Taxi služba Hailo končí v Sever­nej Ame­rike

Luky Gašparík / 14. október 2014 / Business

Nie­ktorí expan­dujú a druhí zasa kon­čia. Hailo sa v Sever­nej Ame­rike neda­rilo už dlh­šie, až to nako­niec zaba­lili na dobro.

Dnes ozná­mil CEO Hailo Tom Barr, že sa jeho spo­loč­nosť sťa­huje zo Sever­nej Ame­riky, “kde vyna­lo­žené astro­no­mické sumy na mar­ke­ting, robia skoro všet­kým hrá­čom nemožné byť v zisku”. Všetci vieme koľko napr. mína Uber na svoj mar­ke­ting. Možno to je aj stra­té­gia od Uberu, naliať toľko cashu a ostat­ných jed­no­du­cho “vyhla­do­vať”. Ris­kantné.

Roz­hod­nu­tie samoz­rejme neprišlo samé od seba, ale rezul­tuje z neschop­nosti Hailo utr­hnúť hlavne Uberu a Lyftu kúsok z koláča. Obi­dve kon­ku­renčné firmy lejú mili­óny dolá­rov do svo­jich slu­žieb, mili­óny, ktoré už Hailo nemá.

Podľa slov Barra: “Bolo to ťažké roz­hod­nu­tie a veľmi nás mrzí jeho dopad na našich kole­gov, ktorí musia teraz spo­loč­nosť opus­tiť. Budeme sa ich sna­žiť pod­po­riť na ich ďal­šej pro­fe­sij­nej ceste. My a naši inves­tori sme si istí, že náš zostrený fókus na Európu, Áziu a cel­kový ser­vis, nám pomôže maxi­ma­li­zo­vať možný dopad na našich zákaz­ní­kov a vodi­čov”

Súčasne ohlá­sil, že si co-foun­der Hailo Jay Breg­man zalo­žil nový biz­nis a z tohto dôvodu sa roz­ho­dol opus­tiť Hailo, kde si však naďa­lej pone­cháva sig­ni­fi­kantný share.

Zdroj:theverge.com

Pridať komentár (0)