Ten­to špa­niel­ský pár si do ska­ly nechal vyte­sať eko­lo­gic­ký dra­čí dom

Alexandra Dulaková / 5. augusta 2016 / Lifehacking

Pri kom­pli­ko­va­nej výstav­be inšpi­ro­va­nej legen­dár­nym Gau­dím mali auto­ri pro­jek­tu na srd­ci nie­len stav prí­rod­ných zdro­jov, ale aj miest­nu eko­no­mi­ku. Ich archi­tek­to­nic­ké die­lo v sebe spá­ja fan­ta­zij­nú ori­gi­na­li­tu s mini­ma­liz­mom cha­rak­te­ris­tic­kým pre mla­dú gene­rá­ciu.

Obklo­pe­ný kla­sic­ký­mi prí­mor­ský­mi doma­mi špa­niel­ske­ho pobre­žia pôso­bí ten­to netra­dič­ný pro­jekt z diel­ne Gil­Balr­to­lo­mé Archi­tec­tu­re vskut­ku výraz­ne. Namies­to bež­ných rôz­no­fa­reb­ných vypa­lo­va­ných striech a slneč­ných fasád sa tu obja­vu­je len vlni­tá štruk­tú­ra asy­met­ric­kej stre­chy, kto­rej kry­ti­ny zdo­be­né zin­ko­vým povla­kom zámer­ne pri­po­mí­na­kú dra­čie šupi­ny a sú lade­né do chlad­nej sivo-strie­bor­nej far­by. S oko­lím to vytvá­ra zau­jí­ma­vy kon­trast a pôso­bí mož­no tro­chu excen­tric­ky. No zvy­šok — z kto­ré­ho zvon­ku nie je vid­no veľa — je celý pono­re­ný do bie­lej far­by a vlád­ne v ňom, naroz­diel od stre­chy, symet­ric­ký mini­ma­liz­mus. Skle­ne­né, tak­mer nevi­di­teľ­né bal­kó­no­vé zábrad­lie, veľ­ké okná a na spod­nej tera­se — dosta­toč­ne veľ­kej pre druž­ný kolek­tív — blan­kyt­ný bazén. A ako čereš­nič­ka na tor­te — pria­my výhľad na Stre­do­zem­né more. To sa nachá­dza hneď na spo­du zrá­zu, do kto­ré­ho je dom vyte­sa­ný.

JG52513

A teraz k pre­mys­le­nej výstav­be. Keď­že je dom zasa­de­ný v ska­le, jeho maji­te­lia majú po celý rok sta­bil­nú tep­lo­tu dvad­sia­tich stup­ňov a nemu­sia míňať ener­gie na kli­ma­ti­zá­ciu ani kúre­nie. Aby ten­to pro­jekt upro­stred špa­niel­skej Salob­re­ñy, kto­rý nazva­li Casa del Ancan­ti­la­do (Dom úte­su), odo­lal váhe 42-stup­ňo­vé­ho zrá­zu, je mar­kant­ná stre­cha pod zin­ko­vým povr­chom tvo­re­ná z dvoj­tej vrstvy betó­nu, kto­rú nesú pod­por­né ste­ny oboh­na­né oko­lo domu. Jeho inte­ri­ér je tak­mer výluč­ne tvo­re­ný otvo­re­ným pries­to­rom s mini­mom prie­čok a stien.

GilBartolome-Casa-acantilado4

GilBartolome-Casa-acantilado5

Pra­cov­ná sila, rov­na­ko ako aj mate­riá­ly, pochá­dza­jú výluč­ne z blíz­ke­ho oko­lia, čím sa maji­te­lia a inži­nier zod­po­ved­ný za pro­jekt (Manu­el Rojas) sna­ži­li pod­po­riť miest­nu eko­no­mi­ku ešte stá­le pozna­če­nú finanč­nou krí­zou. Náby­tok bol robe­ný na mie­ru naprí­klad zo skle­nej vaty a poly­es­te­ro­vej živi­ce. Streš­ná kry­ti­na bola robe­ná a na stav­bu polo­že­ná ruč­ne, čo si vyža­do­va­lo ťaž­kú prá­cu miest­nych. Tá sa ale oči­vid­ne vypla­ti­la. Jej plo­dy si okrem maji­te­ľov môže uží­vať aj sedem­ded­siat hos­tí, kto­rí sa do domu a na jeho tera­su zmes­tia. Vraj o nich nie je núdza, čo snáď niko­ho neprek­va­pu­je. Keď už nie kvô­li hos­ti­te­ľom, aspoň kvô­li stav­be inšpi­ro­va­nej Anto­ni­om Gau­dím a jeho ani­ma­lis­tic­ký­mi výtvor­mi by sa opla­ti­lo na neja­ký ten večie­rok zaví­tať.

GilBartolome-Casa-acantilado3

Zdroj: Inha­bi­tat, zdroj foto­gra­fií: Gil­Bal­to­mo­re Archi­tects

Pridať komentár (0)