Tíne­džer vyhral 400 000 dolá­rov za video vysvet­ľu­júce teóriu rela­ti­vity

Rišo Néveri / 21. november 2015 / Tools a produktivita

Ak Eins­te­i­no­vej tórii rela­ti­vity stále nero­zu­mieš a nebolo ti jasné, prečo zaží­vali herci vo filme Inters­tel­lar časový roz­diel, možno ti pomôže toto video mla­dého cha­lana.

Ryan Ches­ter z Ohaia pri­hlá­sil svoje súťažné video do “Bre­akth­rough Junior Chal­lenge”, súťaže, ktorá pozýva 13 – 18 roč­ných tine­dže­rov vyjad­riť svoju vášeň pre mate­ma­tiku a vedu pred sve­tom. Do súťaže zaslalo svoje mate­riály vyše 2000 štu­den­tov z 86 kra­jín sveta. Z finál­nej 15ky doká­zal Ryan vďaka svojmu videu, ktoré napí­sal, nahral a upra­vil sám, zís­kať prvé miesto a zhrab­núť cenu $400 000 dolá­rov. Z výhry pôjde 250 000 dolá­rov na šti­pen­dium, 50 000 pre jeho pro­fe­sora Richard Nestoffa a 100 000 pre školu, ktorú nav­šte­vuje na vedecké labo­ra­tó­rium. Slušne!

zdroj: iflsience.com

Pridať komentár (0)