­témy a prí­stupy k prob­le­ma­tike kávov­ní­ko­vého zrna a jeho spra­co­va­nia.“

13116163_996934800393037_4654556067805320982_o

foto:FB/Coffee VERO­NIA

Slo­ven­ská káva už dávno nekončí pri Pop­rad­skej Extra Špe­ciál. Trh sa mení a ľudia čoraz viac vyhľa­dá­vajú kva­litu. Sereďská Vero­nia v tomto smere určite nes­klame.

zdroj foto­gra­fií: FB/Coffee VERO­NIA

Pridať komentár (0)