Títo cha­la­ni zalo­ži­li v Bra­ti­sla­ve pra­vý rybí trh! Náj­deš tu kva­lit­né a čerstvé ryby z celé­ho sve­ta

Jakub Jablonický / 5. apríla 2017 / Zo Slovenska

MyFish pri­ná­ša do Bra­ti­sla­vy tro­chu prí­mor­skej atmo­sfé­ry.

Väč­ši­na z nás už prav­de­po­dob­ne počas ces­to­va­nia nara­zi­la na neja­ký rybí trh a jeho neza­me­ni­teľ­nú atmo­sfé­ru. No na Slo­ven­sku sa pre­daj čerstvých rýb spá­ja naj­mä so super­mar­ket­mi.

MyFish sa roz­hod­li to zme­niť a zalo­žiť v bra­ti­slav­skom Fresh Mar­ke­te naozaj­st­ný a poc­ti­vý rybí trh. Náj­deš tu tra­dič­né ryby ako kap­re, pstru­hy, či tunia­ky. No v ponu­ke majú aj exo­tic­kej­šie kús­ky z celé­ho sve­ta vrá­ta­ne kyr­fé­ny veľ­kej, pla­chet­ní­ka a mor­ské­ho čer­ta.

foto: FB/MyFishSK

Okrem chla­de­ných rýb pre­dá­va­jú aj mra­ze­né mor­ské plo­dy. Zákla­dom je čerstvosť. Ryby sú na ich pul­toch čas­to už dva dni od výlo­vu.

Sme vďač­ní tech­nic­ké­mu vývo­ju, rých­los­ti a kva­li­te slu­žieb, zaru­ču­jú­cich stá­le lep­šie a lep­šie pod­mien­ky tran­s­por­tu toh­to veľ­mi rých­lo sa kazia­ce­ho prí­rod­né­ho pro­duk­tu. Vďa­ka dômy­sel­né­mu sys­té­mu dis­tri­bú­cie sa roz­ma­ni­tý sor­ti­ment exo­tic­kých i tra­dič­ných rýb a darov mora pria­mo z prí­sta­vov a špe­ciál­nych akva­kul­túr dosta­ne pomo­cou lodí, lie­ta­diel i naklad­ných vozi­diel bez­peč­ne usklad­ne­ný na ľade k našim spot­re­bi­te­ľom z mno­hých kra­jín sve­ta a to mno­ho­krát skôr, než do dvoch dní od výlo­vu,” tvr­dí MyFish na svo­jej strán­ke.

foto: FB/MyFishSK

Základ úspe­chu je v tom, že maji­te­lia MyFish berú pre­daj rýb ako svo­je posla­nie. O kaž­dej rybe ti vedia pove­dať všet­ko dôle­ži­té a ak máš záu­jem, naučia ťa aj to, ako správ­ne rybu file­to­vať.

Neza­obe­rá­me sa ničím iným, tak­že sa tomu venu­je­me ozaj napl­no. Môže­me si teda dovo­liť vybe­rať medzi dodá­va­teľ­mi, hľa­dať stá­le nových tak, aby sme zais­ti­li tú naj­väč­šiu čerstvosť a kva­li­tu za dostup­nú cenu. Verí­me, že sa nám to vrá­ti v spo­koj­nom zákaz­ní­ko­vi a dôj­de k napl­ne­niu náš­ho posla­nia,”

foto: FB/MyFishSK

MyFish je dôka­zom toho, že Slo­vá­ci majú o kva­lit­né potra­vi­ny záu­jem. V porov­na­ní so super­mar­ket­mi sú malou rybou ( ;) ), no doká­žu im kon­ku­ro­vať kva­li­tou, čerstvos­ťou a osob­ným prí­stu­pom ku zákaz­ní­kom. Urči­te sa opla­tí ich nav­ští­viť.

foto: FB/MyFishSK

Pridať komentár (0)