TOP 5 slo­ven­ských inte­ri­é­ro­vých dizaj­né­rok

Nikola Brehová / 2. septembra 2016 / Zo Slovenska

Ženy a inte­ri­ér. To jed­no­du­cho parí k sebe. 

JAS­NA OPAV­SKÁ

Jas­na mala sa k pro­fe­sii inte­ri­é­ro­vej dizaj­nér­ky dosta­la pri­ro­dze­ne. Kama­rá­ti a zná­mi ju zača­li pro­siť o radu. Jed­né­ho dňa jej kama­rát­ka navrh­la, či sa nech­ce inte­ri­é­ro­vým dizaj­nom živiť. Sta­lo sa. Vo svo­jej prá­ci sa sna­ží spo­jiť krá­su, funkč­nosť a túž­bu kli­en­ta.

jasna

Foto: zenskyweb.sk

jasna1

jasna3jasna4

Fot­ky: facebook.com 

PET­RA BÍRE­ŠO­VÁ

Žena, kto­rá neoľu­to­va­la výber vyso­kej ško­ly a pro­fe­sia ju baví do dnes. Kli­ent a jeho potre­by sú pre ňu na prvom mies­te, veď pred­sa on bude v tom pries­to­re trá­viť kaž­dý deň.

peta0peta1peta2peta3peta4

Fot­ky: 5astudio.sk

JANA CYMOR­KO­VÁ

Sna­ží sa kli­en­ta odhad­núť. Sama milu­je prí­ro­du, prí­rod­ný vzhľad, no pod­stat­ná je aj funkč­nosť a ori­gi­na­li­ta detai­lu. Ener­giu inte­ri­é­ru vdých­ne kon­tras­tom.

janajana1jana2jana3jana4

Fot­ky: cymorka.sk

PET­RA MOJ­ŽI­ŠO­VÁ

Dizajn má v krvi. Roz­hod­la sa štu­do­vať v Lon­dý­ne a svo­ju kari­é­ru roz­beh­la prá­ve tam. V Lon­dý­ne pra­cu­je už tri roky. Napo­sle­dy pra­co­va­la na veľ­kom pro­jek­te, rekon­štruk­cii pre­py­cho­vé­ho bytu z 19. sto­ro­čia.

petaFpeta1Fpeta2F

Fot­ky: piestanskydennik.sk

ROMI KLI­ME­KO­VÁ

Vyme­ni­la povo­la­nie práv­nič­ky za inte­ri­é­ro­vú dizaj­nér­ku, zalo­ži­la občian­ske zdru­že­nie na pod­po­ru psov a milu­je poria­dok. Jej najob­ľú­be­nej­ším obdo­bím je medzi­voj­no­vé pre ele­gan­ciu a čis­to­tu inte­ri­é­ru.

romi

Foto: inspiracia.bonami.sk

romiBytFromiByt1FromiByt2F

Fot­ky: facebook.com 

Pridať komentár (0)