Tes­la má naj­lep­šiu stra­te­gic­kú pozí­ciu na trhu

Dárius Polák / 3. mája 2016 / Startupy

Je veľ­mi jed­no­du­ché pod­ce­niť toh­to výrob­cu áut — plán je vypro­du­ko­vať 80 – 90 tisíc áut roč­ne, zatiaľ čo napr. taký ame­ric­ký trh ich pre­dá za tú istú dobu 17 mili­ó­nov. Aj 400 000 pre­dob­jed­ná­vok je iba malá kvap­ka v mori. Sila Tes­ly však spo­čí­va inde. 

Tes­la je o nie­koľ­ko rokov tech­no­lo­gic­ky i ope­ra­tív­ne vpred a jej kon­ku­rent­mi nedo­ká­za­li poriad­ne zare­a­go­vať. Keď sa na to pozrieš, kon­ku­ren­cia mala 10 rokov na to aby Tes­lu nie dobeh­la, ale pred­beh­la. A to sa nesta­lo. Pre­čo?

Hra tech­no­ló­gii sa zme­ni­la

Prvý prob­lém, kto­ré­mu výrob­co­via áut čelia je, že základ v kon­ku­ro­va­ní sa zme­nil — nej­de tu však o pohon elek­tri­na ver­zus benzín/diesel/plyn. Sku­toč­ný boj pre­bie­ha na úrov­ni jazd­né­ho zážit­ku, kde hra­jú hlav­nú rolu soft­vér a com­pu­ting .

2014-08-29_9-19-13

fot­ka: industryweek.com

Väč­ši­na dneš­ných áut je dob­rá pre väč­ši­nu ľudí. V pod­sta­te ide o to, aby ťa bez­peč­ne, pohodl­ne a na čas dosta­lo z bodu A do bodu B. Mecha­nic­ky pri­chá­dza málo novi­niek a i tie sú rých­lo sko­pí­ro­va­né. Zatiaľ čo Tes­la je z toh­to uhľa pohľa­du skve­lá (neuve­ri­teľ­ná rých­losť, bez­peč­nosť a efek­tív­nosť), uro­bi­la navy­še veci, kto­ré ostat­ní nemoh­li sko­pí­ro­vať, pre­to­že je to základ, na kto­rom sú autá posta­ve­né — soft­vér a com­pu­ting ako top pri­ori­ta.

Tes­la je od počiat­ku tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť od srd­ca, čo je vidieť. V Mode­li S je zabu­do­va­ná funkč­ná aktu­ali­zá­cia na diaľ­ku, už od počiat­ku. Ako je na tom kon­ku­ren­cia? For­dov MyFord Touch info­tain­ment nahne­val toľ­ko ľudí, že ho chce­li žalo­vať — upg­ra­de si vyža­do­val zapo­je­nie USBč­ka ale­bo díle­ra, kto­rý to uro­bil za teba. Náv­šte­vu díle­ra si rov­na­ko vyža­do­val Chrys­ler, keď zis­til, že ich Jeep môže byť na diaľ­ku hack­nu­tý.

wired

fot­ka: wired.com

Je zná­me, že väč­ši­na výrob­cov áut si nechá­va kom­po­nen­ty vytvo­riť u dodá­va­te­ľov ako Bosch a Delp­hi. Dizajn auta, mon­táž, mar­ke­ting, v tom všet­kom sa špe­cia­li­zu­jú a tvo­ria si to sami, až na soft­vér. No a tie­to roz­hod­nu­tia sa začí­na­jú pre­ja­vo­vať v zlých skú­se­nos­tiach maji­te­ľov áut a neschop­nos­ti výrob­cov rých­lo rea­go­vať.

Autá sú veľ­ké, náklad­né, kom­pli­ko­va­né a vyso­ko regu­lo­va­né. Zme­niť dizajn auta je jed­na vec. Zme­niť biz­nis model v tom istom čase, je už úpl­ne iná reč.

GIF­ko: medium.com

Nový biz­nis model

Tes­la čeli­la mno­hým výzvam, medzi kto­ré, okrem vybu­do­va­nia moder­nej auto­mo­bi­lo­vej spo­loč­nos­ti od zákla­dov, pat­ri­la i tvor­ba naj­lep­šie­ho biz­nis mode­lu pre pre­daj svo­jich áut. Exis­tu­jú­ce spo­loč­nos­ti sú uzav­re­té v tom svo­jom. Nepre­dá­va­jú svo­je autá pria­mo svo­jim zákaz­ní­kom, díle­ri fun­gu­jú ako spro­stred­ko­va­te­lia. Tes­la a títo díle­ri sa však navzá­jom nepot­re­bu­jú.

tesla-store-los-angeles-photo-misha-bruk-mbh-architects_100449434_h

foto: greencarrperots.com

Z eko­no­mic­ké­ho hľa­dis­ka, elek­tric­ké autá nepred­sta­vu­jú pre díle­rov vrchol ich záuj­mu. Díler­stvo zará­ba naj­viac na finan­co­va­ní a ser­vi­se. Áno, elek­tric­ké autá potre­bu­jú finan­co­va­nie, no zďa­le­ka nepot­re­bu­jú toľ­ko ser­vi­su ako ich benzínový/dieselový nápro­ti­vok. Spo­lu s fak­tom, že môže prob­lé­my rie­šiť na diaľ­ku vďa­ka aktu­ali­zá­ciám, díler­stvo strá­ca poin­tu.

Vzťah výrob­ca — díler je neefek­tív­ny. Zákaz­ník si zväč­ša nemô­že objed­nať auto, s mož­nos­ťa­mi po kto­rých túži — ale­bo si vybe­rú auto, kto­ré je na dvo­re, ale­bo sa poob­ze­ra­jú po naj­lep­šom vo svo­jom oko­lí, kto­ré je najb­liž­šie k ide­álu. Súčas­ný prob­lém spo­čí­va v tom, že výrob­ca áut musí najprv uspo­ko­jiť díle­ra, až potom zákaz­ní­ka. Výsled­kom je veľ­ké množ­stvo prie­mer­ných pro­duk­tov.

1280px-Parking_lot_at_HAA_Kobe

foto: wikimedia.org

Pre­ná­jom ako záchra­na

Iro­nic­ky, trend poži­čia­va­nia si, zachrá­ni veľa pro­du­cen­tov áut. Nie­koľ­ko z nich inves­to­va­lo do alter­na­tív­ne­ho mode­lu vlast­níc­tva — Daim­ler vlast­ní Car2go, BMW Reach­Now v Seatt­le, a Audi spus­ti­lo vlast­nú služ­bu v Bay Area. V pre­pra­ve exis­tu­je biz­nis model, kto­rý posú­va túto služ­bu ďalej — Uber. To však nezme­ní nič na fak­te, že soft­vér je a bude kľú­čo­vý. Vo veľ­kej mie­re urču­je záži­tok z jaz­de­nia, ako je moni­to­ro­va­nie sle­pých uhlov, udr­žo­va­nie v pru­hu a nako­niec, kom­plet­ne funkč­ný auto­pi­lot.

Car2Go_Amsterdam_Smart_ED_cropped

foto: wikimedia.org

Hoci je Tes­la v tom čo vie čís­lo jed­na, má pred sebou ešte dlhú ces­tu. Kon­ku­ren­cia zas začí­na chá­pať, že nie všet­ko sa dá sko­pí­ro­vať, sna­ží sa pre­sa­diť inou for­mou. Tak, či onak, my ako zákaz­ní­ci vyhrá­me. Sta­čí iba čakať na to, kto nám ponúk­ne lep­šiu mož­nosť :)

Many-tesla-model-s

Zdroj: Nicho­las Moryl, medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: slice.mit.edu

Pridať komentár (0)