Tes­la to má nakop­nu­té na Slo­ven­sko

Šandi / 16. októbra 2014 / Lifehacking

Kra­ji­na, v kto­rej je počet elek­tro­mo­bi­lov na ces­tách porov­na­teľ­ný s Liba­no­nom je horú­cim kan­di­dá­tom prá­ve na novú výrob­nú lin­ku Tes­ly.

Pod­ľa posled­ných správ Tes­la poku­ku­je prá­ve po Slo­ven­sku, kto­ré by sa moh­lo stať domo­vom novej hyper-moder­nej výrob­nej lin­ky, kto­rá môže posú­nuť slo­ven­skú eko­no­mi­ku o poriad­ny kus vpred.

Pred­sta­vi­te­lia minis­ter­stva hos­po­dár­stva a SARIO roku­jú s Tes­lou o pod­mien­kach, za kto­rých by bol Elon ochot­ný spra­viť roz­ho­du­tie prá­ve v pros­pech Slo­ven­ska.

Tes­la v súčas­nos­ti dis­po­nu­je výrob­nou kapa­ci­tou 500 tisíc vozi­diel roč­ne vo svo­jej Kali­forn­skej lin­ke a už v minu­los­ti sa pošuš­ká­va­lo, že chce roz­ší­riť svo­je výrob­né kapa­ci­ty do Euró­py, ale­bo Ázie.

Slo­ven­sko má voči suse­dia­cim kra­ji­nám obrov­skú výho­du v podo­be extrém­ne roz­vi­nu­tej infra­štruk­tú­ry a vyni­ka­jú­cej pozí­cie. Tak­tiež máme pomer­ne lac­nú a dob­re kva­li­fi­ko­va­nú pra­cov­nú silu.

Na Slo­ven­sku sa v súčas­nos­ti roč­ne vyro­bí cez 1 mili­ón auto­mo­bi­lov. Nová fab­ri­ka, nebu­de ani tak dôle­ži­tá z pohľa­du počtu áut, kto­ré Tes­la doká­že na SR vypro­du­ko­vať, ako z pohľa­du toho, čo Tes­la pri­ne­sie so sebou = nové moder­né tech­no­ló­gie, pris­pe­je k vzde­la­nost­nej eko­no­mi­ke a množ­stvo ďal­ších side effects, kto­ré sú z náš­ho pohľa­du ove­ĺa dôle­ži­tej­šie ako samot­ný out­put v podo­be HDP.

Teraz nám ostá­va dúfať, že pred­sta­vi­te­lia SARIO a minis­ter­stva finan­cií nepo­kaš­lú to, čo môže pre Slo­ven­sko zna­me­nať tak veľa.

Zdroj:transportevolved

Pridať komentár (0)