TOP 5 slo­ven­ských inte­ri­é­ro­vých dizaj­né­rok

Nikola Brehová / 2. septembra 2016 / Zo Slovenska

Ženy a inte­riér. To jed­no­du­cho parí k sebe. 

JASNA OPAV­SKÁ

Jasna mala sa k pro­fe­sii inte­ri­é­ro­vej dizaj­nérky dostala pri­ro­dzene. Kama­ráti a známi ju začali pro­siť o radu. Jed­ného dňa jej kama­rátka navrhla, či sa nechce inte­ri­é­ro­vým dizaj­nom živiť. Stalo sa. Vo svo­jej práci sa snaží spo­jiť krásu, funkč­nosť a túžbu kli­enta.

jasna

Foto: zenskyweb.sk

jasna1

jasna3jasna4

Fotky: facebook.com 

PETRA BÍRE­ŠOVÁ

Žena, ktorá neoľu­to­vala výber vyso­kej školy a pro­fe­sia ju baví do dnes. Kli­ent a jeho potreby sú pre ňu na prvom mieste, veď predsa on bude v tom pries­tore trá­viť každý deň.

peta0peta1peta2peta3peta4

Fotky: 5astudio.sk

JANA CYMOR­KOVÁ

Snaží sa kli­enta odhad­núť. Sama miluje prí­rodu, prí­rodný vzhľad, no pod­statná je aj funkč­nosť a ori­gi­na­lita detailu. Ener­giu inte­ri­éru vdýchne kon­tras­tom.

janajana1jana2jana3jana4

Fotky: cymorka.sk

PETRA MOJ­ŽI­ŠOVÁ

Dizajn má v krvi. Roz­hodla sa štu­do­vať v Lon­dýne a svoju kari­éru roz­behla práve tam. V Lon­dýne pra­cuje už tri roky. Napo­sledy pra­co­vala na veľ­kom pro­jekte, rekon­štruk­cii pre­py­cho­vého bytu z 19. sto­ro­čia.

petaFpeta1Fpeta2F

Fotky: piestanskydennik.sk

ROMI KLI­ME­KOVÁ

Vyme­nila povo­la­nie práv­ničky za inte­ri­é­rovú dizaj­nérku, zalo­žila občian­ske zdru­že­nie na pod­poru psov a miluje poria­dok. Jej najob­ľú­be­nej­ším obdo­bím je medzi­voj­nové pre ele­gan­ciu a čis­totu inte­ri­éru.

romi

Foto: inspiracia.bonami.sk

romiBytFromiByt1FromiByt2F

Fotky: facebook.com 

Pridať komentár (0)