Tech­no­ló­gia For­mu­ly 1 pomá­ha leká­rom byť lep­ší­mi

Tatiana Blazseková / 3. júna 2015 / Business

McLa­ren je jed­ným z naj­väč­ší­ch mien v F1 a aktu­ál­ne sa stá­va veľ­kým menom aj v medi­cí­ne. Dr. Caro­li­ne Har­gro­ve pri­šla do McLa­re­nu pred 18 rok­mi a dnes je tech­nic­kou ria­di­teľ­kou apli­ko­va­ný­ch tech­no­ló­gii- dcér­skej spo­loč­nos­ti McLa­ren Tech­no­lo­gy Group. Doktor­ka Har­gro­ve vysvet­ľu­je, že stov­ky sen­zo­rov, nástro­jov, sys­té­mov a prog­ra­mov, kto­ré využí­va F1, je mož­né apli­ko­vať aj pri závaž­ný­ch ope­rá­ciá­ch.

 

McLaren minulý mesiac oznámil podpísanie zmluvy s University of Oxford, ktorej cieľom je posilniť kľúčové zdravotnícke služby rozvíjajúce medicínsku analýzu a spôsoby rozhodovania. 

Akoto teda funguje? Počas operácie chirurg operuje so senzormi na lakti. Dáta sú poslané prostredníctvom Bluetooth technológie do počítačov. Senzory ďalej produkujú prúd dát, ktorý môže byť analyzovaný v reálnom čase pre okamžitú spätnú väzbu chirurga. Doktorka Hargrove hovorí: „Vieme, že existujú určité črty, ktoré odlišujú skvelých chirurgov od priemeru - rýchlosť, obratnosť či hladkosť rezu. Ako chirurg vie, či a kedy sa zlepšil? Som v niečom lepší ako iní chirurgovia?“ Spoločný projekt tak poskytuje lepšiu komunikáciu s lekárom od začiatku lekárskej kariéry. Chirurg si tak môže otestovať,  či jeho špecializácia korešponduje s jeho zručnosťami a schopnosťami.

 

 

V F1 sú dáta okamžite analyzované a tím tak hneď nájde stratégiu za použitia stoviek či tisícok simulácii za sekundu. Kedy je správny čas na návštevu boxov? Čo ak Ferrari využije box teraz, ako ma to ovplyvní? F1 je skutočná veda!

Doktor Freddie Hamdy je riaditeľom chirurgických vied na Univerzite v Oxforde. „Súčasťou mojej práce je vyberať správnych ľudí do pozície chirurg a dať im ten správny tréning“. Dáta sa získavajú zo senzorov na chirurgovi, ale aj zo senzorov umiestnených na pacientoch - pred, počas a po operácii. Monitorované dáta tak môžu prispieť k zisteniam o stave pacienta po operácii a dĺžke jeho rekonvalescencie.

 

 

Rovnako ako pri F1, kombinácia matematických dát, simulácie a modelovania môžu zistiť malé anomálie v ľudskom správaní, či už ide o jazdca alebo pacienta. S týmito dátami môžeme rozpoznať jednotlivé trendy - prečo sa pacientova váha zmenila, aj keď sa diéta nezmenila. Môžeme taktiež sledovať chôdzu človeka a na jej základe rozpoznať zdravotný stav. Tieto detaily si však voľným zrakom doktor nevšimne, preto je využitie tejto technológie také dôležité a jedinečné.

Spolupráca McLarenu s University of Oxford v sebe nepochybne nesie úžasné možnosti. Uvidíme, kam toto nezvyčajné partnerstvo dospeje- ako F1 ovplyvní medicínu a naopak.

 

Zdroj: www.techcrunch.com

Pridať komentár (0)