The Spot­ters #4 — Ľudo­vít Franta

IVANA DROBNÁ: THE SPOT / 16. februára 2015 / Zo Slovenska

Mladý, ambi­ci­ózny a so zmys­lom pre detail. Miluje vní­mať svet cez farby, tvo­riť a zhmot­ňo­vať svoje myš­lienky a sny. Ľudo­vít Franta, ako jeden zo zakla­da­te­ľov dizaj­no­vej firmy Prin­ci­pio, nám poroz­prá­val o tom, ako žiť nekon­venčne, nebáť sa sko­čiť do busi­nessu ak za sebou nemáte 10 ročné skú­se­nosti praxe a váš vek stále začína čís­lom 1, a ako abs­traktne nama­ľo­vať čaj­ník, ktorý vyzerá ako bicy­kel.

Si jed­ným zo zakla­da­te­ľov Prin­ci­pio. Povedz nám, ako tvoja firma fun­guje a čím sa presne zaobe­ráte.

To máš pravdu, aby som to upres­nil, ako kona­te­lia sme dvaja. Hneď ako som nastú­pil na vysokú školu som sa dal dohro­mady s aktu­ál­nym firem­ným par­ťá­kom Domi­ni­kom Hal­vo­ní­kom a ťaháme to už cca 4 roky. Od štartu firmy máme práce pode­lené cel­kom jasne. Ja rie­šim desig­novú a sales stránku a Domi­nik je plne zod­po­vedný za to, čo ja nazý­vam, “hard” prog­ra­mo­va­nie a ana­lýzy pro­jek­tov. Prin­ci­pio sa venujú cel­ko­vému rie­še­niu webo­vých apli­ká­cií, navrho­va­nie inter­ných firem­ných rie­šení. Sna­žíme sa dodá­vať pro­dukty kom­plexne čiže aj s aktu­ál­nou gra­fi­kou, či už pre web alebo mobilné plat­formy z čoho zasa vyplýva, že rie­šime deve­lop­ment iOS a Android apiek.

Čím sa teda odli­šu­jete od ostat­ných web dizaj­no­vých firiem?

Sme malá firma do 10 zamest­nan­cov, ktorá vníma každý pro­jekt ako výzvu posu­núť sa o level vyš­šie. Sna­žíme sa pri­kla­dať kaž­dému detailu, čo naj­väč­šiu pozor­nosť. Zame­rať na tie časti pro­jektu, ktoré sme­rujú k väč­šej efek­ti­vite pre nášho kli­enta. So skú­se­ností, cel­kové jed­na­nie so zákaz­ní­kom sme­ru­jeme do roviny rov­no­cen­nej komu­ni­ká­cie, kedy uvoľ­nená atmo­sféra pro­du­kuje per­fektné ino­vá­cie a vylep­še­nia. Máme naprí­klad kli­enta z Dán­ska, ktorý pre­dáva svoje orga­nické potra­viny na Slo­ven­sku a dlho­do­bej­šie hľa­dal agen­túru, ktorá vie zohľad­niť jeho požia­davky pre dizaj­nové cíte­nie sever­ského štýlu. Po výmene troch agen­túr sa dostali k nám a spo­lu­práca trvá už tak­mer rok.

Odli­šujú sa teda požia­davky zahra­nič­ných kli­en­tov od tých slo­ven­ských? Aké sú trendy v rámci dizajnu v súčas­nej dobe?

Samoz­rejme! Zahra­niční kli­enti dbajú viac na detaily a presné cie­le­nie tvo­re­ných pro­duk­tov, či už webo­vých alebo naprí­klad aj prin­to­vých. Sú strikt­nejší a pria­mejší. Slo­ven­skí majú zasa odváž­nej­šie pred­stavy, ktoré chceme plniť a tým nám nahrá­vajú v našich cie­ľoch posú­vať sa vyš­šie a tes­to­vať ešte nevys­kú­šané. S dizaj­nom je to rôzne. Vše­obecne veľmi letia flat designy a samoz­rejme one page weby s pre­cízne nafo­te­nými para­lax obráz­kami, avšak pod­statné je roz­li­šo­vať pre koho dizajn tvo­ríme, či to bude hips­ter a home­made kajnš­met­kár alebo kor­po­rátny kli­ent, ktorý trvá na svo­jich decent­ných a “sluš­ných” far­bách a prv­koch. 

Ktorá kli­ent­ská požiadavka/projekt/web bola pre teba zatiaľ naj­väč­šou výzvou?

Cel­kom jasne viem do tejto pozí­cie posta­viť pro­jekt e-com­merce webu pre kli­enta pre­dá­va­jú­ceho záh­radnú tech­niku, fut­ba­lové a gol­fové tráv­niky, resp. všetko od výmyslu sveta, čo sa týka malej, veľ­kej alebo komerč­nej záh­rady a tráv­na­tej plo­chy. Požia­davka bola spo­jiť dve odde­lene fun­gu­júce spo­loč­nosti s dvoma učtov­nými jed­not­kami do jed­ného pre­daj­ného online miesta s obrov­ským množ­stvom zliav, pro­duk­tov a ich variá­cií.

Výzvou bola časť pro­jektu, ktorá spra­cú­vala ohromnú ceno­tvorbu pre výpo­čet pre­prav­ného pre kaž­dého zákaz­níka. Jed­no­du­cho: “máte napr. 600 kli­en­tov ale pre kaž­dého sys­tém rieši požia­davku tai­lor­made.” Pro­jekt stále beží, ale už sme tak­mer pri úspeš­nom konci :)

Aká je vaša pra­covná vízia pre rok 2015? Roz­mýš­ľali ste aj o expan­zii na nejaké kon­krét­nej­šie trhy alebo si nechá­vate dvere otvo­rené tu na Slo­ven­sku?

Už nám rok 2015 beží v plnom prúde a nie­ktoré výzie bežia ešte z minu­lého roka, no prišli aj nové a to v prvom rade zakázka pre Adi­das Group Slo­ven­sko. Začali sme s týmto špor­tovo obuv­níc­kym gigan­tom tvo­riť interný pro­jekt kto­rým sa pokryjú ich požia­davky pre strednú, východnú Európu a Pobal­tie. Vízia je spo­lu­prácu roz­ší­riť, plno­hod­notne zabez­pe­čo­vať chod apli­ká­cie vo všet­kých kra­ji­nách. Môžem ešte spo­me­núť, že cel­kom zau­jí­mavý trh je Dán­sko, kde nám pomaly dvere otvára náš už spo­mí­naný kli­ent Nor­dic Foodie. Tieto zále­ži­tosti a plány nechá­vame zatiaľ skôr otvo­rené.

Čo sa týka služby alebo pri­da­nej hod­noty tak v čase zľa­vo­vého boomu sme v cel­kom sluš­nom množ­stve pre­dá­vali našu “ška­tuľu” sys­tém zľa­vo­vého agre­gá­tora, ktorý pou­ží­vali kli­enti ako Kam­Do­Mesta alebo si nás out­sourcla aj Istro­po­li­tana Ogilvy. Aktu­álne si mys­lím, že nie je pries­tor pre pre­daj šab­ló­no­vého pro­duktu, skôr sa zame­ria­vame na naše dva star­tupy, na kto­rých dlh­šie pra­cu­jeme.

Po týchto pár rokoch už máš nejaké to star­tup know how. Čo by si pove­dal svojmu JA pred 4 rokmi, čomu by sa mal viac veno­vať, čo spra­viť inak alebo nad čím sa skôr vôbec nestre­so­vať ?

Po zhod­no­tení viem pove­dať, že vtedy to bolo jed­no­duch­šie a menej stre­sové:). Samoz­rejme vývoj stre­so­vosti a zod­po­ved­noti a aj rastu firmy záro­veň bol chva­la­bohu expo­nen­ciálny. S vekom sa vyví­jalo naše chá­pa­nie a istým spô­so­bom aj zod­po­ved­nosť k vyko­ná­va­nej práci a postu­pom, preto by som aktu­álne neľu­to­val žiadne kroky, ktoré sme v Prin­ci­pio uro­bili aj keď nie všetky boli naj­šťast­nej­šie, ale pat­ria k biz­nisu ako takému. Teraz však viem zhod­no­tiť, že bolo treba viac času pri­kla­dať k nasá­va­niu infor­má­cií od pro­fe­si­oná­lov a vedieť zhod­no­co­vať absor­bo­vané know-how. Stres postupne odchá­dza a aj odchá­dzať bude, vekom a skú­se­nos­ťami a pohľa­dom na svet, tam to nechá­vam ply­núť, neviem to aktu­álne rapídne ovplyv­ňo­vať.

Si takýto roz­hodný aj v súkromi? Vie ťa niečo fakt naštvať?

Roz­hodný som pomerne stále:) Úprimne asi mno­ho­krát na škodu lebo tú roz­hod­nosť by som sem tam chá­pal aj ako moje dik­tá­tor­stvo:). Pova­hovo som dosť cho­le­ricky nala­dený, takže s roz­čú­le­ním to nemám ťažké, ale k poriad­nemu roz­hor­če­niu ma vie doviesť nepres­nosť, nezod­po­ved­nosť a oklieš­te­nosť názo­rov. Možno by som to jed­no­du­cho nazval, že som nesvoj v nepo­riadku. Ale asi taká je tá dnešná spo­loč­nosť, preto sa učím brat veci tro­chu s nad­hľa­dom:).

Máš aj vlastnú dizajn ume­leckú stránku louisfranta.com, bol si šéf­re­dak­to­rom časo­pisu ŤAHÁK, ktorý vyhral nie­koľko krát Štú­rovo Pero. Cha­rak­te­ri­zu­ješ sám seba ako moder­ného umelca?

Musím pove­dať, že stránke sa už dlh­šie neve­nu­jem, nie je aktu­álne, čas. Venu­jem ho naplno firme. Mys­lím, že vlastná osob­nosť ide vpred spolu s ňou. Časo­pis na stred­nej bol v celku slušný štart ako sa naučiť ria­diť team a skú­siť byť naj­lepší, čo sa nako­niec pár­krát poda­rilo. Moderný ume­lec je pojem možno trošku nadne­sený, ale rád tvo­rím, či už fyzicky nejaké “dielo/produkt” alebo vo svete onlinu, rád vní­mam život cez farby, ima­gi­ná­ciu pries­toru, deja, situ­ácie. Myš­lienky a sny sa dajú vždy zhmot­niť, preto ma baví sa o to pokú­šať. Mám taký cieľ byť tro­chu rene­sanč­nou osob­nos­ťou.

Ako vyzerá rene­sančná osob­nosť v praxi?:)

Treba tvo­riť, pra­co­vať na sebe psy­chicky aj fyzicky, resp. držať sa v kon­dí­cii na oboch stra­nách a rásť vpred, odhá­ňať od seba ste­re­otyp a oklieš­te­nosť no najmä neslo­bodu mysle, treba pre­mýš­lať kon­tro­verzne a nekon­venčne, proste uva­žo­vať a tvo­riť veci, ktoré mno­ho­krát pôso­bia absurdne, ale pri­tom sú tak úžasné.

Posky­tu­jete ti na to dobré pod­mienky aj náš Spot? Ako sa ti tu pra­cuje?

Do Spotu sme prišli zo záme­rom poskyt­núť nám ako celku kre­a­tívny pries­tor neštan­dart­ného kan­ce­lár­skeho typu. Chceli sme pra­co­vať v mla­dom svete, voľ­nom a plnom nápa­dov. Hľa­dali sme miesto, kde to bude žiť inak, čiže ak to celé po tom vyše pol roku zhod­no­tím Spot pri­nie­sol svoje ovo­cie, či už do kon­tak­tov, nových pria­teľs­tiev ale aj biz­nisu. Keď ste súčasť firmy je to ok pocit, možno je to lep­šie, keď ste to vždy chceli robiť a vlast­niť ju, ale byť súčasť celého star­tup eko­sys­tému je ešte ďal­šia pri­daná hod­nota, ktorá má zatiaľ len kladné stránky.

Čo robíš keď nero­bíš?

Času kedy nero­bím je ešte stále pome­nej, ale keď je, tak som sa už postupne naučil odlo­žiť comp a rie­šiť oddych buď aktívne (fyzická akti­vita) alebo kre­a­tívne, čo je pre­mýš­ľa­nie nad tým, čo by sme mohli vymys­lieť, ako zlep­šiť naše firemné fun­go­va­nie, alebo zobe­riem šte­tec a malu­jem. Mno­ho­krát si zobe­riem ako cieľ nejaké šia­len­stvo, ktoré vo finále pobaví, resp. vyvolá neštan­dartné pocity.

A čo naj­rad­šej maľu­ješ? Abs­trak­ciu či niečo kon­krétne?:)

Kon­krétnu abs­trak­ciu, prí­padne miernu abs­trak­ciu, lebo vždy v abs­trak­cii sú kon­krétne veci, len nie­kedy ich vidí iba autor alebo aj ostatní, keď si mys­lia, že to vidia.Najradšej však čaj­ník, čo je vlastne bicy­kel :)

Čo by si odká­zal mla­dým, ktorí chcú začať niečo vlastné, roz­ho­dujú sa medzi ško­lou — biz­ni­som, majú nápad. Na čo sa zame­rať a naopak čomu sa skú­siť vyhnúť?

Tu som zás­tanca dru­hej pre Slo­ven­sko nie veľmi obľú­be­nej varianty. Ria­dim sa tým, že keď chcem niečo dosiah­nuť, tak za tým, idem! Pevná vôla je na to aby člo­vek nemo­hol byť až tak ovplyv­ňo­vaný všet­kým navo­nok a šiel za cie­ľom, čo si dal. Pokiaľ je ten cieľ dosia­hnu­teľný aj bez vyso­kej školy samoz­rejme, že nie zadarmo, tak na školu nepôj­dem resp. nebu­dem sa sna­žiť ju 8 rokov dokon­čiť. Čo sa týka biz­nisu, pod­statné je začať vtedy, keď oko­lie má stále rad­šej pohár v ruke a druhú ruku nad hla­vou. Člo­vek, ktorý na sebe pra­cuje, samoz­rejme tu je rela­ti­vita práce dosť silná, ale vždy si vytvára záze­mie, skú­se­nosti, prax a hlavne náskok, ktorý potom musí vedieť zúro­čiť. Nie­kto skončí školu a hľadá spô­sob, čo ďalej a nie­kto školu ešte ani neza­čal a už má základný kameň pev­nejší ako tri pís­mená pred menom avšak neplatí to vždy, to zasa všetci dobre vieme. Vyhnúť sa treba len tomu, čo nech­cete.

Nav­štívte aj Ľudov web louisfranta.com :)

zdroj: thespot.sk

Pridať komentár (0)