The Spot­ters #1 — Lujza Bubá­nová

Martina Bucková: The Spot / 18. január 2015 / Business

Roz­hodli sme sa, že nadi­šiel správny čas zasvä­tiť vás trošku hlb­šie do nášho Spot fun­go­va­nia a postupne vám pred­sta­viť našich čle­nov a ich star­tupy. Nezač­neme nikým iným ako našou krás­nou Luj­zou, ktorá stojí za úspeš­ným star­tu­pom DIVANO, nedávno stála na doskách Slo­ven­ského národ­ného divadla vďaka Star­tu­pA­wards a jej veľ­kou váš­nou je netra­dične- golf.

The Spotters #1 - Lujza Bubánová

Ahoj, pred­stav sa nám a povedz o čom je tvoj star­tup?

Ahojte, volám sa Lujza Bubá­nová a som co-foun­de­rom nášho star­tupu Divana, kde mám na sta­rosti busi­ness deve­lop­ment a stra­tegy.

Divano som zalo­žila spolu s Bori­som Šebo­ší­kom. Naša mobilná apli­ká­cia, dokáže roz­poz­nať tele­vízne sta­nice, ktoré sle­du­jete, vďaka čomu Divano fun­guje ako zrkadlo divác­kych tele­víz­nych roz­hod­nutí. Cie­ľom je pri­niesť obsah na mieru. Ak sa zau­jí­mate o správy, obsah v Divane má ana­ly­tický cha­rak­ter pri synch­ro­ni­zá­cii s det­skými prog­ra­mami, Divano sa zmení na jed­no­du­chú navi­gá­ciu s med­ve­díkmi. Ak poze­ráte denné seriály, infor­má­cie v Divane sú rýchle a zábavné.

Zjed­no­du­šene je to plat­forma zame­raná na use­rov, keďže je pre všet­kých divá­kov a nie je zaťa­žená takz­va­ným white-labe­lin­gom. Divano stojí na pou­ží­va­teľ­skom návyku a pri­náša mone­ti­začný model pre našich par­tne­rov ako moti­vá­ciu na imple­men­tá­ciu. Tento model máme zva­lu­ovaný na našom trhu aj u zahra­nič­ných par­tne­rov po celej EU.

Na čom dnes kon­krétne pra­cu­ješ?

Práve robím pred­po­kla­dané výnosy a náklady na nasle­du­jú­cich 12 mesia­cov. Využi­tie inves­tí­cie, ktorú máme a jej výšku.

Aká je tvoja vízia v rámci Divana na rok 2015?

Chceli by sme úspešne pokryť 4 stra­te­gické trhy v EU a dostiah­nuť 5% oby­va­teľ­stva z kaž­dého trhu.

Člo­vek s kto­rým by si chcela spo­lu­pra­co­vať v budúc­nosti?

Určite by to bola tele­ví­zia HBO.

Nedávno ste sa zúčast­nili Star­tup Awards, čo ti to dalo?

Bola to určite zau­ji­mavá skú­se­nosť. Je super môcť si vyskú­šať hovo­riť pred plným divad­lom. Pre­sen­ta­tion skills sú v star­tup biz­nise veľmi dôle­žité.

Ktoré 3 star­tupy na Slo­ven­sku sú podľa teba best alebo naj­zau­jí­ma­vej­šie?

Pri­zeo, aj keď iba jeden z nich je slo­vák, ďalej držím palce Data­mo­linu a samoz­rejme horúca novinka na Slo­ven­sku, Aero­mo­bil.

Čo si osobne mys­líš o naras­ta­jú­com star­tup boome na Slo­ven­sku?

Je to super, som rada, že aj Slo­ven­ský trh napre­duje a neviem si pred­sta­viť lep­šiu komu­nitu, v kto­rej sa pohy­bo­vať.

Ako by si popí­sala svoj život v Spote?

Nie­kedy som tu celý deň a sedím za mai­lami a pre­zen­tá­ciami prí­padne excelmi a nie­kedy zase behám po celom meste resp. ces­tu­jem. Ale vďaka teamu, do kto­rého pat­rím, si mys­lím, že tu máme naj­viac srandy zo všet­kých, čo je mini­málne pre mňa veľmi dôle­žité lebo s dob­rou nála­dou sa lep­šie pra­cuje.

Kto má najk­rajší zadok z tvojho tímu?:)

Naša Maruška :)

Najob­ľú­be­nej­šia akti­vita, ktorú v Spote vyko­ná­vaš?

Cof­fee break v Tea Spote.

S mlie­kom bez mlieka?

Bez a bez cukru.

Čo robíš keď nero­bíš?

Hrám golf a som s rodi­nou a psom. Mám krás­neho psíka.

Máš zelenú kartu? Kam cho­díš hrá­vať?

Ja som hrá­vala PRO a bola som aj v repre­zen­tá­cii. Musela som však pre­stať pre­tože mi vysko­čila plat­nička a roz­hodla som sa neísť na ope­rá­ciu. Stále ju mám vysko­čenú ale už je to ok.

Aký by bol tvoj doko­nalý víkend?

Taký, počas kto­rého by som closla ďalší trh pre Divano :)

Akú by si chcela mať super­schop­nosť?

Tele­port.

Čo by si pora­dila mla­dým, ktorí si chcú zalo­žiť svoj star­tup? Na čo dávať dôraz a naopak čomu sa vyhnúť?

Naj­ťažší je vždy peop­les mana­ge­ment, či už interne alebo externe. Treba zvo­liť správny balans medzi poko­rou a hrdos­ťou.

The last one: Čo by bol tvoj odkaz svetu?

Stiahni si Divano! :)

Ďaku­jeme Lujze za roz­ho­vor a pra­jeme Divanu veľa úspe­chov!

Zdroj: thespot.sk

Pridať komentár (0)