Tech­no­ló­gia For­muly 1 pomáha leká­rom byť lep­šími

Tatiana Blazseková / 3. júna 2015 / Business

McLa­ren je jed­ným z naj­väč­ších mien v F1 a aktu­álne sa stáva veľ­kým menom aj v medi­cíne. Dr. Caro­line Har­grove prišla do McLa­renu pred 18 rokmi a dnes je tech­nic­kou ria­di­teľ­kou apli­ko­va­ných tech­no­ló­gii- dcér­skej spo­loč­nosti McLa­ren Tech­no­logy Group. Doktorka Har­grove vysvet­ľuje, že stovky sen­zo­rov, nástro­jov, sys­té­mov a prog­ra­mov, ktoré využíva F1, je možné apli­ko­vať aj pri závaž­ných ope­rá­ciách.

McLa­ren minulý mesiac ozná­mil pod­pí­sa­nie zmluvy s Uni­ver­sity of Oxford, kto­rej cie­ľom je posil­niť kľú­čové zdra­vot­nícke služby roz­ví­ja­júce medi­cín­sku ana­lýzu a spô­soby roz­ho­do­va­nia. 

Akoto teda fun­guje? Počas ope­rá­cie chi­rurg ope­ruje so sen­zormi na lakti. Dáta sú poslané pro­stred­níc­tvom Blu­e­to­oth tech­no­ló­gie do počí­ta­čov. Sen­zory ďalej pro­du­kujú prúd dát, ktorý môže byť ana­ly­zo­vaný v reál­nom čase pre okam­žitú spätnú väzbu chi­rurga. Doktorka Har­grove hovorí: „Vieme, že exis­tujú určité črty, ktoré odli­šujú skve­lých chi­rur­gov od prie­meru — rých­losť, obrat­nosť či hlad­kosť rezu. Ako chi­rurg vie, či a kedy sa zlep­šil? Som v nie­čom lepší ako iní chi­rur­go­via?“ Spo­ločný pro­jekt tak posky­tuje lep­šiu komu­ni­ká­ciu s leká­rom od začiatku lekár­skej kari­éry. Chi­rurg si tak môže otes­to­vať, či jeho špe­cia­li­zá­cia koreš­pon­duje s jeho zruč­nos­ťami a schop­nos­ťami.

V F1 sú dáta okam­žite ana­ly­zo­vané a tím tak hneď nájde stra­té­giu za pou­ži­tia sto­viek či tisí­cok simu­lá­cii za sekundu. Kedy je správny čas na náv­števu boxov? Čo ak Fer­rari využije box teraz, ako ma to ovplyvní? F1 je sku­točná veda!

Doktor Fred­die Hamdy je ria­di­te­ľom chi­rur­gic­kých vied na Uni­ver­zite v Oxforde. „Súčas­ťou mojej práce je vybe­rať správ­nych ľudí do pozí­cie chi­rurg a dať im ten správny tré­ning“. Dáta sa zís­ka­vajú zo sen­zo­rov na chi­rur­govi, ale aj zo sen­zo­rov umiest­ne­ných na pacien­toch — pred, počas a po ope­rá­cii. Moni­to­ro­vané dáta tak môžu pris­pieť k zis­te­niam o stave pacienta po ope­rá­cii a dĺžke jeho rekon­va­les­cen­cie.

Rov­nako ako pri F1, kom­bi­ná­cia mate­ma­tic­kých dát, simu­lá­cie a mode­lo­va­nia môžu zis­tiť malé ano­má­lie v ľud­skom sprá­vaní, či už ide o jazdca alebo pacienta. S týmito dátami môžeme roz­poz­nať jed­not­livé trendy — prečo sa pacien­tova váha zme­nila, aj keď sa diéta nezme­nila. Môžeme tak­tiež sle­do­vať chô­dzu člo­veka a na jej základe roz­poz­nať zdra­votný stav. Tieto detaily si však voľ­ným zra­kom doktor nevšimne, preto je využi­tie tejto tech­no­ló­gie také dôle­žité a jedi­nečné.

Spo­lu­práca McLa­renu s Uni­ver­sity of Oxford v sebe nepo­chybne nesie úžasné mož­nosti. Uvi­díme, kam toto nezvy­čajné par­tner­stvo dospeje– ako F1 ovplyvní medi­cínu a naopak.

Zdroj: www.techcrunch.com

Pridať komentár (0)