TOP 6 európ­skych star­tu­po­vých miest a pre­čo medzi ne Bra­ti­sla­va nepat­rí

Alexandra Dulaková / 5. januára 2016 / Business

Európ­ska scé­na tech­ni­ky a pod­ni­ka­nia je síce v porov­na­ní s tou spo­za Antlan­tic­ké­ho oce­ána malá, no zato ponú­ka diverz­né pod­ne­bie, v kto­rom sa star­tu­py mie­ša­jú so sta­rým aj moder­ným ume­ním, vplyv­nou his­tó­ri­ou, či rôz­ny­mi men­ta­li­ta­mi, a táto zmes ju robí neza­me­ni­teľ­nou. Na čele reb­ríč­ku sa spra­vid­la umiest­ňu­jú kra­ji­ny, kto­ré nevá­ha­jú svoj­mu tech­nic­ké­mu poten­ciá­lu podať šted­rú pomoc­nú ruku a to je v skrat­ke aj dôvo­dom toho, pre­čo sa Bra­ti­sla­va na prvých prieč­kach neumiest­ni­la.

Reb­rí­ček bral okrem pod­ni­ka­teľ­ské­ho pod­ne­bia a pod­po­ry štá­tu do úva­hy aj poli­tic­ké, eko­no­mic­ké a kul­túr­ne črty, kto­ré býva­jú pre domá­cich aj pri­chod­lých star­tu­pis­tov roz­ho­du­jú­ce.

Ber­lín (3,5 mili­ó­na oby­va­te­ľov)

Odha­du­je sa, že star­tu­py toh­to sta­ro­no­vé­ho mes­ta, v kto­rom sa zdr­žu­jú tech­no­lo­gic­ké moz­gy ako aj ume­lec­ké kapa­ci­ty, do roku 2020 vytvo­ria až 100 000 pra­cov­ných miest. Pochá­dza odtiaľ naprí­klad SoundC­loud, Zalan­do, Food­pan­da, či Wooga a cel­ko­vo je v mes­te momen­tál­ne 848 aktív­nych star­tu­pov, pri­čom sa o ich napre­do­va­nie sta­rá vyše 5 000 angel inves­to­rov. Hlav­né mes­to Nemec­ka sa do veľ­kej mie­ry ešte stá­le for­mu­je ako moder­ný celok a byť toho súčas­ťou je pre­to veľ­mi láka­vá prí­le­ži­tosť. Ber­lín je iný ako ostat­né európ­ske hlav­né mes­tá, pre­to­že trpel nie­len voj­no­vou his­tó­ri­ou a násled­ným zbom­bar­do­va­ním, ale aj dlho­do­bým roz­de­le­ním, kto­ré na rôz­nych úze­miach kul­ti­vo­va­lo roz­diel­ne a ťaž­ko zlú­či­teľ­né sve­ty.

berlin

Dneš­ný Ber­lín je pre­to moder­ný, rých­lo napre­du­jú­ci a záro­veň má nut­ka­nie zameš­ka­né roky čo naj­rých­lej­šie dohnať, o čo sa sna­ží už od začiat­ku 90. rokov. Ako hla­va sil­nej a boha­tej európ­skej kra­ji­ny si rôz­ne star­tup-friend­ly smer­ni­ce, daňo­vé úľa­vy či gran­ty pre pod­ni­ka­te­lov môže dovo­liť a pre­to ich aj vo veľ­kom vytvá­ra. O kul­túr­ne napl­ne­nie a rôz­no­ro­dé podu­ja­tia v ňom tak­tiež nie je núdza, čo je veľ­ké plus a nevy­hnut­nosť, ak majú ľudia v mes­te nie­len pre­bý­vať, ale sa v ňom aj zabá­vať a cítiť prí­jem­ne. 

Buda­pešť (1,7 mili­ó­na oby­va­te­ľov)

Vrám­ci východ­nej Euró­py je Buda­pešť v oblas­ti star­tu­pov a tech­no­ló­gií jed­no z naj­rých­lej­šie napre­du­jú­cej­ších miest. Napriek dáv­nej­ším Orbá­no­vým výplo­dom o dani za inter­net sa nič podob­né nere­a­li­zo­va­lo a okrem vyso­kej tech­nic­kej vyspe­los­ti a výni­moč­ne rých­le­ho netu má väč­ši­na popu­lá­cie Buda­peš­ti aj veľ­mi sluš­né zákla­dy vo vzde­la­ní. Dodnes stih­la byť rodis­kom úspeš­né­ho Pre­zi, ako aj Ustre­am, či Log­Me­In a momen­tál­ne v nej ope­ru­je 168 star­tu­pov a tak­mer 5 000 angel inves­to­rov. Nie­len samot­né Maďar­sko, ale aj Európ­ska únia ponú­ka zau­jí­ma­vé inves­tor­ské prog­ra­my pre ino­va­tív­ne star­tu­py. Samot­né mes­to je pri­tom tiež his­to­ric­ky aj kul­túr­ne zau­jí­ma­vé a pre západ­ný svet sa zara­ďu­je medzi tie, kto­ré najm­lad­šia gene­rá­cia obja­vi­la len pomer­ne nedáv­no – pre­to toľ­ko novo­náj­de­né­ho nad­še­nia pre nie­čo, čo nám bolo zná­me už celú več­nosť. Buda­pešť naviac svo­ju uhor­skú aj socia­lis­tic­kú his­tó­riu kom­bi­nu­je chyt­ro a láka na ňu nemá­lo nad­šen­cov zo širo­ké­ho (nie­len) európ­ske­ho oko­lia. 

budapest1

Lon­dýn (8,3 mili­ó­na oby­va­te­ľov)

Toto mes­to a jeho pre­dur­če­nie na medzi­ná­rod­nú rele­van­ciu snáď ani netre­ba veľ­mi roz­pit­vá­vať. Boha­tá his­tó­ria obcho­du a vývo­ja na pop­red­nej sve­to­vej úrov­ni neus­tá­le pra­je vyso­kej kon­cen­trá­cii glo­bál­nych kapa­cít, kto­ré sa v rám­ci mes­ta zdr­žia­va­jú a aktív­ne tvo­ria. Momen­tál­ne má Lon­dýn 4 112 star­tu­pov a vyše 7 000 angel inves­to­rov, čím výraz­ne domi­nu­je všet­kým ostat­ným spo­me­nu­tým mes­tám. Anglic­ká vlá­da už na ten­to účel inves­to­va­la viac než 50 mili­ó­nov libier a neus­tá­le v súbo­ji o európ­sky trón boju­je s nemec­kým Ber­lí­nom. Okrem star­tu­pov má Lon­dýn aj naj­viac cowor­kin­go­vých pries­to­rov, inku­bá­to­rov, akce­le­rá­to­rov, či žia­da­te­ľov o patent. Na dru­hej stra­ne je vo vyso­kej kon­cen­trá­cii schop­ných tímov a poten­ciál­nych pro­jek­tov ťaž­šie pre­ra­ziť, ale­bo neja­ko výraz­ne star­tu­po­vú scé­nu ovplyv­niť. Na lon­dýn­skom star­tu­po­vom trhu sa nové­mu pro­jek­tu mož­no ľah­šie fun­gu­je, ale aj ľah­šie strá­ca. Naviac, ten, komu nevo­ňa­jú pre­ľud­ne­né sve­to­vé met­ro­po­ly a všet­ko, čo k nim pat­rí, sa do toh­to mes­ta neza­mi­lu­je.

london

Bar­ce­lo­na (1,6 mili­ó­na oby­va­te­ľov)

Kata­lán­ske hlav­né mes­to, záro­veň naj­nav­šte­vo­va­nej­šie mes­to Špa­niel­ska, spo­lu so sever­ný­mi oblas­ťa­mi výraz­ne napo­má­ha špa­niel­skej eko­no­mi­ke, kto­rá sa po krí­ze ešte stá­le cel­kom nepo­sta­vi­la na nohy. Bar­ce­lo­na nad Mad­ri­dom z úpl­ne netech­nic­kých dôvo­dov vyhrá­va vďa­ka moru, zelen­šie­mu a vlh­šie­mu pod­ne­biu, v kto­rom býva­jú men­šie horú­ča­vy, a kto­ré je záro­veň v zime tep­lej­šie než hlav­né mes­to. Čo sa týka star­tu­pov, toto mes­to dodnes vypro­du­ko­va­lo Omnid­ro­ne, Social & Bey­ond, či Cat­cho­on a momen­tál­ne ich v sebe živí 404. Angel inves­to­rov sa v ňom nachá­dza tak­mer 5 000. Opro­ti chlad­nej­ším a sever­nej­ším mes­tám ako Tal­linn, či Lon­dýn sú výho­dy živej a archi­tek­to­nic­ky obdi­vu­hod­nej Bar­ce­lo­ny úpl­ne jas­né. Komu nej­de len o neko­neč­né maka­nie v kan­ce­lá­rii, ale aj o južan­skú zába­vu a neko­neč­ný noč­ný pár­ty život, zakot­ví rad­šej než kde­koľ­vek inde prá­ve v Bar­ce­lo­ne. 

barca

Amster­dam (780 000 oby­va­te­ľov)

Podob­ne ako Ber­lín, Amster­dam vďa­ka svo­jej boha­tej kul­túr­nej strán­ke a vše­stran­nej moder­nos­ti a vyspe­los­ti láka mla­dých ľudí z celé­ho sve­ta. Opro­ti ostat­ným európ­skym met­ro­po­lám je tro­chu komor­nej­ší a geo­gra­fic­kou polo­hou cel­kom špe­ci­fic­ký. Momen­tál­ne je teda holand­ská met­ro­po­la hod­no­te­ná ako najk­re­a­tív­nej­šie glo­bál­ne mes­to s pod­ni­ka­tel­skou výkon­nos­ťou o šesť per­cent vyš­šou než je európ­sky prie­mer. Z Amster­da­mu pochá­dza­jú naprí­klad star­tu­py Human, The Clock­ro­om, či Ace & Tate. Cel­ko­vo sa v Amster­da­me kon­cen­tru­je 400 star­tu­pov a tak­mer 5 000 angel inves­to­rov. 

amsterdam-5

Tal­linn (400 000 oby­va­te­ľov)

Estón­sko je vrám­ci východ­nej Euró­py prie­kop­ní­kom v pozi­tív­nom zmys­le slo­va. V bal­tic­kom pod­ne­bí, kto­ré je zau­jí­ma­vé samé o sebe, vybu­do­val od pádu želez­nej opo­ny v malých pries­to­roch moder­né a ino­va­tív­ne mes­to na sve­to­vej úrov­ni, kde je naj­viac star­tu­pov na hla­vu v celej Euró­pe. To je pri cel­ko­vej popu­lá­cii 1,3 mili­ó­na ľudí kon­krét­ne 151 star­tu­pov a 4 600 angel inves­to­rov. Tie­to kon­či­ny si začal šir­ší svet vší­mať a obja­vo­vať len nedáv­no, no za ten krát­ky čas stih­la malá kra­ji­na naozaj zapô­so­biť. A zjav­ne sa jej v tom aj naďa­lej bude len dariť. Nuž, môže­me si brať prí­klad.

tallinn_city_life_by_pajunen-d5s01x3

Pre­čo v zozna­me nie je Bra­ti­sla­va?

Bra­ti­sla­va a Slo­ven­sko cel­ko­vo sa síce vše­mož­ne sna­ží naše nedos­tat­ky v pod­ni­ka­tel­skom pro­stre­dí čo naj­viac mini­ma­li­zo­vať, napriek tomu ale zaos­tá­va­me. To, čo robí­me, nesta­čí. Nachá­dza­me sa v blud­nom kru­hu, v kto­rom nemá­me dlho­do­bá vízia zo stra­ny štá­tu, ani zo stra­ny domá­cich, či zahra­nič­ných inves­to­rov, keď­že im naše pro­stre­die neprí­de dosť atrak­tív­ne. Z toho dôvo­du sa u nás netvo­rí toľ­ko kva­lit­ných star­tu­pov (ale­bo star­tu­pov vôbec), aby sme doká­za­li zahra­nič­nej scé­ne význam­ne kon­ku­ro­vať, čo opäť len pris­pie­va k nedos­ta­toč­né­mu záuj­mu o naše pro­stre­die a k nedos­ta­toč­ne vyho­vu­jú­cim pod­mien­kam pre roz­voj. Ďal­ším dôvo­dom je aj to, že nám chý­ba naozaj kva­lit­ný digi­tál­ny park ale­bo cen­trum ino­vá­cií, kto­rý by ľudí zo zahra­ni­čia pri­tia­hol a vryl sa im do pamä­te. Pre­to keď v zahra­ni­čí v spo­ji­tos­ti so star­tup­mi spo­me­nie­me Slo­ven­sko ale­bo Bra­ti­sla­vu, veľa ľudí sa nevie chy­tiť a auto­ma­tic­ky vyme­nú­va­vať naše úspeš­né pro­jek­ty. A nie je to z nedos­tat­ku záuj­mu.

Bratislava,_Staré_Mesto,_Hrad,_pohled_na_Nový_most

zdroj: tech.co

Pridať komentár (0)