Tesla má naj­lep­šiu stra­te­gickú pozí­ciu na trhu

Dárius Polák / 3. mája 2016 / Startupy

Je veľmi jed­no­du­ché pod­ce­niť tohto výrobcu áut — plán je vypro­du­ko­vať 80 – 90 tisíc áut ročne, zatiaľ čo napr. taký ame­rický trh ich predá za tú istú dobu 17 mili­ó­nov. Aj 400 000 pre­dob­jed­ná­vok je iba malá kvapka v mori. Sila Tesly však spo­číva inde. 

Tesla je o nie­koľko rokov tech­no­lo­gicky i ope­ra­tívne vpred a jej kon­ku­rentmi nedo­ká­zali poriadne zare­a­go­vať. Keď sa na to pozrieš, kon­ku­ren­cia mala 10 rokov na to aby Teslu nie dobehla, ale pred­behla. A to sa nestalo. Prečo?

Hra tech­no­ló­gii sa zme­nila

Prvý prob­lém, kto­rému výrob­co­via áut čelia je, že základ v kon­ku­ro­vaní sa zme­nil — nejde tu však o pohon elek­trina ver­zus benzín/diesel/plyn. Sku­točný boj pre­bieha na úrovni jazd­ného zážitku, kde hrajú hlavnú rolu soft­vér a com­pu­ting .

2014-08-29_9-19-13

fotka: industryweek.com

Väč­šina dneš­ných áut je dobrá pre väč­šinu ľudí. V pod­state ide o to, aby ťa bez­pečne, pohodlne a na čas dostalo z bodu A do bodu B. Mecha­nicky pri­chá­dza málo novi­niek a i tie sú rýchlo sko­pí­ro­vané. Zatiaľ čo Tesla je z tohto uhľa pohľadu skvelá (neuve­ri­teľná rých­losť, bez­peč­nosť a efek­tív­nosť), uro­bila navyše veci, ktoré ostatní nemohli sko­pí­ro­vať, pre­tože je to základ, na kto­rom sú autá posta­vené — soft­vér a com­pu­ting ako top pri­orita.

Tesla je od počiatku tech­no­lo­gická spo­loč­nosť od srdca, čo je vidieť. V Modeli S je zabu­do­vaná funkčná aktu­ali­zá­cia na diaľku, už od počiatku. Ako je na tom kon­ku­ren­cia? For­dov MyFord Touch info­tain­ment nahne­val toľko ľudí, že ho chceli žalo­vať — upg­rade si vyža­do­val zapo­je­nie USBčka alebo dílera, ktorý to uro­bil za teba. Náv­števu dílera si rov­nako vyža­do­val Chrys­ler, keď zis­til, že ich Jeep môže byť na diaľku hack­nutý.

wired

fotka: wired.com

Je známe, že väč­šina výrob­cov áut si necháva kom­po­nenty vytvo­riť u dodá­va­te­ľov ako Bosch a Delphi. Dizajn auta, mon­táž, mar­ke­ting, v tom všet­kom sa špe­cia­li­zujú a tvo­ria si to sami, až na soft­vér. No a tieto roz­hod­nu­tia sa začí­najú pre­ja­vo­vať v zlých skú­se­nos­tiach maji­te­ľov áut a neschop­nosti výrob­cov rýchlo rea­go­vať.

Autá sú veľké, nákladné, kom­pli­ko­vané a vysoko regu­lo­vané. Zme­niť dizajn auta je jedna vec. Zme­niť biz­nis model v tom istom čase, je už úplne iná reč.

GIFko: medium.com

Nový biz­nis model

Tesla čelila mno­hým výzvam, medzi ktoré, okrem vybu­do­va­nia moder­nej auto­mo­bi­lo­vej spo­loč­nosti od zákla­dov, pat­rila i tvorba naj­lep­šieho biz­nis modelu pre pre­daj svo­jich áut. Exis­tu­júce spo­loč­nosti sú uzav­reté v tom svo­jom. Nepre­dá­vajú svoje autá priamo svo­jim zákaz­ní­kom, díleri fun­gujú ako spro­stred­ko­va­te­lia. Tesla a títo díleri sa však navzá­jom nepot­re­bujú.

tesla-store-los-angeles-photo-misha-bruk-mbh-architects_100449434_h

foto: greencarrperots.com

Z eko­no­mic­kého hľa­diska, elek­trické autá nepred­sta­vujú pre díle­rov vrchol ich záujmu. Díler­stvo zarába naj­viac na finan­co­vaní a ser­vise. Áno, elek­trické autá potre­bujú finan­co­va­nie, no zďa­leka nepot­re­bujú toľko ser­visu ako ich benzínový/dieselový nápro­ti­vok. Spolu s fak­tom, že môže prob­lémy rie­šiť na diaľku vďaka aktu­ali­zá­ciám, díler­stvo stráca pointu.

Vzťah výrobca — díler je neefek­tívny. Zákaz­ník si zväčša nemôže objed­nať auto, s mož­nos­ťami po kto­rých túži — alebo si vyberú auto, ktoré je na dvore, alebo sa poob­ze­rajú po naj­lep­šom vo svo­jom okolí, ktoré je najb­liž­šie k ide­álu. Súčasný prob­lém spo­číva v tom, že výrobca áut musí najprv uspo­ko­jiť dílera, až potom zákaz­níka. Výsled­kom je veľké množ­stvo prie­mer­ných pro­duk­tov.

1280px-Parking_lot_at_HAA_Kobe

foto: wikimedia.org

Pre­ná­jom ako záchrana

Iro­nicky, trend poži­čia­va­nia si, zachráni veľa pro­du­cen­tov áut. Nie­koľko z nich inves­to­valo do alter­na­tív­neho modelu vlast­níc­tva — Daim­ler vlastní Car2go, BMW Reach­Now v Seattle, a Audi spus­tilo vlastnú službu v Bay Area. V pre­prave exis­tuje biz­nis model, ktorý posúva túto službu ďalej — Uber. To však nezmení nič na fakte, že soft­vér je a bude kľú­čový. Vo veľ­kej miere určuje záži­tok z jaz­de­nia, ako je moni­to­ro­va­nie sle­pých uhlov, udr­žo­va­nie v pruhu a nako­niec, kom­pletne funkčný auto­pi­lot.

Car2Go_Amsterdam_Smart_ED_cropped

foto: wikimedia.org

Hoci je Tesla v tom čo vie číslo jedna, má pred sebou ešte dlhú cestu. Kon­ku­ren­cia zas začína chá­pať, že nie všetko sa dá sko­pí­ro­vať, snaží sa pre­sa­diť inou for­mou. Tak, či onak, my ako zákaz­níci vyhráme. Stačí iba čakať na to, kto nám ponúkne lep­šiu mož­nosť :)

Many-tesla-model-s

Zdroj: Nicho­las Moryl, medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: slice.mit.edu

Pridať komentár (0)