Tera­sa spo­ločns­ti ESET posky­tu­je relax a doko­na­lý výhľad na Bra­ti­sla­vu

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch Tomáš Dupkala Ing. arch. Štefan Petras Ing. arch Matúš Repka Ing. arch Pavol Ružbarský Ing. arch Barbora Luptáková / 4. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: archív autorov

Mini­ma­lis­tic­ký pro­jekt exte­ri­é­ro­vej tera­sy veľ­kej IT spo­loč­nos­ti. Pries­tor pre stre­tá­va­nie, relax, vyčis­te­nie hla­vy a posil­ňo­va­nie sociál­nych kon­tak­tov.

Záme­rom inves­to­ra bola potre­ba pre­tvo­riť tera­su pri­pra­ve­nú na umiest­ne­nie reklám a tech­no­ló­gii na oddy­cho­vú zónu zamest­nan­cov spo­loč­nos­ti ESET.

archív auto­rov

Návrh musel spl­niť tie­to kri­té­ria: Využi­tie výhľa­dov na Bra­ti­sla­vu / Vytvo­re­nie mies­ta na relax / Vytvo­re­nie mies­ta na orga­ni­zo­va­nie nefor­mál­nych roko­va­ní / Vytvo­re­nie pries­to­ru pre zhro­maž­ďo­va­nie väč­šie­ho počtu ľudí.

Maji­te­ľom budo­vy boli sta­no­ve­né tie­to limi­ty: Zacho­va­nie kon­štruk­cií pred­prip­ra­ve­ných pri výstav­be objek­tu na umiest­ne­nie reklám. Nain­šta­lo­va­né prv­ky na tera­se nesmú ovplyv­niť von­kaj­ší vzhľad objek­tu. Z dôvo­du nára­zo­vých vet­rov musia byť všet­ky prv­ky pri­pev­ne­né.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

archív auto­rov

Pries­tor je roz­de­le­ný na dve zóny: oddy­cho­vú, orien­to­va­nú s výhľa­dom na zeleň — Sad Jan­ka Krá­ľa a aktív­nu, orien­to­va­nú s výhľa­dom na Sta­ré Mes­to. Tera­su tvo­rí dre­ve­ná plat­for­ma z kto­rej vystu­pu­je pódium s boxa­mi na sede­nie, kubu­sy so zele­ňou a sto­ly.

archív auto­rov

Základ­ný mate­riál, s kto­rým sme pra­co­va­li, bolo prí­rod­né dre­vo a prv­ky zele­ne. Z dre­va, sú vytvo­re­né všet­ky pochôdz­ne plo­chy, boxy na sede­nie, sto­ly na stá­tie a prv­ky pre umiest­ne­nie zele­ne. Pou­ži­li sme odol­nú dre­vi­nu Ter­mo­ja­seň bez doda­toč­nej povr­cho­vej úpra­vy, mate­riál postup­ne oxi­du­je a zís­ka­va pri­ro­dze­nú pati­nu. Zeleň napo­má­ha zlep­šo­vať mik­ro­klí­mu a plní aj izo­lač­nú fun­kciu medzi kan­ce­lá­ria­mi a tera­sou.

archív auto­rov

Novo­vznik­nu­tá tera­sa vytvá­ra pod­mien­ky pre vznik ďal­ších akti­vít spo­je­ných s prá­cou a rela­xom. Tera­sa sa sta­la vyhľa­dá­va­ným mies­tom pre zamest­nan­cov. Ten­to pro­jekt pod­nie­til sna­hu a chuť budo­vať ďal­šie také­to zóny v pries­to­roch spo­loč­nos­ti.

archív auto­rov
Autorský kolektív sa inšpiruje.
archív auto­rov
Pridať komentár (0)