Tento špa­niel­ský pár si do skaly nechal vyte­sať eko­lo­gický dračí dom

Alexandra Dulaková / 5. augusta 2016 / Tools a produktivita

Pri kom­pli­ko­va­nej výstavbe inšpi­ro­va­nej legen­dár­nym Gau­dím mali autori pro­jektu na srdci nie­len stav prí­rod­ných zdro­jov, ale aj miestnu eko­no­miku. Ich archi­tek­to­nické dielo v sebe spája fan­ta­zijnú ori­gi­na­litu s mini­ma­liz­mom cha­rak­te­ris­tic­kým pre mladú gene­rá­ciu.

Obklo­pený kla­sic­kými prí­mor­skými domami špa­niel­skeho pobre­žia pôsobí tento netra­dičný pro­jekt z dielne Gil­Balr­to­lomé Archi­tec­ture vskutku výrazne. Namiesto bež­ných rôz­no­fa­reb­ných vypa­lo­va­ných striech a slneč­ných fasád sa tu obja­vuje len vlnitá štruk­túra asy­met­ric­kej stre­chy, kto­rej kry­tiny zdo­bené zin­ko­vým povla­kom zámerne pri­po­mí­nakú dra­čie šupiny a sú ladené do chlad­nej sivo-strie­bor­nej farby. S oko­lím to vytvára zau­jí­mavy kon­trast a pôsobí možno tro­chu excen­tricky. No zvy­šok — z kto­rého zvonku nie je vidno veľa — je celý pono­rený do bie­lej farby a vládne v ňom, naroz­diel od stre­chy, symet­rický mini­ma­liz­mus. Skle­nené, tak­mer nevi­di­teľné bal­kó­nové zábrad­lie, veľké okná a na spod­nej terase — dosta­točne veľ­kej pre družný kolek­tív — blan­kytný bazén. A ako čereš­nička na torte — priamy výhľad na Stre­do­zemné more. To sa nachá­dza hneď na spodu zrázu, do kto­rého je dom vyte­saný.

JG52513

A teraz k pre­mys­le­nej výstavbe. Keďže je dom zasa­dený v skale, jeho maji­te­lia majú po celý rok sta­bilnú tep­lotu dvad­sia­tich stup­ňov a nemu­sia míňať ener­gie na kli­ma­ti­zá­ciu ani kúre­nie. Aby tento pro­jekt upro­stred špa­niel­skej Salob­reñy, ktorý nazvali Casa del Ancan­ti­lado (Dom útesu), odo­lal váhe 42-stup­ňo­vého zrázu, je mar­kantná stre­cha pod zin­ko­vým povr­chom tvo­rená z dvoj­tej vrstvy betónu, ktorú nesú pod­porné steny oboh­nané okolo domu. Jeho inte­riér je tak­mer výlučne tvo­rený otvo­re­ným pries­to­rom s mini­mom prie­čok a stien.

GilBartolome-Casa-acantilado4

GilBartolome-Casa-acantilado5

Pra­covná sila, rov­nako ako aj mate­riály, pochá­dzajú výlučne z blíz­keho oko­lia, čím sa maji­te­lia a inži­nier zod­po­vedný za pro­jekt (Manuel Rojas) sna­žili pod­po­riť miestnu eko­no­miku ešte stále pozna­čenú finanč­nou krí­zou. Náby­tok bol robený na mieru naprí­klad zo skle­nej vaty a poly­es­te­ro­vej živice. Strešná kry­tina bola robená a na stavbu polo­žená ručne, čo si vyža­do­valo ťažkú prácu miest­nych. Tá sa ale oči­vidne vypla­tila. Jej plody si okrem maji­te­ľov môže uží­vať aj sedem­ded­siat hostí, ktorí sa do domu a na jeho terasu zmes­tia. Vraj o nich nie je núdza, čo snáď nikoho neprek­va­puje. Keď už nie kvôli hos­ti­te­ľom, aspoň kvôli stavbe inšpi­ro­va­nej Anto­niom Gau­dím a jeho ani­ma­lis­tic­kými výtvormi by sa opla­tilo na nejaký ten večie­rok zaví­tať.

GilBartolome-Casa-acantilado3

Zdroj: Inha­bi­tat, zdroj foto­gra­fií: Gil­Bal­to­more Archi­tects

Pridať komentár (0)