Tisíce mladých budú môcť precestovať zadarmo Európu. Patríš medzi nich aj ty?

Linda Cebrová / 4. decembra 2018 / Lifehacking

  • Kam by si sa vy­bral, ak by si do­stal bez­platný me­sačný lís­tok na ces­to­va­nie vla­kom po Európe?
  • Dán­sko, Fín­sko, Ta­lian­sko či Špa­niel­sko?
  • Európ­ska únia spúšta pro­jekt vďaka, kto­rému môžu 18 roční oby­va­te­lia člen­ských kra­jín EÚ pre­ces­to­vať tento kon­ti­nent za­darmo
zdroj: pexels.com
  • Kam by si sa vy­bral, ak by si do­stal bez­platný me­sačný lís­tok na ces­to­va­nie vla­kom po Európe?
  • Dán­sko, Fín­sko, Ta­lian­sko či Špa­niel­sko?
  • Európ­ska únia spúšta pro­jekt vďaka, kto­rému môžu 18 roční oby­va­te­lia člen­ských kra­jín EÚ pre­ces­to­vať tento kon­ti­nent za­darmo

Dis­co­ve­rEU je ini­cia­tíva Európ­skej únie, ktorá ti po­núka prí­le­ži­tosť za­darmo ob­ja­vo­vať Európu. S ná­pa­dom pri­šiel v roku 2016 Európ­sky par­la­ment. Cie­ľom bolo po­núk­nuť kaž­dej osobe, ktorá do­siahne 18 ro­kov, takz­vaný po­u­kaz In­ter­rail. S ním by mali mož­nosť mladý ľu­dia tri týždne spoz­ná­vať bežný ži­vot v rôz­nych kra­ji­nách Európy. Tento ná­pad sa aj tento rok stáva re­a­li­tou. Už do pr­vého kola tohto pro­jektu sa v júni 2018 za­po­jilo 100 480 mla­dých ob­ča­nov a naj­me­nej 15 000 z nich do­stalo ces­tovné lís­tky.

V rámci dru­hého kola po­dá­va­nia pri­hlá­šok, ktoré sa usku­toční od štvr­tka 29. no­vem­bra o 12.00 hod. do utorka 11. de­cem­bra o 12.00 hod., získa naj­me­nej 12 000 mla­dých ľudí šancu ces­to­vať po Európe. Účast­níci lá­ka­vého pro­jektu mu­sia mať v čase po­da­nia pri­hlášky 18 ro­kov (av­šak ešte nie 19 ro­kov) a byť ob­čanmi jed­nej z kra­jín EÚ. Ces­to­vať mô­žeš naj­viac 30 dní a nav­ští­viť pri­tom až 4 rôzne kra­jiny. Mô­žeš sa vy­dať na cesty buď sám alebo v sku­pine.

Väč­šinu času bu­deš ces­to­vať vla­kom, takže si bu­deš môcť vy­chut­ná­vať ne­ko­nečne roz­ma­nitú krásu miest a prí­rody, ktorú náš kon­ti­nent po­núka. S ces­tov­ným lís­tkom bude možné vy­užiť aj al­ter­na­tívne spô­soby do­pravy, ako sú au­to­busy alebo tra­jekty. Mladí ces­to­va­te­lia tak zís­kajú mož­nosť ces­to­vať po ce­lom kon­ti­nente.

Vo vý­ni­moč­ných prí­pa­doch, keď ne­bude možné po­u­žiť iné do­pravné pros­triedky, bude po­vo­lená aj cesta lie­tad­lom. Tým sa za­bez­pečí, že mladí ľu­dia, ktorí žijú v od­ľah­lých ob­las­tiach alebo na os­tro­voch, sa budú môcť rov­nako za­po­jiť do tejto ini­cia­tívy.

Myš­lienka pro­jektu nie je cel­kom nová. Sku­pina euro­pos­lan­cov z Európ­skej ľu­do­vej strany (EPP) ešte v roku 2016 pred­lo­žila zá­ko­no­dar­nému zboru pro­jekt, podľa kto­rého každý európ­sky ob­čan na svoje 18. na­ro­de­niny do­stane za­darmo ces­tovný lís­tok In­ter­rail, aby mo­hol ces­to­vať po Európe s cie­ľom lep­šie spoz­nať „starý kon­ti­nent“.

Pô­vodná myš­lienka však bola ná­sledne tro­chu upra­vená. Európ­sky par­la­ment od­sú­hla­sil, že naj­skôr tento ná­vrh vy­skúša cez pi­lotný pro­jekt, na ktorý bolo vy­čle­ne­ných 12 mi­li­ó­nov eur. Na zá­klade vý­sled­kov pi­lot­ného pro­jektu by sa mal pre­ukaz In­ter­rail Pass od roku 2020 stať bež­nou zá­le­ži­tos­ťou pre do­spie­va­jú­cich Euró­pa­nov.

Pridať komentár (0)