Tesla to má nakop­nuté na Slo­ven­sko

Šandi / 16. októbra 2014 / Startupy

Kra­jina, v kto­rej je počet elek­tro­mo­bi­lov na ces­tách porov­na­teľný s Liba­no­nom je horú­cim kan­di­dá­tom práve na novú výrobnú linku Tesly.

Podľa posled­ných správ Tesla poku­kuje práve po Slo­ven­sku, ktoré by sa mohlo stať domo­vom novej hyper-moder­nej výrob­nej linky, ktorá môže posú­nuť slo­ven­skú eko­no­miku o poriadny kus vpred.

Pred­sta­vi­te­lia minis­ter­stva hos­po­dár­stva a SARIO rokujú s Tes­lou o pod­mien­kach, za kto­rých by bol Elon ochotný spra­viť roz­ho­du­tie práve v pros­pech Slo­ven­ska.

Tesla v súčas­nosti dis­po­nuje výrob­nou kapa­ci­tou 500 tisíc vozi­diel ročne vo svo­jej Kali­forn­skej linke a už v minu­losti sa pošuš­ká­valo, že chce roz­ší­riť svoje výrobné kapa­city do Európy, alebo Ázie.

Slo­ven­sko má voči suse­dia­cim kra­ji­nám obrov­skú výhodu v podobe extrémne roz­vi­nu­tej infra­štruk­túry a vyni­ka­jú­cej pozí­cie. Tak­tiež máme pomerne lacnú a dobre kva­li­fi­ko­vanú pra­covnú silu.

Na Slo­ven­sku sa v súčas­nosti ročne vyrobí cez 1 milión auto­mo­bi­lov. Nová fab­rika, nebude ani tak dôle­žitá z pohľadu počtu áut, ktoré Tesla dokáže na SR vypro­du­ko­vať, ako z pohľadu toho, čo Tesla pri­ne­sie so sebou = nové moderné tech­no­ló­gie, pris­peje k vzde­la­nost­nej eko­no­mike a množ­stvo ďal­ších side effects, ktoré sú z nášho pohľadu oveĺa dôle­ži­tej­šie ako samotný out­put v podobe HDP.

Teraz nám ostáva dúfať, že pred­sta­vi­te­lia SARIO a minis­ter­stva finan­cií nepo­kašlú to, čo môže pre Slo­ven­sko zna­me­nať tak veľa.

Zdroj:transportevolved

Pridať komentár (0)