Tisíce mladých budú môcť precestovať zadarmo Európu. Patríš medzi nich aj ty?

  • Kam by si sa vybral, ak by si dostal bezplatný mesačný lístok na cestovanie vlakom po Európe?
  • Dánsko, Fínsko, Taliansko či Španielsko?
  • Európska únia spúšta projekt vďaka, ktorému môžu 18 roční obyvatelia členských krajín EÚ precestovať tento kontinent zadarmo
cv
pexels.com
  • Kam by si sa vybral, ak by si dostal bezplatný mesačný lístok na cestovanie vlakom po Európe?
  • Dánsko, Fínsko, Taliansko či Španielsko?
  • Európska únia spúšta projekt vďaka, ktorému môžu 18 roční obyvatelia členských krajín EÚ precestovať tento kontinent zadarmo

DiscoverEU je iniciatíva Európskej únie, ktorá ti ponúka príležitosť zadarmo objavovať Európu. S nápadom prišiel v roku 2016 Európsky parlament. Cieľom bolo ponúknuť každej osobe, ktorá dosiahne 18 rokov, takzvaný poukaz Interrail. S ním by mali možnosť mladý ľudia tri týždne spoznávať bežný život v rôznych krajinách Európy. Tento nápad sa aj tento rok stáva realitou. Už do prvého kola tohto projektu sa v júni 2018 zapojilo 100 480 mladých občanov a najmenej 15 000 z nich dostalo cestovné lístky.

V rámci druhého kola podávania prihlášok, ktoré sa uskutoční od štvrtka 29. novembra o 12.00 hod. do utorka 11. decembra o 12.00 hod., získa najmenej 12 000 mladých ľudí šancu cestovať po Európe. Účast­níci lá­ka­vého pro­jektu mu­sia mať v čase po­da­nia pri­hlášky 18 ro­kov (av­šak ešte nie 19 ro­kov) a byť ob­čanmi jed­nej z kra­jín EÚ. Ces­to­vať mô­žeš naj­viac 30 dní a nav­ští­viť pri­tom až 4 rôzne kra­jiny. Mô­žeš sa vy­dať na cesty buď sám alebo v sku­pine.

Väčšinu času budeš cestovať vlakom, takže si budeš môcť vychutnávať nekonečne rozmanitú krásu miest a prírody, ktorú náš kontinent ponúka. S cestovným lístkom bude možné využiť aj alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty. Mladí cestovatelia tak získajú možnosť cestovať po celom kontinente.

Vo výnimočných prípadoch, keď nebude možné použiť iné dopravné prostriedky, bude povolená aj cesta lietadlom. Tým sa zabezpečí, že mladí ľudia, ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch, sa budú môcť rovnako zapojiť do tejto iniciatívy.

Myš­lienka pro­jektu nie je cel­kom nová. Sku­pina euro­pos­lan­cov z Európ­skej ľu­do­vej strany (EPP) ešte v roku 2016 pred­lo­žila zá­ko­no­dar­nému zboru pro­jekt, podľa kto­rého každý európ­sky ob­čan na svoje 18. na­ro­de­niny do­stane za­darmo ces­tovný lís­tok In­ter­rail, aby mo­hol ces­to­vať po Európe s cie­ľom lep­šie spoznať „starý kon­ti­nent“.

Pô­vodná myš­lienka však bola ná­sledne tro­chu upra­vená. Európ­sky par­la­ment od­sú­hla­sil, že naj­skôr tento ná­vrh vy­skúša cez pi­lotný pro­jekt, na ktorý bolo vy­čle­ne­ných 12 mi­li­ó­nov eur. Na zá­klade vý­sled­kov pi­lot­ného pro­jektu by sa mal pre­ukaz In­ter­rail Pass od roku 2020 stať bež­nou zá­le­ži­tos­ťou pre do­spie­va­jú­cich Euró­pa­nov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech