Ťažba dreva vo Vydrici nie je hoax. Vysvetlíme ti prečo

  • Ide o rozdiel v prístupe k budúcej prírodnej rezervácii vo Vydrici
  • Rozdiel v názoroch prebieha medzi Lesmi SR na jednej a Iniciatívou Chráňme povodie Vydrice na druhej strane
  • OZ podporujú aj Mestské lesy a hlavné mesto Bratislava
Chránime povodie Vydrice
  • Ide o rozdiel v prístupe k budúcej prírodnej rezervácii vo Vydrici
  • Rozdiel v názoroch prebieha medzi Lesmi SR na jednej a Iniciatívou Chráňme povodie Vydrice na druhej strane
  • OZ podporujú aj Mestské lesy a hlavné mesto Bratislava

V piatok sme v sekcii Rýchle správy zverejnili informáciu od iniciatívy Chráňme povodie Vydrice, ktorá sa týkala ťažby na území budúcej prírodnej rezervácie.

80 percent územia patrí hlavnému mestu a 20 percent patrí Lesom SR. Ťažba prebieha práve na spomínaných 20 percentách. Napriek tomu, že v stanovisku sa uvádza, že ťažba v oblasti nie je protizákonná, Mestské lesy, iniciatíva Chráňme povodie Vydrice, ale aj Magistrát hlavného mesta bratislava sú toho názoru, že ťažba v buducej prírodnej rezervácii nie je tým najlepším riešením.

Lesy SR sa voči našej redakcii právom ohradili, nakoľko nám vyjadrenie oboch strán v dobe publikácie rýchlej správy chýbalo. Za neoslovenie Lesov SR sa ospravedlňujeme. Napriek tomu bol ich post na sociálnej sieti zavádzajúci, nakoľko správu o ťažbe označili za hoax.

Prečo to nie je hoax?

Hoax je ozančením správy, ktorá je vymyslená, nepravdivo interpretovaná či vymyslená. V tejto situácii o hoax nejde, nakoľko ťažba ne území prebieha a je legálna, rovnako ako sa to uvádza v stanovisku od iniciatívy Chráňme povodie Vydrice.

„Ťažba prebieha legálne, nakoľko ide o spracovanie kalamity. Malo by však byť zohľadnené to, že územie sa nachádza v navrhovanej rezervácií Pramene Vydrice, ktorej vyhlásenie odsúhlasilo mesto Bratislava ako väčšinový vlastník územia a momentálne prebieha vypracovanie návrhu na ŠOP SR, ktorý by následne mala schváliť vláda SR,“ vyjadrila sa Karolína Gelatičová z iniciatívy Chráňme povodie Vydrice.

Podľa jej názoru a vyjadrenia v materiáloch, ktoré poskytla redakcii Startitup, je potrebné zohľadniť aj to, že väčšina Bratislavčanov si želá, aby boli lesy v okolí Bratislavy určené primárne na rekreáciu.

„Mestské lesy v Bratislave na tomto území vyhlásili zónu pokoja to znamená zónu, bez akejkoľvek ťažby. Lesy Slovenskej republiky š.p. však naďalej pokračujú vo svojej devastačnej činnosti a nezohľadňujú pri tom požiadavku Bratislavčanov,“ uviedla Gelatičová, ktorá vzápätí doplnila, že sa jedná o ťažbu smrekov, ktoré sú na danom území nepôvodnou drevinou .

„Rezervácie sú však určené pre samovývoj a preto ak by smreky boli ponechané bez ťažby, došlo by k ich prirodzenému rozpadu. Po čase by ich nahradili prirodzené dlhoveké listnaté dreviny,“ doplnila Gelatičová. V stanovisku ďalej uvádza, že podľa slov LZ VLK je na lokalite Božia muka na Lesy SR podané trestné oznámenie, nakoľko ide o poškodzovanie chránených živočíchov a ich biotopov.

Reakcia Lesov SR v plnom znení

Za Lesy SR s nami komunikoval vedúci odboru komunikácie Pavel Machava. V tlačovej správe sa Lesy SR vyjadrili, že v lokalite Vydrica pri Bratislave prebieha riadne ohlásené spracovanie podkôrnikovej kalamity. Celkovo je potrebné vyťažiť 350m³ dreva, ktoré sú napadnuté podkôrnikovým hmyzom. 200m³ už bolo vyťažených, ostáva vyťažiť 150m³. Práce budú prebiehať do konca augusta.

„Odstránenie stromov, ktoré boli napadnuté podkôrnikovým hmyzom, je veľmi dôležité. Z napadnutých stromov totiž budú vylietať nové generácie hmyzu na ďalšie zdravé stromy. Včasným spracovaním zachránime zdravé stromy. Takýto postup je upravený v Zákone o lesoch,“ vyajdrili sa ďalej v zaslaných materiáloch.

Lesy SR na riešenie problematiky ďalšieho postupu v  tzv. bratislavských lesoch zriadili pracovnú skupinu, ktorej členmi sú zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, mesta Bratislava, Mestských lesov Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja a OZ Naše Karpaty.

„Na poslednom stretnutí pracovnej skupiny, ktoré sa konalo v máji tohto roku, sme ostatných členov informovali, že nebudeme realizovať úmyselnú ťažbu (ťažba za účelom hospodárskeho využitia lesa) v lokalitách, ktoré sú pre rozvoj turizmu pre Bratislavčanov  dôležité – na Devínskej Kobyle a Vydrici. Zároveň sme oznámili, že tam, kde to bude nevyhnutné, budeme realizovať tzv. náhodnú ťažbu – napr., z dôvodu veternej, alebo podkôrnikovej kalamity,“ uvádza sa v materiáloch ďalej.

Problém nastal aj po tom, čo sa Lesy SR v statuse na Facebooku vyjadrili, že ťažba prebieha so súhlasom Mestských lesov Bratislava a so súhlasom hlavného mesta. To sa po komunikácii s Matejom Dobšovičom ukázalo ako nepravdivé. Lesy chybu v komunikácii upravili.

Hlavné mesto žiadny súhlas neudelilo

S ohľadom na tému, ktorá sa priamo dotýka aj hlavného mesta, sme oslovili Andreja Kovarika, riaditeľa sekcie životného prostredia a splnomocnenca primátora Bratislavy Matúša Valla.

„Na úvod by som rád vyjadril potešenie, že si Lesy SR uvedomili nešťastnú formuláciu uvedenú v poste na FB a upravia ho. Hlavné mesto a jeho mestská organizácia Mestské lesy Bratislava určite nevyjadrili súhlas s akýmkoľvek ťažobným zásahom v priestoroch plánovanej Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice,“ hovorí.

Podľa Kovarika je naopak logické, že hlavné mesto nesúhlasí s takýmto zásahom na mieste, ktoré je vyhradené pre budúci bezzásahový režim v rámci Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.

Prírodnou rezerváciou sa oblasť stane v dohľadnej dobe. „Prírodná rezervácia sa totiž spravidla vyhlasuje na územiach, na ktorých bežia prirodzené prirodné procesy, bez umelého zásahu človeka,“ vyjadril sa Kovarik pre redakciu Startitup.

„Ťažba takejto plôšky v Malých Karpatoch za účelom ochrany inak listnatého lesa, sa nám javí z pohľadu plánovanej prírodnej rezervácie ako neúčelná. Ťažbou sa totiž často zdravé stromy v okolí neochránia a naopak sa aj vplyvom pohybu ťažkých lesných mechanizmov a následným zhutnením pôdy poškodzujú. Postupná prirodzená obnova lesného porastu by bola v tomto prípade vhodnejsia,“ dodal Andrej Kovarik, čím potvrdil aj to, že poškodzovanie biotopov, ktoré Lesy SR označili za hoax, môže byť reálne.

A to isté platí aj o Mestských lesoch v Bratislave

Rovnaký názor zastáva aj riaditeľ manažmentu projektov Mestských lesov Matej Dobšovič: „Až 80% lesov v rámci navrhovanej národnej prírodnej rezervácie Vydrica sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta Bratislava (spravujú Mestské lesy), zvyšok spravujú Lesy SR.  Mesto Bratislava v roku 2018 dalo súhlasné stanovisko na vznik Národnej prírodnej rezervácie vo svojich lesoch. Mestské lesy preto celú oblasť v rámci zonácie, ktorá bola schválená tento rok, zaradili do zóny kľudu, teda bez hospodárskej ťažby dreva,“ vyjadril sa pre redakciu Startitup.sk.

Mestské lesy Bratislava tak Vydrici poskytli maximálnu ochranu až do doby, kým nebude rezervácia oficiálne vyhlásená príslušnými orgánmi.

Režim ochrany, ktorý tu dnes Mestské lesy uplatňujú ohľadom ťažby dreva, je už totožný s režimom v prírodnej rezervácii. Medializovanú ťažbu na Vydrici vykonáva štátny podnik Lesy SR, na ktorých rozhodnutia nemáme v Mestských lesoch žiaden vplyv. Vidno tu aj rozdiel v pohľadoch na budúcu rezerváciu – Mestské lesy sa tu správajú ako keby tu rezervácia už bola vyhlásená,“ dodal na záver.

Štátne Lesy SR sa odvolávajú aj na situáciu v ČR

Pavel Machava v našej komunikácii spomenul aj katastrofálnu situáciu, ktorá postihla smreky v Českej republike. „V našom záujme je predovšetkým ochrana zdravých stromov v danej oblasti,“ hovorí.

K problému s lykožrútom sa vyjadril aj splnomocnenec primátora Bratislavy Andrej Kovarik: „Problém s podkôrnym hmyzom v rozsahu, ktorý dnes vidíme nie len na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike a Nemecku, je primárne vyvolaný nesprávnym lesníckym postupom z minulosti. Konkrétne zakladaním monokultúrnych plôch, najmä smreku v polohách, ktoré sú preň v neprirodzene nízkej nadmorskej výške a teda aj v nevhodných klimatických pomeroch, už v čase výsadby. Dnes sme svedkami akéhosi bodu zlomu, ktorý vplyvom prebiehajúcej klimatickej zmeny prirodzene vyvoláva masívne odumieranie týchto porastov, ktoré sú na daných stanovištiach vzhľadom na vyššie napísané neudrzateľné,“ zakončil Kovárik.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech