TOP apli­ká­cie, kto­ré by ti nema­li ujsť

Timotej Vančo / 11. júna 2016 / Tech a inovácie

Môžeš byť jeden z prvých, kto­rý sa dozvie o tých­to apli­ká­ciach. Čosko­ro sa môžu stať glo­bál­ne zná­my­mi ako Face­bo­ok ale­bo Snap­chat. Nene­chaj nič náho­de a stiah­ni si ich aj ty.

Čas­to sa sta­ne, že len málo ľudí natra­fí na tú top apli­ká­ciu pred­tým, než sa sta­ne totál­ne naj­pou­ží­va­nej­šou. Nie­ke­dy tre­ba na mili­ón stia­hnu­tí dob­rá rekla­ma.

Gary Vay­ner­chuk hovo­rí: „Keď bol Vine uve­rej­ne­ný, pozrel som sa oko­lo seba na ľudí, kto­rí sa s ním hra­li a zis­til som, že ho musím ovlád­nuť tiež. Pove­dal som zamest­nan­com, aby skon­či­li s hoci­čím, čo robi­li, stiah­li si Vine a nauči­li sa s app­kou pra­co­vať. Chcel som, aby o nej kaž­dý vedel čo naj­viac.

Toto bol prí­klad, člo­ve­ka, kto­rý sle­du­je oko­lie, aby vedel ako prvý, čo je IN a čomu tre­ba veno­vať veľ­kú pozor­nosť ešte pred­tým, ako o tom bude vedieť naprí­klad tvoj kama­rát. My ti pri­ná­ša­me apli­ká­cie, kto­ré majú veľ­mi veľ­kú šan­cu stať sa zná­my­mi.

Anchor

anchor

Anchor má vyso­kú šan­cu stať sa „Twit­te­rom zvu­ku“.

Anchor je apli­ká­cia, kto­rá ti umož­ňu­je nahrá­vať a zdie­ľať zvu­ko­vé sprá­vy. Reč je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších spô­so­bov komu­ni­ká­cie a keď k tomu pri­dá­me aj našu ľud­skú leni­vosť, kto­rá nie­ke­dy nemá hra­níc, dosta­ne­me sa k sociál­nej sie­ti, do kto­rej iba zdie­ľa­me hovo­re­né slo­vo. Táto apli­ká­cia ma veľ­kú šan­cu sa stať dôle­ži­tou hlav­ne kvô­li jed­no­du­ché­mu pou­ží­va­niu a odpo­ve­da­niu. Jedi­ná nevý­ho­da je, že ak chce­te vedieť všet­ko, čo sa v sprá­ve nachá­dza, musí­te si ju celú vypo­čuť. Ak máš dosta­tok času, tak by to pre teba nemal byť prob­lém.

Musical.ly

Musical.ly

Asi si to ešte na Slo­ven­sku nepos­tre­hol, ale v Ame­ri­ke táto apli­ká­cia nabe­rá na sile hlav­ne medzi 7 až 13 roč­ný­mi deť­mi. Ak nesle­du­ješ TOP apli­ká­cie zadar­mo v App Sto­re, táto je 18., čo zna­me­ná, že pred­beh­la už Soundc­loud, Twit­ter, Red­dit, Pin­te­rest a Ama­zon.

Musical.ly je apli­ká­cia, kto­rá ti umož­ňu­je vytvo­riť krát­ke video seba, ako spie­vaš (ale­bo sa sna­žíš spie­vať). Pod­ľa zdro­jov v Ame­ri­ke, je táto apli­ká­cia jedi­ná, kto­rá by moh­la pria­mo kon­ku­ro­vať Snap­cha­tu, čo je dosť sil­né tvr­de­nie. Mož­no sa čosko­ro aj u nás dozvie­me, či je to prav­da.

Peach

Peach

Peach pou­ží­va „magic­ké slo­víč­ka“ na vyge­ne­ro­va­nie obsa­hu. Nie­čo ako Twit­ter + Slack.

Je to apli­ká­cia na odo­sie­la­nie správ a aktu­ali­zo­va­nie sta­tu­sov, obráz­kov, gifov a na kres­le­nie. Pou­ží­va „magic­ké slo­víč­ka“ – kto­ré umož­ňu­jú pri­dá­vať geolo­ká­ciu, akú pes­nič­ku počú­vaš ale­bo aj náhod­nú fot­ku zo svo­jej galé­rie. Teda nie­čo ako Twit­ter + Slack. Síce to nevy­ze­rá na pre­vrat­nú apli­ká­ciu, urči­te sa ju opla­tí sle­do­vať aspoň jed­ným okom. Mož­no sa vyvi­nie na nie­čo tro­chu iné ale s rov­na­ký­mi základ­mi.

After Scho­ol

AfterSchool

After Scho­ol mi veľ­mi pri­po­mí­na Face­bo­ok v tom, že tiež vyrás­tol iba zo sociál­nej sie­te uni­ver­zi­ty. After Scho­ol ti posky­tu­je ano­nym­né a súkrom­né odo­sie­la­nie správ pre štu­den­tov rovan­kej vyso­kej ško­ly. Na pri­hlá­se­nie sa do sku­pi­ny sa musíš auto­ri­zo­vať buď cez Face­bo­ok ale­bo pomo­cou škol­ské­ho ID. Zatiaľ je zná­ma len v Ame­ri­ke. Uvi­dí­me, mož­no sa bude apli­ká­cii natoľ­ko dariť, že bude kon­ku­ro­vať Face­bo­oku.

Mii­to­mo

Miitomo

Mii­to­mo je prvá apli­ká­cia od Nin­ten­da, kde si vytvá­raš Mii – tvo­je vir­tu­ál­ne „ja“, kto­ré pou­ží­vaš na komu­ni­ko­va­nie s kama­rát­mi. Tak­tiež môžeš vytvo­riť kar­ty, na kto­rých bude citát a tvo­je Mii a zdie­ľať ich na iných sociál­nych sie­ťach.

Ďal­šie super apli­ká­cie

Tie­to apli­ká­cie sa malin­kým postr­če­ním, môže tak­tiež stať veľ­mi zná­my­mi. Tre­ba im dať šan­cu a uvi­dí­me.

Kik – super plat­for­ma pre komu­ni­ko­va­nie pre ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. Môže časom prek­va­piť.

Watt­pad – Táto apli­ká­cia je zná­ma hlav­ne medzi diev­ča­ta­mi v Ame­ri­ke. Pra­cu­je veľ­mi dob­re s veľ­kým obsa­hom, naprí­klad člán­kom ale­bo kni­hou.

Zdroj foto­gra­fií: itu­nes, play.store,

Pridať komentár (0)