Ticho by sme mali byť čas­tej­šie, pri­náša nám totiž výhody

Katarína Jenisová / 19. decembra 2016 / Tools a produktivita

Každý deň nás obklo­puje také množ­stvo hluku, že sme si naň už jed­no­du­cho zvykli. Mno­ho­krát ho ani nevní­mame a stal sa našou pri­ro­dze­nou súčas­ťou. Jeho úplný opak nám však môže pri­niesť rôzne bene­fity. Viete aké sú výhody ticha?

Pomáha rege­ne­ro­vať moz­gové bunky.

Štú­dia z roku 2013, ktorá skú­mala rôzne úrovne hluku na myšiach pre­uká­zala, že dve hodiny ticha každý deň pomohli utvo­riť nové bunky v časti mozgu hip­po­cam­pus, ktorá zod­po­vedá za pamäť, schop­nosť učiť sa a emó­cie.

Vďaka nemu sme kre­a­tív­nejší.

Náš mozog je aktívny aj keď telo odpo­číva. Počas týchto hodín spra­cu­váva infor­má­cie z celého dňa. Keď tento pro­ces pre­bieha bez ruši­vých vply­vov, naprí­klad hluku, mozog sa dostáva do urči­tého stavu, ktorý otvára našu pred­sta­vi­vosť. Sme potom viac otvo­rení voči našej fan­tá­zii a aj voči svetu. 25-054400-meditation_hacks

foto: askmen.com

Zni­žuje stres a napä­tie.

Je doká­zané, že neus­tály hluk má vplyv na náš mozog a to napo­kon ply­nie aj k väč­šiemu stresu. Ticho má cel­kom opačný efekt, nedos­ta­tok rôz­nych ruši­vých prv­kov hluku odstra­ňuje napä­tie z tela a z mozgu. Vedci moni­to­ro­vali zmeny krv­ného tlaku a prišli k záveru, že dve minúty ticha sú pre relax efek­tív­nej­šie ako počú­va­nie akej­koľ­vek upo­ko­ju­jú­cej hudby.

Napo­máha psy­chic­kej sta­bi­lite a rie­še­niu prob­lé­mov.

Hluk nám môže stáť v ceste pri rie­šení prob­lé­mov v práci aj v štú­diu, môže byť dôvo­dom zní­že­nej moti­vá­cie či pozor­nosti. Nie­ktoré štú­die pre­uká­zali, že deti, ktoré žijú alebo cho­dia do škôl blízko ruš­ných ulíc majú hor­šie známky v jazy­koch a v čítaní ako tie, ktoré žijú v pokoj­nej­ších oblas­tiach.

Byť v tichu napo­kon nie je až také zlé, ako by sa mohlo zdať. Nie­kedy to skúste a možno budete pokoj­nejší, menej vystre­so­vaní a to auto­ma­ticky vedie k lep­šej nálade.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)