Top 6 slo­ven­ských apli­ká­cií, ktoré nesmú chý­bať v tvo­jom mobile

Michal Sorkovský / 2. júla 2016 / Business

Pri­ná­šame ti zoznam šies­tich slo­ven­ských apli­ká­cií, ktoré sa nepo­chybne oplatí mať v mobile. Tento zoznam je dôka­zom toho, že aj na Slo­ven­sku vzni­kajú fan­tas­tické a jedi­nečné appky, ktoré si pou­ží­va­te­lia okam­žite obľú­bia. Žiadna z apli­ká­cií z tohto zoznamu ti nebude v mobile len zabe­rať miesto, naopak každá z nich ti bude uži­točná!

Načo ďal­šie zby­točné reči, poďme rovno na to! Tu je zoznam šies­tich slo­ven­ských apli­ká­cií, ktoré by v tvo­jom mobile určite nemali chý­bať:

Sygic

Z malého slo­ven­ského star­tupu vyrá­stla v prie­behu 11 rokov úspešná firma, kto­rej apli­ká­cia si zís­kala už viac ako 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov. Nejde vôbec o náhodu, ale o zaslú­žený úspech. Sygic totiž ponúka naj­kva­lit­nej­šiu off­line navi­gá­ciu na svete a to je niečo, čo sa nepo­chybne zíde kaž­dému jed­nému z nás. Aj napriek tomu, že apli­ká­cia nepot­re­buje pri­po­je­nie na inter­net, člo­vek sa na ňu môže plne spo­ľa­hnúť kedy­koľ­vek, kde­koľ­vek. Sygic ťa vždy bez­pečne dostane do cieľa vašej cesty, rov­nako, ako ti v prí­pade potreby pomôže nájsť v okolí čer­pa­cie sta­nice, reštau­rá­cie či turis­tické des­ti­ná­cie. Sygic v mobile teda pred­sta­vuje spo­ľah­li­vého a uži­toč­ného spo­loč­níka na ces­tách, ktorý sa nepo­chybne zíde kaž­dému z nás.

1462622742_sygic-gps-navigation-5

foto: droid-mod.ru

HopIN

Apli­ká­cia, ktorá vytvára svet jed­no­du­chého ces­to­va­nia pre kaž­dého Slo­váka. HopIN vzni­kol v roku 2012, ako prvá slo­ven­ská apli­ká­cia na objed­ná­va­nie taxí­kov cez mobil či tab­let. Okrem toho, že sa vďaka HopINu člo­vek vyhne zdĺha­vému čaka­niu na linke dis­pe­čingu, mu táto apli­ká­cia ponúka hneď via­cero fun­kcií, vďaka kto­rým necháva bežné taxi služby vo svo­jom tieni. HopIN totiž umož­ňuje pou­ží­va­te­ľovi zúžiť para­metre vyhľa­dá­va­nia tak, aby si mohol pri­vo­lať taký typ vozidla, aký potre­buje, s dob­rým hod­no­te­ním a za takú cenu, akú plá­nuje zapla­tiť. Okrem toho ponúka obrov­skú výhodu v podobe mož­nosti sle­do­va­nia polohy taxíku, na ktorý člo­vek práve čaká. Apli­ká­cia následne posiela noti­fi­ká­ciu o prí­jazde taxíku a po jazde tiež umož­ňuje hod­no­tiť vodiča či pre­ze­rať si his­tó­riu jázd. Ide o apli­ká­ciu, kto­rej stia­hnu­tím si môžete mno­ho­ná­sobne zjed­no­du­šiť život.

image_1411974552

foto: hopin.sk

Bee­Safe

Bee­Safe je slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá sle­duje pra­vi­delnú akti­vitu pou­ží­va­teľa a auto­ma­ticky vyhod­notí, keď sa nachá­dza v nebez­pe­čen­stve. Bez­peč­nostná apli­ká­cia pra­cuje na základe opa­ko­va­nej akti­vity pou­ží­va­teľa, sle­duje jeho reak­cie a ana­ly­zuje, či sa nachá­dza v bež­nej situ­ácii, alebo sa okolo neho deje niečo nezvy­čajné, kvôli čomu by mohol byť v ohro­zení. Vďaka Bee­Safe sa vám nestane, že v ohro­zení nestih­nete pri­vo­lať pomoc a to je niečo, čo vám môže v koneč­nom dôsledku zachrá­niť život. Bee­Safe pra­vi­delne kon­tro­luje, či ste v bez­pečí a podľa toho vie, kedy auto­ma­ticky noti­fi­ko­vať vašich pria­te­ľov cez e-mail, sms alebo Bee­Safe správy. Táto apli­ká­cia je teda viac, než len uži­točná a jej prí­tom­nosť vo vašom mobile by mala byť samoz­rejmá vec.

maxresdefault

foto: youtube.com

Divano

Apli­ká­cia Divano sa vie na jeden klik spo­jiť s tele­víz­nym prog­ra­mom, ktorý práve sle­du­ješ a umož­ňuje cez reklamné pauzy sle­do­vať jedi­nečný obsah s ním spo­jený. Stáva sa naj­rých­lej­ším zdro­jom všet­kých infor­má­cií zo sociál­nych sietí a navyše pri­náša zau­jí­mavé prís­pevky z jeho záku­li­sia, v podobe rôz­nych novi­niek a exklu­zív­neho video obsahu. Divano sa s tele­ví­ziou dokáže spo­jiť pou­ži­tím zvu­ko­vého pri­po­je­nia. Hneď po spo­jení umož­ňuje pou­ží­va­te­ľovi sle­do­vať jedi­nečný obsah zo záku­li­sia prog­ramu, ktorý práve v tele­ví­zií pozerá, záro­veň umož­ňuje sle­do­vať prís­pevky s ním súvi­siace na sociál­nych sie­ťach, ako aj roz­prá­vať sa s komu­ni­tou, pro­stred­níc­tvom komen­tá­rov, kví­zov či hla­so­vaní.

CRRdvuLWsAArzkV

foto: klear.com

mini­FAK­TURA

MiniFAKTÚRA rieši to, čo ťaží asi väč­šinu pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku, zdĺhavú a otravnú fak­tu­rá­ciu. Šikovná apli­ká­cia ponúka mož­nosť bez­platne vysta­vo­vať pro­fe­si­onálne fak­túry úplne jed­no­du­cho, cez mobil alebo tab­let. Ide o inte­li­gentné rie­še­nie, ktoré už teraz šetrí mno­hým pod­ni­ka­te­ľom kopu času. Apli­ká­cia umož­ňuje vytvo­riť fak­túru, ktorá je okam­žite pri­pra­vená na tlač, či odo­sla­nie mai­lom aj bez pri­po­je­nia na inter­net, takže pre kaž­dého pou­ží­va­teľa je to až úžasne jed­no­du­ché. Mini­fak­túra samoz­rejme ponúka aj online ver­ziu, vďaka kto­rej môžeš fak­tu­ro­vať nie len cez mobil a tab­let, ale aj note­book. Všetky vytvo­rené fak­túry sa dajú navyše synch­ro­ni­zo­vať s inými zaria­de­niami. Vďaka mini­fak­túre už nebu­deš musieť fak­túry nosiť účtov­ní­kovi a on sa nebude musieť trá­piť s ich naha­dzo­va­ním do počí­tača. S mini­fak­tú­rou je to všetko oveľa jed­no­duch­šie.

faktury_miniweb

foto: minifaktura.sk


Slido

Vďaka Slido sa už nikdy nestane, že bude na kon­fe­ren­cii alebo pred­náške nuda. Poznáš to, po pred­náške sa vždy spí­ker opýta pub­lika, či má nejaké otázky. Kaž­dému z ľudí sedia­cich pred ním hneď napadne aspoň jedna vec, ktorú by sa spý­tal, avšak drvivá väč­šina svoju otázku nepo­loží pre­tože sa naprí­klad hanbí. No a potom pri­chá­dza čas na využite sli.do. Uži­točná apli­ká­cia ponúka mož­nosť zapo­jiť sa do kon­ver­zá­cie bez toho, aby si pove­dal jediné slovo. Cez sli.do totiž budeš môcť posie­lať otázky priamo spík­rovi, kto­rému sa zobra­zia na disp­leji a bude na ne môcť odpo­ve­dať. Stačí ak si zadáš v apli­ká­cií kód eventu, na kto­rom práve si a budeš sa môcť pýtať, koľko len chceš. Sli.do je super pomôc­kou, ktorá robí kon­fe­ren­cie a pred­nášky oveľa živ­šími.

slido_Festival_of_Marketing_London_presentation-copy-e1453215537858

foto: blog.sli.do

zdroj titul­nej foto­gra­fie: androidpit.com/sli.do

Pridať komentár (0)