The Spot­ters #4 — Ľudo­vít Fran­ta

IVANA DROBNÁ: THE SPOT / 16. februára 2015 / Zo Slovenska

Mla­dý, ambi­ci­óz­ny a so zmys­lom pre detail. Milu­je vní­mať svet cez far­by, tvo­riť a zhmot­ňo­vať svo­je myš­lien­ky a sny. Ľudo­vít Fran­ta, ako jeden zo zakla­da­te­ľov dizaj­no­vej fir­my Prin­ci­pio, nám poroz­prá­val o tom, ako žiť nekon­venč­ne, nebáť sa sko­čiť do busi­nes­su ak za sebou nemá­te 10 roč­né skú­se­nos­ti pra­xe a váš vek stá­le začí­na čís­lom 1, a ako abs­trakt­ne nama­ľo­vať čaj­ník, kto­rý vyze­rá ako bicy­kel.

Si jed­ným zo zakla­da­te­ľov Prin­ci­pio. Povedz nám, ako tvo­ja fir­ma fun­gu­je a čím sa pres­ne zaobe­rá­te.

To máš prav­du, aby som to upres­nil, ako kona­te­lia sme dva­ja. Hneď ako som nastú­pil na vyso­kú ško­lu som sa dal dohro­ma­dy s aktu­ál­nym firem­ným par­ťá­kom Domi­ni­kom Hal­vo­ní­kom a ťahá­me to už cca 4 roky. Od štar­tu fir­my máme prá­ce pode­le­né cel­kom jas­ne. Ja rie­šim desig­no­vú a sales strán­ku a Domi­nik je plne zod­po­ved­ný za to, čo ja nazý­vam, “hard” prog­ra­mo­va­nie a ana­lý­zy pro­jek­tov. Prin­ci­pio sa venu­jú cel­ko­vé­mu rie­še­niu webo­vých apli­ká­cií, navrho­va­nie inter­ných firem­ných rie­še­ní. Sna­ží­me sa dodá­vať pro­duk­ty kom­plex­ne čiže aj s aktu­ál­nou gra­fi­kou, či už pre web ale­bo mobil­né plat­for­my z čoho zasa vyplý­va, že rie­ši­me deve­lop­ment iOS a Andro­id apiek.

Čím sa teda odli­šu­je­te od ostat­ných web dizaj­no­vých firiem?

Sme malá fir­ma do 10 zamest­nan­cov, kto­rá vní­ma kaž­dý pro­jekt ako výzvu posu­núť sa o level vyš­šie. Sna­ží­me sa pri­kla­dať kaž­dé­mu detai­lu, čo naj­väč­šiu pozor­nosť. Zame­rať na tie čas­ti pro­jek­tu, kto­ré sme­ru­jú k väč­šej efek­ti­vi­te pre náš­ho kli­en­ta. So skú­se­nos­tí, cel­ko­vé jed­na­nie so zákaz­ní­kom sme­ru­je­me do rovi­ny rov­no­cen­nej komu­ni­ká­cie, kedy uvoľ­ne­ná atmo­sfé­ra pro­du­ku­je per­fekt­né ino­vá­cie a vylep­še­nia. Máme naprí­klad kli­en­ta z Dán­ska, kto­rý pre­dá­va svo­je orga­nic­ké potra­vi­ny na Slo­ven­sku a dlho­do­bej­šie hľa­dal agen­tú­ru, kto­rá vie zohľad­niť jeho požia­dav­ky pre dizaj­no­vé cíte­nie sever­ské­ho štý­lu. Po výme­ne troch agen­túr sa dosta­li k nám a spo­lu­prá­ca trvá už tak­mer rok.

Odli­šu­jú sa teda požia­dav­ky zahra­nič­ných kli­en­tov od tých slo­ven­ských? Aké sú tren­dy v rám­ci dizaj­nu v súčas­nej dobe?

Samoz­rej­me! Zahra­nič­ní kli­en­ti dba­jú viac na detai­ly a pres­né cie­le­nie tvo­re­ných pro­duk­tov, či už webo­vých ale­bo naprí­klad aj prin­to­vých. Sú strikt­nej­ší a pria­mej­ší. Slo­ven­skí majú zasa odváž­nej­šie pred­sta­vy, kto­ré chce­me plniť a tým nám nahrá­va­jú v našich cie­ľoch posú­vať sa vyš­šie a tes­to­vať ešte nevys­kú­ša­né. S dizaj­nom je to rôz­ne. Vše­obec­ne veľ­mi letia flat desig­ny a samoz­rej­me one page weby s pre­cíz­ne nafo­te­ný­mi para­lax obráz­ka­mi, avšak pod­stat­né je roz­li­šo­vať pre koho dizajn tvo­rí­me, či to bude hips­ter a home­ma­de kajnš­met­kár ale­bo kor­po­rát­ny kli­ent, kto­rý trvá na svo­jich decent­ných a “sluš­ných” far­bách a prv­koch. 

Kto­rá kli­ent­ská požiadavka/projekt/web bola pre teba zatiaľ naj­väč­šou výzvou?

Cel­kom jas­ne viem do tej­to pozí­cie posta­viť pro­jekt e-com­mer­ce webu pre kli­en­ta pre­dá­va­jú­ce­ho záh­rad­nú tech­ni­ku, fut­ba­lo­vé a gol­fo­vé tráv­ni­ky, resp. všet­ko od výmys­lu sve­ta, čo sa týka malej, veľ­kej ale­bo komerč­nej záh­ra­dy a tráv­na­tej plo­chy. Požia­dav­ka bola spo­jiť dve odde­le­ne fun­gu­jú­ce spo­loč­nos­ti s dvo­ma učtov­ný­mi jed­not­ka­mi do jed­né­ho pre­daj­né­ho onli­ne mies­ta s obrov­ským množ­stvom zliav, pro­duk­tov a ich variá­cií.

Výzvou bola časť pro­jek­tu, kto­rá spra­cú­va­la ohrom­nú ceno­tvor­bu pre výpo­čet pre­prav­né­ho pre kaž­dé­ho zákaz­ní­ka. Jed­no­du­cho: “máte napr. 600 kli­en­tov ale pre kaž­dé­ho sys­tém rie­ši požia­dav­ku tai­lor­ma­de.” Pro­jekt stá­le beží, ale už sme tak­mer pri úspeš­nom kon­ci :)

Aká je vaša pra­cov­ná vízia pre rok 2015? Roz­mýš­ľa­li ste aj o expan­zii na neja­ké kon­krét­nej­šie trhy ale­bo si nechá­va­te dve­re otvo­re­né tu na Slo­ven­sku?

Už nám rok 2015 beží v plnom prú­de a nie­kto­ré výzie bežia ešte z minu­lé­ho roka, no priš­li aj nové a to v prvom rade zakáz­ka pre Adi­das Group Slo­ven­sko. Zača­li sme s tým­to špor­to­vo obuv­níc­kym gigan­tom tvo­riť inter­ný pro­jekt kto­rým sa pokry­jú ich požia­dav­ky pre stred­nú, východ­nú Euró­pu a Pobal­tie. Vízia je spo­lu­prá­cu roz­ší­riť, plno­hod­not­ne zabez­pe­čo­vať chod apli­ká­cie vo všet­kých kra­ji­nách. Môžem ešte spo­me­núť, že cel­kom zau­jí­ma­vý trh je Dán­sko, kde nám poma­ly dve­re otvá­ra náš už spo­mí­na­ný kli­ent Nor­dic Foodie. Tie­to zále­ži­tos­ti a plá­ny nechá­va­me zatiaľ skôr otvo­re­né.

Čo sa týka služ­by ale­bo pri­da­nej hod­no­ty tak v čase zľa­vo­vé­ho boomu sme v cel­kom sluš­nom množ­stve pre­dá­va­li našu “ška­tu­ľu” sys­tém zľa­vo­vé­ho agre­gá­to­ra, kto­rý pou­ží­va­li kli­en­ti ako Kam­Do­Mes­ta ale­bo si nás out­sourc­la aj Istro­po­li­ta­na Ogil­vy. Aktu­ál­ne si mys­lím, že nie je pries­tor pre pre­daj šab­ló­no­vé­ho pro­duk­tu, skôr sa zame­ria­va­me na naše dva star­tu­py, na kto­rých dlh­šie pra­cu­je­me.

Po tých­to pár rokoch už máš neja­ké to star­tup know how. Čo by si pove­dal svoj­mu JA pred 4 rok­mi, čomu by sa mal viac veno­vať, čo spra­viť inak ale­bo nad čím sa skôr vôbec nestre­so­vať ?

Po zhod­no­te­ní viem pove­dať, že vte­dy to bolo jed­no­duch­šie a menej stre­so­vé:). Samoz­rej­me vývoj stre­so­vos­ti a zod­po­ved­no­ti a aj ras­tu fir­my záro­veň bol chva­la­bo­hu expo­nen­ciál­ny. S vekom sa vyví­ja­lo naše chá­pa­nie a istým spô­so­bom aj zod­po­ved­nosť k vyko­ná­va­nej prá­ci a postu­pom, pre­to by som aktu­ál­ne neľu­to­val žiad­ne kro­ky, kto­ré sme v Prin­ci­pio uro­bi­li aj keď nie všet­ky boli naj­šťast­nej­šie, ale pat­ria k biz­ni­su ako také­mu. Teraz však viem zhod­no­tiť, že bolo tre­ba viac času pri­kla­dať k nasá­va­niu infor­má­cií od pro­fe­si­oná­lov a vedieť zhod­no­co­vať absor­bo­va­né know-how. Stres postup­ne odchá­dza a aj odchá­dzať bude, vekom a skú­se­nos­ťa­mi a pohľa­dom na svet, tam to nechá­vam ply­núť, neviem to aktu­ál­ne rapíd­ne ovplyv­ňo­vať.

Si taký­to roz­hod­ný aj v súkro­mi? Vie ťa nie­čo fakt naštvať?

Roz­hod­ný som pomer­ne stá­le:) Úprim­ne asi mno­ho­krát na ško­du lebo tú roz­hod­nosť by som sem tam chá­pal aj ako moje dik­tá­tor­stvo:). Pova­ho­vo som dosť cho­le­ric­ky nala­de­ný, tak­že s roz­čú­le­ním to nemám ťaž­ké, ale k poriad­ne­mu roz­hor­če­niu ma vie doviesť nepres­nosť, nezod­po­ved­nosť a oklieš­te­nosť názo­rov. Mož­no by som to jed­no­du­cho nazval, že som nesvoj v nepo­riad­ku. Ale asi taká je tá dneš­ná spo­loč­nosť, pre­to sa učím brat veci tro­chu s nad­hľa­dom:).

Máš aj vlast­nú dizajn ume­lec­kú strán­ku louisfranta.com, bol si šéf­re­dak­to­rom časo­pi­su ŤAHÁK, kto­rý vyhral nie­koľ­ko krát Štú­ro­vo Pero. Cha­rak­te­ri­zu­ješ sám seba ako moder­né­ho umel­ca?

Musím pove­dať, že strán­ke sa už dlh­šie neve­nu­jem, nie je aktu­ál­ne, čas. Venu­jem ho napl­no fir­me. Mys­lím, že vlast­ná osob­nosť ide vpred spo­lu s ňou. Časo­pis na stred­nej bol v cel­ku sluš­ný štart ako sa naučiť ria­diť team a skú­siť byť naj­lep­ší, čo sa nako­niec pár­krát poda­ri­lo. Moder­ný ume­lec je pojem mož­no troš­ku nad­ne­se­ný, ale rád tvo­rím, či už fyzic­ky neja­ké “dielo/produkt” ale­bo vo sve­te onli­nu, rád vní­mam život cez far­by, ima­gi­ná­ciu pries­to­ru, deja, situ­ácie. Myš­lien­ky a sny sa dajú vždy zhmot­niť, pre­to ma baví sa o to pokú­šať. Mám taký cieľ byť tro­chu rene­sanč­nou osob­nos­ťou.

Ako vyze­rá rene­sanč­ná osob­nosť v pra­xi?:)

Tre­ba tvo­riť, pra­co­vať na sebe psy­chic­ky aj fyzic­ky, resp. držať sa v kon­dí­cii na oboch stra­nách a rásť vpred, odhá­ňať od seba ste­re­otyp a oklieš­te­nosť no naj­mä neslo­bo­du mys­le, tre­ba pre­mýš­lať kon­tro­verz­ne a nekon­venč­ne, pros­te uva­žo­vať a tvo­riť veci, kto­ré mno­ho­krát pôso­bia absurd­ne, ale pri­tom sú tak úžas­né.

Posky­tu­je­te ti na to dob­ré pod­mien­ky aj náš Spot? Ako sa ti tu pra­cu­je?

Do Spo­tu sme priš­li zo záme­rom poskyt­núť nám ako cel­ku kre­a­tív­ny pries­tor neštan­dart­né­ho kan­ce­lár­ske­ho typu. Chce­li sme pra­co­vať v mla­dom sve­te, voľ­nom a plnom nápa­dov. Hľa­da­li sme mies­to, kde to bude žiť inak, čiže ak to celé po tom vyše pol roku zhod­no­tím Spot pri­nie­sol svo­je ovo­cie, či už do kon­tak­tov, nových pria­teľs­tiev ale aj biz­ni­su. Keď ste súčasť fir­my je to ok pocit, mož­no je to lep­šie, keď ste to vždy chce­li robiť a vlast­niť ju, ale byť súčasť celé­ho star­tup eko­sys­té­mu je ešte ďal­šia pri­da­ná hod­no­ta, kto­rá má zatiaľ len klad­né strán­ky.

Čo robíš keď nero­bíš?

Času kedy nero­bím je ešte stá­le pome­nej, ale keď je, tak som sa už postup­ne naučil odlo­žiť comp a rie­šiť oddych buď aktív­ne (fyzic­ká akti­vi­ta) ale­bo kre­a­tív­ne, čo je pre­mýš­ľa­nie nad tým, čo by sme moh­li vymys­lieť, ako zlep­šiť naše firem­né fun­go­va­nie, ale­bo zobe­riem šte­tec a malu­jem. Mno­ho­krát si zobe­riem ako cieľ neja­ké šia­len­stvo, kto­ré vo finá­le poba­ví, resp. vyvo­lá neštan­dart­né poci­ty.

A čo naj­rad­šej maľu­ješ? Abs­trak­ciu či nie­čo kon­krét­ne?:)

Kon­krét­nu abs­trak­ciu, prí­pad­ne mier­nu abs­trak­ciu, lebo vždy v abs­trak­cii sú kon­krét­ne veci, len nie­ke­dy ich vidí iba autor ale­bo aj ostat­ní, keď si mys­lia, že to vidia.Najradšej však čaj­ník, čo je vlast­ne bicy­kel :)

Čo by si odká­zal mla­dým, kto­rí chcú začať nie­čo vlast­né, roz­ho­du­jú sa medzi ško­lou — biz­ni­som, majú nápad. Na čo sa zame­rať a naopak čomu sa skú­siť vyhnúť?

Tu som zás­tan­ca dru­hej pre Slo­ven­sko nie veľ­mi obľú­be­nej varian­ty. Ria­dim sa tým, že keď chcem nie­čo dosiah­nuť, tak za tým, idem! Pev­ná vôla je na to aby člo­vek nemo­hol byť až tak ovplyv­ňo­va­ný všet­kým navo­nok a šiel za cie­ľom, čo si dal. Pokiaľ je ten cieľ dosia­hnu­teľ­ný aj bez vyso­kej ško­ly samoz­rej­me, že nie zadar­mo, tak na ško­lu nepôj­dem resp. nebu­dem sa sna­žiť ju 8 rokov dokon­čiť. Čo sa týka biz­ni­su, pod­stat­né je začať vte­dy, keď oko­lie má stá­le rad­šej pohár v ruke a dru­hú ruku nad hla­vou. Člo­vek, kto­rý na sebe pra­cu­je, samoz­rej­me tu je rela­ti­vi­ta prá­ce dosť sil­ná, ale vždy si vytvá­ra záze­mie, skú­se­nos­ti, prax a hlav­ne náskok, kto­rý potom musí vedieť zúro­čiť. Nie­kto skon­čí ško­lu a hľa­dá spô­sob, čo ďalej a nie­kto ško­lu ešte ani neza­čal a už má základ­ný kameň pev­nej­ší ako tri pís­me­ná pred menom avšak nepla­tí to vždy, to zasa všet­ci dob­re vie­me. Vyhnúť sa tre­ba len tomu, čo nech­ce­te.

Nav­štív­te aj Ľudov web louisfranta.com :)

zdroj: thespot.sk

Pridať komentár (0)