Tep­láky zaží­vajú come­back! Na Kicks­tar­teri vyzbie­rali už viac ako 100 tisíc

Rišo Néveri / 9. júla 2015 / Tools a produktivita

Pohodlné, ale módne. Kom­bi­ná­cia, o ktorú sa módni návrhári sna­žia od nepa­mäti. Rie­še­nie je však jed­no­duch­šie, ako si mys­líš. Tep­láky! Nie tie vyťa­hané, pri­dlhé, deravé, čo máš na doma ale tep­láky na mieru, z kva­lit­nej látky a vhodné do spo­loč­nosti. Aspoň to tvrdí firma, ktorá sa na ne pokú­sila zís­kať 15 000$. Dostala však 742% cie­ľo­vej sumy. Wau.

Firma Pub­lic Rec z ame­ric­kého Chi­caga uspela na Kicks­tar­teri až v neča­ka­nej miere. Ich “for­málne” tep­láky zožali obrov­ský úspech a zís­kali firme vyše 7 náso­bok cie­ľo­vej sumy. Cie­ľom bolo vyzbie­rať od záu­jem­cov 15 tisí­ciek dostali ich však vyše 110. Kam­paň ale zďa­leka nekončí. Uzat­vorí sa až 18. Júla. Zach Gold­stein, ktorý s nápa­dom pri­šiel tvrdí, že na trhu muž­ského oble­če­nia je diera. Počas vyso­kej školy bol veľký fanú­šik tep­lá­kov, ale neve­del nájsť také, ktoré by mu sadli. Zis­til, že mamine tep­láky mu sedia naj­viac — tu zrejme zis­til, že to chce rie­še­nie.

Muži sú čoraz aktív­nejší. Čiara medzi prá­cou a zába­vou sa v živote postupne stráca a vzniká pries­tor pre oble­če­nie, kto­rého na trhu chýba — vzniká pries­tor pre nás.”

Nejedná sa prav­daže o kla­sické tep­láky. Spo­mí­nané noha­vice sú určené “na celý deň a každú uda­losť”. Do práce, domov, na nákup, či do baru. Vnú­torný šev noha­víc je z pop­hodl­nej látky a v noha­vi­ciach sa budeš cítiť úplne inak ako v tep­lá­koch. Sú zúžené a majú falošný zips, čím vytvá­rajú dojem for­mál­nosti a ele­gan­cie. Z diaľky si ich možno sple­tieš s noha­vi­cami od obleku. Aspoň to tak tvrdí výrobca…

Pre prvých 100 záu­jem­cov, ktorí pro­jekt pod­po­rili stáli noha­vice 86$ dolá­rov. Tento počet sa však neuve­ri­teľne rýchlo vypre­dal a noha­vice ako odmenu za pod­poru pro­jektu už dosta­neš za 95$. Môžeš si ich kúpiť v 3 far­bách: čier­nej, sivej a tma­vo­mod­rej. Tvor­co­via si ich neve­dia vyna­chvá­liť. 18 mesia­cov sú ich kaž­do­den­ným oble­če­ním a sú maxi­málne spo­kojní.

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)