TOP 5 Sloveniek, ktoré ovládli vesmír

  • Tieto Slovenky sú skvelým príkladom toho, že aj napriek zlej podpore vedy na Slovensku je možné to dotiahnuť naozaj ďaleko.
nasacover
archív:Eva-Lilly/archív:Michaela Brchnelová
  • Tieto Slovenky sú skvelým príkladom toho, že aj napriek zlej podpore vedy na Slovensku je možné to dotiahnuť naozaj ďaleko.

Michaela Brchnelová

Len 18-ročná Michaela Brchnelová patrí medzi najúspešnejších mladých vedcov na Slovensku. O svojich kvalitách presvedčila aj na najväčšej online súťaži pre mladých vedcov Google Science Fair. Na Google Science Fair súťažila so svojím projektom o urýchľovaní kozmického žiarenia v pozostatku po Tychovej supernove. Ako jedinej vedkyni zo strednej Európy sa jej podarilo prebojovať do celosvetového finále.

zdroj fotografie:archív:Michaela Brchnelová

„Vo svojom projekte som sa zaoberala vysokoenergetickými časticami, ktoré k nám prichádzajú z našej Galaxie. Ako prvej sa mi podarilo nájsť priamy dôkaz, že tieto častice získavajú energiu v mračnách, ktoré vznikajú po výbuchu hviezd.“

O svojich kvalitách už presvedčila dokonca aj odbornú porotu na súťaži Intel ISEF, a to dvakrát. V roku 2014 získala prvé miesto v kategórii Astronómia, špeciálnu prvú cenu Koalície pre plazmovú vedu ako aj výlet do švajčiarskeho CERNu.

 

Jana Pittichová

Rodáčka z Bratislavy si po absolvovaní Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave urobila trojročnú ašpirantúru na Astronomickom ústave SAV. Počas nej získala ročné štipendium v Mníchove na Európskom južnom observatóriu. V apríli 1999 dostala štipendium financované americkým Národným výskumným ústavom.

zdroj fotografie:wikimedia.org

V septembri toho istého roku odišla na Havajské ostrovy. Ročné štipendium sa predĺžilo na osem rokov a dodnes pracuje na najdôležitejších projektoch pre výskum vesmíru na Havajskej univerzite. Aj vďaka finančným grantom jej bolo umožnené pracovať na tých najvýznamnejších projektoch pre NASA: na misiách ako je napríklad Stardust a Deep Impact.

Michaela Musilová

Slo­ven­ská ved­kyňa Micha­ela Musi­lová sa nedávno vrá­tila zo simu­lo­va­nej misie na Mars, na ktorej zastávala post „commander“, a teda hlavnej veliteľky. Medzi­ná­rodná posádka pia­tich „mar­so­nau­tov“ z celého sveta počas misie úspešne zre­a­li­zo­vala via­cero uni­kát­nych vedec­kých a tech­nic­kých pro­jek­tov.

Michaela sa podie­ľala sa aj na výbere čle­nov posádky, ktorí museli byť expertmi z rôz­nych ved­ných odbo­rov. „Bol to dobrý výber, pre­tože aj napriek množ­stvu prob­lé­mov sme všetko doká­zali v kľude a pro­fe­si­onálne vyrie­šiť. Išlo naprí­klad o veterné smr­šte, sne­hové búrky a iné krí­zové situ­ácie, počas kto­rých posádka stra­tila dve tre­tiny svo­jej zásoby vody,”

zdroj fotografie:archív:Michaela Musilová

Michaela študovala na uznávanej univerzite Caltech, kde sa jej podarilo získať grant, aby pracovala ako nav­šte­vu­júci výskum­ník priamo v NASA Jet Pro­pul­sion Labo­ra­tory. Tam mohla pracovať na astrobiologickom výskume v oblasti „ochrany planét.“

„Išlo o to, zis­tiť, či nekon­ta­mi­nu­jeme iné pla­néty pozem­skými orga­niz­mami, ktoré tam môžeme pre­niesť pro­stred­níc­tvom sond. Nane­šťas­tie som ale zis­tila, že exis­tuje množ­stvo mik­ró­bov, ktoré by mohli pre­žiť celú cestu na Mars, pri­stá­tie a aj pod­mienky na mar­ťan­skom povr­chu.“

 

Eva Lilly

Eva Schunová, ktorá pracuje v prestížnom astronomickom centre na Havaji, vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Odišla na tri mesiace do vedeckého výskumného centra na Havaji a ostala tam pracovať na tri a pol roka. Hviezdnu oblohu pozoruje v jednom z najlepších observatórií sveta na Havajských ostrovoch.

zdroj fotografie:archív:Eva Lilly

Pomocou špičkových prístrojov skúma asteroidy, ktoré sa jedného dňa môžu stať hrozbou pre ľudstvo. Mladá Slovenka pozoruje asteroidy pohybujúce sa blízko Zeme a zaoberá sa predovšetkým ich vývojom, stabilitou dráh a rozpadmi. Na exotickom súostroví pracuje na projekte PanSTARRS. Ide o vyhľadávací systém pre asteroidy a iné neobvyklé javy na oblohe, napríklad supernovy.

 

Ľudmila Pajdušáková 

K tým osobnostiam, na ktoré sa, žiaľ, zabúda nielen medzi krajanmi, ale i na Slovensku vôbec, patrí celosvetove uznávaná astronómka a jedna z najväčších slovenských vedkýň Ľudmila Pajdušáková.

Ľudmila prežila pod kopulou hvezdárne v susedstve Skalnatého plesa 35 rokov, ako riaditeľka Astronomického ústavu SAV organizovala prácu tatranských astronómov vyše dve desaťročia. Po prijatí do observatória začala svoju hviezdnu dráhu výnimočnej astronómky od piky – pozorovala slnečné škvrny, meteory, kométy, mapovala hviezdnu oblohu.

 

Prvýkrát sa zapísala do bohatých dejín astronómie ako spoluobjaviteľka meteorického roja Umidy objaveného dva dni pred prvými povojnovými Vianocami. Spolu so svojím budúcim manželom Antonínom Mrkosom vytvorili naozaj unikátnu fotografickú zbierku pozostávajúcu z viac ako 11-tisíc meteorov, ktorá dodnes patrí medzi najrozsiahlejšie zbierky na svete.

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech