TOP 4 Slovákov, ktorí ručne vyrábajú unikátne nože najvyššej kvality

  • O šikovných nožiarov nie je na Slovensku vôbec núdza. Skvelým príkladom sú aj títo štyria remeselníci, ktorých živí poctivá ručná práca.
mou
FB/Kováčska dielňa Peru­nis/jakubpetras.sk
  • O šikovných nožiarov nie je na Slovensku vôbec núdza. Skvelým príkladom sú aj títo štyria remeselníci, ktorých živí poctivá ručná práca.

LASKY

V malej dedinke Hrochoť má Ladi­slav “Lasky” Šanta svoju dielňu, v kto­rej vyro­bil nôž, ktorý sa radí medzi tie naj­lep­šie, aké na svete sú. Výsled­kom Ladi­sla­vo­vej práce, ktorú robí poc­tivo, je aj jeho nôž s náz­vom Pte­ryx L2. Ten sa stal v súťaži tes­to­va­cieho inšti­tútu Gear Ins­ti­tute štvr­tým naj­lep­ším na svete.

Lasky je dôka­zom toho, že na úspech nepot­re­bu­ješ obrov­skú firmu. Stačí, ak robíš svoju prácu dobre, poc­tivo a s nad­še­ním. Potom uspe­ješ naprí­klad aj u brit­skej krá­ľov­skej rodiny alebo na ame­ric­kom trhu.


Ladi­sla­vovi trvala práca na tomto noži až 15 rokov. Pri jeho výrobe sa zame­ral pre­dov­šet­kým na využí­va­nie časom ove­re­ných mate­riá­lov a vytvo­rení mimo­riadne funkč­ného dizajnu. Kom­bi­ná­cia skla­da­cej kon­štruk­cie a pre­pra­co­va­ných detai­lov dáva tomuto nožu naozaj vysokú hod­notu. Oproti cenám iných nožov tohto kalibru sa podľa odbor­ní­kov Pte­ryx L2 pre­dáva za viac ako pri­ja­teľnú cenu. Na e-shope ho náj­deš za 295 eur.

Dušan Klimo

Dušan Klimo sa kováč­stvu venuje už od svo­jich 20 rokov. Venovať sa tradičnému remeslu sa roz­ho­dol po zis­tení, že vysoká škola nie je preňho to pravé.  Po šty­roch rokoch uče­nia sa kováčskeho remesla prišlo roz­hod­nu­tie, že je čas sa osa­mos­tat­niť. Zo sta­rého chlieva v Štít­niku teda vytvo­ril kováčsku dielňu. Dnes v nej už nepra­cuje sám. V roku 2015 sa Peru­nis mení na chrá­nenú dielňu, kde pra­cujú via­cerí kováči.


Hlav­ným pro­duk­tom dielne Peru­nis sú stu­dené zbrane. Ich špe­cia­li­tou sú najmä nože z damaš­ko­vej ocele. Táto metóda výroby má viac ako tisícročnú tra­dí­ciu a spo­číva vo zvá­raní mini­málne dvoch dru­hov ocele v ohni.

Všetky naše výrobky pro­du­ku­jeme na základe vlast­ných jedi­neč­ných návrhov. Pokiaľ sa jedná o zákaz­kovú výrobu, je pre nás prvo­radá spo­koj­nosť zákaz­níka. Nakoľko je každý výro­bok jedi­nečný, cena výrobku závisí od času potreb­ného na jeho zho­to­ve­nie,“ tvrdí Dušan Klimo na svo­jej stránke.

Jakub Petráš

zdroj:jakubpetras.sk

Jakub Petráš je mladý remeselník, ktorý sa začal aktívne zaoberať ručnou prácou po vyštudovaní Gymnázia v Skalici. Remeslo mu už nie je len záľubou, ale súčasťou každodenného života. Práca s akýmkoľvek prírodným materiálom je mu veľmi blízka, a práve vo výrobe nožov nachádza spojenie všetkých štyroch živlov. Samotné kováčstvo je povolaním, v ktorom človek pracuje so zemou, skrz oheň, vzduch a nakoniec vodu.

zdroj:jakubpetras.sk

„Na výrobu nožov vyhľadávam materiály s charakterom, životným nábojom, ktorý im dokázal vtisnúť nezmazateľnú stopu ich predchádzajúcej úlohy. Čo sa týka ocele, tak sú to rôzne, nefunkčné remeselné nástroje alebo kovové súčiastky z vozidiel a strojov (píly, staré nebožiece, kliny do dreva, pilníky alebo zvinuté perá áut, puzdrá veľkých ložísk) na rukoväte zasa používam drevo s minulosťou a vekom (dubový valec, dosky zo sudu, staré poriská, vekovité a vzácne stromy), kosti, kožu alebo parohy.“ 

Vladimír Kostelanský

Tvorba Vladimíra Kostelanského je unikátna hneď na prvý pohľad. Nože a sekery sú kuté v severskom štýle. Z ich dielne vychádzajú výrobky inšpirované bohatou severskou mytológiou, vikinskou kultúrou a gravirovaním rún. Niektoré čepele sa snažia okopírovať 1:1 podľa archeologických nálezov, aby boli čo možno najbližšie k reálnemu vzhľadu. Ich dielňa sa nachádza pri Považskej Bystrici.

„Materiály na čepeľ používame hlavne damašokovú oceľ, ktorú sami kujeme ale i nerezovú oceľ. S rúčkou sa veľmi radi vyhráme, keďže sa na nej môžeme realizovať v zdobení, už spomínanom vikinskom štýle. Používame rôzne exotické drevá, parohy, kosti a tak ďalej. Ale aj drevá z našeho kraja ako – slivka, čerešňa, orech.“

„Nakoniec samozrejme robíme ručne šité púzdra. Tie spracuvávame z hovädzej kože aj dreva ako. Ale najviac sa snažíme vyjsť v ústrety nášho klienta. Všetko závisí na jeho požiadavkách od zdobenia rukoväte až po farbu púzdra,“ vyjadril sa Vladimír Kostelanský pre STARTITUP.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech