Top 4 sociálne siete pre deti

Martin Kráľ / 1. december 2015 / Business

Vaše dieťa chce byť online a komu­ni­ko­vať s kama­rátmi na neja­kej sociál­nej sieti a viete … robiť všetko čo dieťa face­bo­oko­vej éry zvykne robiť. Ako sa však k tomu ako rodič posta­viť?

Ak sa pýtate, či sa k tomu dá posta­viť aj inak, ako len pod­vo­le­ním sa umrn­ča­nému dik­tátu svojho domá­ceho social media guru, tak by sme vám radi pove­dali, že ak má Vaše dieťa menej ako 13 rokov, nemá na Face­bo­oku, Ins­ta­grame, Pin­te­reste, či Snap­chate čo hľa­dať. Na What­sApp si počká do 16 a na Vine do 17 rokov. A to nie je náš výmy­sel. Túto vekovú hra­nicu sta­no­vujú samotné sociálne siete. Takže áno, ak zo svojho die­ťaťa nech­cete malého Al Capo­neho sociál­nych sietí, na kto­rého zákony nepla­tia, mali by ste v rámci kom­pro­misu začať roz­mýš­ľať nad alter­na­tí­vami.

Našťas­tie, inter­net je miesto plné invenč­ných myš­lie­nok a v rámci alter­na­tív k veľ­kým menám sociálno-digi­tál­neho sveta ponúka hneď nie­koľko rie­šení. Tie najús­peš­nej­šie z nich ponú­kajú viac menej rov­naké mož­nosti ako veľkí hráči, no hlav­ným roz­die­lom je zná­so­bená bez­peč­nosť.

V nasle­du­jú­com pre­hľade pred­sta­víme 4 najob­ľú­be­nej­šie sociálne siete pre deti pod 13.

Kidzworld

Jedná sa o jednu z naj­kom­plex­nej­ších strá­nok pre deti, aká vôbec exis­tuje. Deti tu nájdu arká­dové hry zdarma, bez­pečné cha­to­va­cie miest­nosti, či recen­zie na filmy a seriály. Deti si vytvá­rajú pro­fily, pria­teľ­stvá a ak sa zapoja do súťaží, môžu vyhrať aj ceny. Široké mož­nosti det­skej rea­li­zá­cie pokra­čujú recen­ziami na hry, mož­nos­ťou písať blogy, pýtať sa otázky, radiť sa o zdraví a mož­nos­tiach ďal­šieho kari­ér­neho rastu. A to bez srandy, deti pod 13 majú bujaré pred­stavy o svo­jich kari­é­rach, keď raz budú vel­káčmi a na tejto sieti majú mož­nosť o svo­jich pred­sta­vách komu­ni­ko­vať.

Kidzworld sa pred­sta­vuje ako bez­pečná a mode­ro­vaná plat­forma pre deti na kto­rej môžu nad­vä­zo­vať vzťahy. Či a do akej miery tomu tak aj je už musíte zis­tiť sami. Roz­hodne je to však alter­na­tíva, ktorá stojí za vyskú­ša­nie.

Grom­So­cial

Táto sociálna sieť doka­zuje, že nech si mys­líte, že ste dobrý v hoci­čom, exis­tuje 11 ročné dieťa, ktoré to vie robiť lep­šie. V ori­gi­nál­nej ver­zii tohto inter­ne­to­vého pore­kadla je jemne rasis­tický doda­tok týka­júci sa etni­city pred­met­ného die­ťaťa, ktorý sme rad­šej vyne­chali. V kaž­dom prí­pade, prí­beh tejto siete pre deti je úžasný. Zach Marks bol vyho­dený z Face­bo­oku po tom, čo zis­tili, že ešte nemal 13 rokov. Tento smutný roz­su­dok nepri­jal so zve­se­nou hla­vou a svoju nena­pl­nenú potrebu zís­kať lajky pre­trans­for­mo­val do svo­jej vlast­nej sociál­nej siete. V tom čase mal 11 rokov. Toto je bod článku, kedy si môžete polo­žiť seba­kri­tickú otázku, čo so svo­jim živo­tom robíte vy.

Na tejto sieti môžu deti cha­to­vať, posie­lať si videá, alebo si navzá­jom pomá­hať s domá­cimi úlo­hami. Všetko je moni­to­ro­vané 24 hodín denne. Dospelí zís­kajú na sieť prí­stup len po tom, ako sa potvrdí, že sú rodič neja­kého z pou­ží­va­te­ľov. Pre úplný pokoj v duši dostá­vajú rodi­čia ešte aj pra­vi­delné e-mai­lové výpisy o akti­vi­tách ich die­ťaťa.

Club Pen­guin

Treba pove­dať, že Club Pen­guin, ktorý patrí spo­loč­nosti Dis­ney, nie je úplne sociál­nou sie­ťou. Je to skôr pro­stre­die pre mul­tip­la­yer online hra­nie s nie­koľ­kými aspek­tami sociál­nych médií. Stále je to však pro­stre­die, ktoré je zau­jí­mavé ako pre deti, tak pre rodi­čov, ktorí chcú mať istotu, že ich dieťa je v bez­pečí. Navyše si pre­cvičí aj anglič­tinu.

Deti spolu môžu komu­ni­ko­vať, ale výmena súkrom­ných infor­má­cií, ako je naprí­klad adresa byd­liska, je zaká­zaná. Všetka komu­ni­ká­cia pre­bieha v rámci hry a komu­ni­ká­cia je mode­ro­vaná.

Your­sp­here

Táto sociálna sieť sa pre­zen­tuje v reklam­nom svete zná­mou, ale vágne prázd­nou klišé for­mul­kou „viac ako len sieť pre mla­dých“. Nene­chajte sa však odra­diť, Your­sp­here je sku­toč­nou des­ti­ná­ciou pre pred­sta­vi­vosť. Táto sieť totižto mla­dým ľuďom okrem obvyk­lých fun­kcií ako vytvo­re­nie pro­filu, pri­dá­va­nie kama­rá­tov a podobne, dovo­ľuje spo­lu­pra­co­vať vo „sfé­rach“ ich záuj­mov. V tých si môžu vymie­ňať nápady, postrehy a roz­ví­jať svoje myš­lienky.

Týmto sys­té­mom sfér, kde sú ľudia spá­janí záuj­mami, sa sociálna sieť podobá na Google+. Stiah­nuť si ju do mobi­lov môžu ako fanú­ši­ko­via iOS, tak aj Andro­idu. Your­sp­here má navyše vlastný blog venu­júci sa inter­ne­to­vej bez­peč­nosti, ktorý je cie­lený hlavne na rodi­čov, ktorý majú pocit, že v digi­tál­nom svete hrajú skôr ana­ló­govú rolu.

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)