TOP apli­ká­cie, ktoré by ti nemali ujsť

Timotej Vančo / 11. júna 2016 / Tech a inovácie

Môžeš byť jeden z prvých, ktorý sa dozvie o týchto apli­ká­ciach. Čoskoro sa môžu stať glo­bálne zná­mymi ako Face­book alebo Snap­chat. Nene­chaj nič náhode a stiahni si ich aj ty.

Často sa stane, že len málo ľudí natrafí na tú top apli­ká­ciu pred­tým, než sa stane totálne naj­pou­ží­va­nej­šou. Nie­kedy treba na milión stia­hnutí dobrá reklama.

Gary Vay­ner­chuk hovorí: „Keď bol Vine uve­rej­nený, pozrel som sa okolo seba na ľudí, ktorí sa s ním hrali a zis­til som, že ho musím ovlád­nuť tiež. Pove­dal som zamest­nan­com, aby skon­čili s hoci­čím, čo robili, stiahli si Vine a naučili sa s app­kou pra­co­vať. Chcel som, aby o nej každý vedel čo naj­viac.

Toto bol prí­klad, člo­veka, ktorý sle­duje oko­lie, aby vedel ako prvý, čo je IN a čomu treba veno­vať veľkú pozor­nosť ešte pred­tým, ako o tom bude vedieť naprí­klad tvoj kama­rát. My ti pri­ná­šame apli­ká­cie, ktoré majú veľmi veľkú šancu stať sa zná­mymi.

Anchor

anchor

Anchor má vysokú šancu stať sa „Twit­te­rom zvuku“.

Anchor je apli­ká­cia, ktorá ti umož­ňuje nahrá­vať a zdie­ľať zvu­kové správy. Reč je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších spô­so­bov komu­ni­ká­cie a keď k tomu pri­dáme aj našu ľud­skú leni­vosť, ktorá nie­kedy nemá hra­níc, dosta­neme sa k sociál­nej sieti, do kto­rej iba zdie­ľame hovo­rené slovo. Táto apli­ká­cia ma veľkú šancu sa stať dôle­ži­tou hlavne kvôli jed­no­du­chému pou­ží­va­niu a odpo­ve­da­niu. Jediná nevý­hoda je, že ak chcete vedieť všetko, čo sa v správe nachá­dza, musíte si ju celú vypo­čuť. Ak máš dosta­tok času, tak by to pre teba nemal byť prob­lém.

Musical.ly

Musical.ly

Asi si to ešte na Slo­ven­sku nepos­tre­hol, ale v Ame­rike táto apli­ká­cia naberá na sile hlavne medzi 7 až 13 roč­nými deťmi. Ak nesle­du­ješ TOP apli­ká­cie zadarmo v App Store, táto je 18., čo zna­mená, že pred­behla už Soundc­loud, Twit­ter, Red­dit, Pin­te­rest a Ama­zon.

Musical.ly je apli­ká­cia, ktorá ti umož­ňuje vytvo­riť krátke video seba, ako spie­vaš (alebo sa sna­žíš spie­vať). Podľa zdro­jov v Ame­rike, je táto apli­ká­cia jediná, ktorá by mohla priamo kon­ku­ro­vať Snap­chatu, čo je dosť silné tvr­de­nie. Možno sa čoskoro aj u nás dozvieme, či je to pravda.

Peach

Peach

Peach pou­žíva „magické slo­víčka“ na vyge­ne­ro­va­nie obsahu. Niečo ako Twit­ter + Slack.

Je to apli­ká­cia na odo­sie­la­nie správ a aktu­ali­zo­va­nie sta­tu­sov, obráz­kov, gifov a na kres­le­nie. Pou­žíva „magické slo­víčka“ – ktoré umož­ňujú pri­dá­vať geolo­ká­ciu, akú pes­ničku počú­vaš alebo aj náhodnú fotku zo svo­jej galé­rie. Teda niečo ako Twit­ter + Slack. Síce to nevy­zerá na pre­vratnú apli­ká­ciu, určite sa ju oplatí sle­do­vať aspoň jed­ným okom. Možno sa vyvi­nie na niečo tro­chu iné ale s rov­na­kými základmi.

After School

AfterSchool

After School mi veľmi pri­po­mína Face­book v tom, že tiež vyrás­tol iba zo sociál­nej siete uni­ver­zity. After School ti posky­tuje ano­nymné a súkromné odo­sie­la­nie správ pre štu­den­tov rovan­kej vyso­kej školy. Na pri­hlá­se­nie sa do sku­piny sa musíš auto­ri­zo­vať buď cez Face­book alebo pomo­cou škol­ského ID. Zatiaľ je známa len v Ame­rike. Uvi­díme, možno sa bude apli­ká­cii natoľko dariť, že bude kon­ku­ro­vať Face­bo­oku.

Mii­tomo

Miitomo

Mii­tomo je prvá apli­ká­cia od Nin­tenda, kde si vytvá­raš Mii – tvoje vir­tu­álne „ja“, ktoré pou­ží­vaš na komu­ni­ko­va­nie s kama­rátmi. Tak­tiež môžeš vytvo­riť karty, na kto­rých bude citát a tvoje Mii a zdie­ľať ich na iných sociál­nych sie­ťach.

Ďal­šie super apli­ká­cie

Tieto apli­ká­cie sa malin­kým postr­če­ním, môže tak­tiež stať veľmi zná­mymi. Treba im dať šancu a uvi­díme.

Kik – super plat­forma pre komu­ni­ko­va­nie pre ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. Môže časom prek­va­piť.

Watt­pad – Táto apli­ká­cia je známa hlavne medzi diev­ča­tami v Ame­rike. Pra­cuje veľmi dobre s veľ­kým obsa­hom, naprí­klad člán­kom alebo kni­hou.

Zdroj foto­gra­fií: itu­nes, play.store,

Pridať komentár (0)