Toh­to­ročný Mob­Con v Bra­ti­slave bude stáť za to: Meno prvého spíkra sľu­buje kon­fe­ren­ciu ako hrom!

Martin Bohunický / 11. marca 2016 / Zo Slovenska

27.5.2016 sa na FIIT STU v Bra­ti­slave opäť usku­toční jedna z naj­väč­ších kon­fe­ren­cií zame­ra­ných na mobil­ných vývo­já­rov, dizaj­né­rov a star­tupy.

Podu­ja­tie, na ktoré sa celo­ročne tešia mnohí talen­to­vaní ľudia zo Slo­ven­ska, ponúkne tento rok podľa slov orga­ni­zá­tora Samu­ela Pokor­ného naozaj našla­paný, čoho dôka­zom je hneď prvé meno, ktoré vyšlo na povrch. Prvým spík­rom toh­to­roč­ného Mob­Conu je George Ber­ko­wski, autor best­sel­leru “How to build a bil­lion dol­lar App” a úspešný biz­nis­men, ktorý má za sebou celú radu sve­to­vých apli­ká­cií.

Celá kon­fe­ren­cia je delená na sek­cie: Vývoj, Dizajn, Biz­nis a Finan­co­va­nie. Je zame­raná na osobný kon­takt, vzde­lá­va­nie z reál­neho života a zábavný spo­lo­čen­ský prog­ram pod­po­ru­júci networ­king.

V rámci nej vystúpi nie­koľko zau­jí­ma­vých a inšpi­ra­tív­nych osob­ností z pro­stre­dia mobil­ného biz­nisu. Je to pre kaž­dého šikov­ného Slo­váka skvelá prí­le­ži­tosť, ako stret­núť ľudí, ktorí sú špič­kou vo svo­jom fachu a ako sa od nich niečo naučiť.

Minu­lo­ročný Mob­Con sa vyda­ril nad oča­ká­va­nia, preto by si s regis­trá­ciou nemal dlho váhať. Mená, ktoré sa minulý rok na kon­fe­ren­cii pred­sta­vili vzbu­dili obrov­ský záu­jem a tento rok by mal nasta­venú latku ešte pre­kro­čiť. Mená spík­rov až na jed­ného síce ešte orga­ni­zá­tori neprez­ra­dili, ale môžeš si byť istý, že to bude opäť obrov­ský záži­tok.

A ešte jedna dobrá správa. Prvých 50 zare­gis­tro­va­ných má lís­tok za zvý­hod­nenú cenu — 25 eur. Zare­gis­tro­vať sa môžeš na stránke kon­fe­ren­cie.

titulná foto: mobcon.sk

Pridať komentár (0)