Test kame­ry iPho­nu 7 Plus: Pozri si galé­riu odfo­te­ných foto­gra­fií

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

Čo sa foto­apa­rá­tov v mobi­loch týka, iPho­ne vždy pat­ril na špič­ku. Inak to nebu­de ani pri novom iPho­ne 7 Plus, kto­ré­ho snáď naj­zau­jí­ma­vej­šie vylep­še­nie je prá­ve zadná kame­ra. Tá ponú­ka až dva 12 mega­pi­xe­lo­vé objek­tí­vy a App­le nám sľu­bo­val, že foto­gra­fie s nimi budú skve­lé.

Či to je naozaj prav­da sa pokú­sil zis­tiť por­tál Out­si­de, kto­rý nám pri­nie­sol nám zbier­ku out­do­oro­vých foto­gra­fií odfo­te­ných na iPho­ne 7. Galé­ria obsa­hu­je cel­ko­vo 17 rôz­nych fotiek, kto­ré vyze­ra­jú naozaj úžas­ne.

zdroj: outsideonline.comzdroj: outsideonline.com
zdroj: outsideonline.comzdroj: outsideonline.com

Ak si chceš pozrieť celú foto­ga­lé­riu, urči­te nav­štív strán­ky outsideonline.com.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: out­si­de­on­li­ne

Pridať komentár (0)