Toh­to­roč­ný Mob­Con v Bra­ti­sla­ve bude stáť za to: Meno prvé­ho spík­ra sľu­bu­je kon­fe­ren­ciu ako hrom!

Martin Bohunický / 11. marca 2016 / Zo Slovenska

27.5.2016 sa na FIIT STU v Bra­ti­sla­ve opäť usku­toč­ní jed­na z naj­väč­ších kon­fe­ren­cií zame­ra­ných na mobil­ných vývo­já­rov, dizaj­né­rov a star­tu­py.

Podu­ja­tie, na kto­ré sa celo­roč­ne tešia mno­hí talen­to­va­ní ľudia zo Slo­ven­ska, ponúk­ne ten­to rok pod­ľa slov orga­ni­zá­to­ra Samu­e­la Pokor­né­ho naozaj našla­pa­ný, čoho dôka­zom je hneď prvé meno, kto­ré vyšlo na povrch. Prvým spík­rom toh­to­roč­né­ho Mob­Co­nu je Geor­ge Ber­ko­ws­ki, autor best­sel­le­ru “How to build a bil­li­on dol­lar App” a úspeš­ný biz­nis­men, kto­rý má za sebou celú radu sve­to­vých apli­ká­cií.

Celá kon­fe­ren­cia je dele­ná na sek­cie: Vývoj, Dizajn, Biz­nis a Finan­co­va­nie. Je zame­ra­ná na osob­ný kon­takt, vzde­lá­va­nie z reál­ne­ho živo­ta a zábav­ný spo­lo­čen­ský prog­ram pod­po­ru­jú­ci networ­king.

V rám­ci nej vystú­pi nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých a inšpi­ra­tív­nych osob­nos­tí z pro­stre­dia mobil­né­ho biz­ni­su. Je to pre kaž­dé­ho šikov­né­ho Slo­vá­ka skve­lá prí­le­ži­tosť, ako stret­núť ľudí, kto­rí sú špič­kou vo svo­jom fachu a ako sa od nich nie­čo naučiť.

Minu­lo­roč­ný Mob­Con sa vyda­ril nad oča­ká­va­nia, pre­to by si s regis­trá­ci­ou nemal dlho váhať. Mená, kto­ré sa minu­lý rok na kon­fe­ren­cii pred­sta­vi­li vzbu­di­li obrov­ský záu­jem a ten­to rok by mal nasta­ve­nú lat­ku ešte pre­kro­čiť. Mená spík­rov až na jed­né­ho síce ešte orga­ni­zá­to­ri neprez­ra­di­li, ale môžeš si byť istý, že to bude opäť obrov­ský záži­tok.

A ešte jed­na dob­rá sprá­va. Prvých 50 zare­gis­tro­va­ných má lís­tok za zvý­hod­ne­nú cenu — 25 eur. Zare­gis­tro­vať sa môžeš na strán­ke kon­fe­ren­cie.

titul­ná foto: mobcon.sk

Pridať komentár (0)