Toto 11 ročné dievča ti za 2 doláre vytvorí naj­bez­peč­nej­šie heslo

Rudolf Nečas / 19. november 2015 / Tools a produktivita

11 ročná začí­na­júca pod­ni­ka­teľka Mira Modi to má našliap­nuté k veľ­kému biz­nisu s hes­lami.

Pod­ni­kavá šies­tačka z New York City začala svo­jej rodine a pria­te­ľom pre zábavu pre­dá­vať heslá, ktoré gene­ruje hádza­ním kocky. Minulý mesiac sa roz­hodla poz­dvi­hnúť svoje pod­ni­ka­nie na ďal­šiu úro­veň. A výsled­kom je dicewarepasswords.com.

Bol by hriech nez­die­ľať jej pro­pa­gačný slo­gan – je obzvlášť pôso­bivý hlavne keď vez­meme do úvahy jej vek:

Kupo­vať heslo sa zdá byť šia­lené. Ale sna­žiť sa vytvo­riť svoje vlastné heslo je ešte šia­le­nej­šie. No tak – pri­znaj si, že by tvoje heslá mohli byť lep­šie. Namiesto 12345 alebo „heslo“, môžu byť tvoje heslá dlh­šie, sil­nej­šie a uni­kát­nej­šie. A tu pri­chá­dzam ja. Pou­ži­tím osved­če­ných meto­dík tvo­rím dlhé, silné, ľahko zapa­mä­ta­teľné heslá využi­tím reťazca slov zo slov­níka, ktorý vybe­riem pomo­cou kocky. Táto metóda bola schvá­lená aj takou auto­ri­tou ako je komik XKCD.”

Teraz, necelý mesiac od svojho uve­de­nia na trh, Modin on-line obchod žije, púta pozor­nosť médií v tele­ví­zii, on-line a v tlači. Samoz­rejme nie je na škodu spo­me­núť, že matka Modi je Julia Angwin, drži­teľka Pulit­ze­ro­vej ceny a inves­ti­ga­tívna repor­térka pre Pro­Pub­lica, pred­tým pra­cu­júca pre Wall Street Jour­nal. Tiež je autor­kou knihy Drag­net Nation (Times Books, 2014), poná­ra­jú­cej sa do hlbín sle­do­va­nia počí­ta­čov a sietí.

Julia Angwin

Pred dvoma týžd­ňami pove­dala Modi repor­té­rom z Ars Tech­nica, že pre­dala „asi 30“ hesiel dohro­mady v on-line a osob­nom pre­daji. Dva dni po tom, čo Ars Tech­nica pub­li­ko­vala člá­nok pove­dala, že sa blíži ku 500 objed­náv­kam. Vytvo­re­nie kaž­dého hesla trvá asi 10 minút.

Všetky moje plány na víkend boli zru­šené,” pove­dala pre New York Daily News. “Tomuto sa venu­jem celé víkendy. Počas bež­ných dní naozaj nemám veľa času, pre­tože musím robiť domáce úlohy.”

Angwin hovorí, že jej dcéra sa prvý­krát začala zau­jí­mať o hes­lách, zatiaľ čo ona sama skú­mala to, čo robí heslo skve­lým. Modi má na to tro­chu iný názor. Žar­tovne hovorí, že to bolo preto, lebo jej matka bola „prí­liš lenivá hodiť koc­kou“ čo je súčas­ťou metódy gene­ro­va­nia hesiel zva­ných Dice­ware, ktorú obja­vila vo svo­jom kniž­nom pát­raní.

Potom, čo bola kniha jej mamy vydaná, sa Modi dala do práce s vytvá­ra­ním a pre­dá­va­ním hesiel pomo­cou spo­me­nu­tej tech­niky na rôz­nych pro­pa­gač­ných akciách, počas kto­rých sa naučila jednu veľmi cennú lek­ciu:

Mys­lím, že robiť heslá je zábava,” pove­dala Modi pre Great Big Story. “Nepáči sa mi robiť to od devia­tej ráno do desia­tej v noci, ale to je to, čo príde s pod­ni­ka­ním. Robíte roz­kazy. Nedos­ta­nete peniaze len tak za nič­ne­ro­be­nie.”

Táto mladá pod­ni­ka­teľka, ktorá sa udr­žuje zanep­ráz­dnená tan­com a gym­nas­ti­kou, podľa Ars Tech­nica vytvára každé heslo ručne sama pomo­cou mimo­riadne bez­peč­ného Dice­ware sys­tému. Vynáj­dená Arnol­dom Rein­hol­dom, táto jed­no­du­chá, ale časovo náročná tech­nika sa pou­žíva na vytvo­re­nie uni­kát­nych prí­stu­po­vých fráz a ďal­ších prak­ticky nehack­nu­teľ­ných kryp­to­gra­fic­kých pre­men­ných.

Nie je to det­ská hra, ale Modi to ovláda bra­vúrne.

Opatrne nasle­du­júc metódu, hodí párom svetlo mod­rých šesť­stran­ných kociek 30 krát. Čísla ktoré v pro­cese zre­ťazí dokopy zod­po­ve­dajú prí­sluš­ným pís­men­ným kla­strom a slo­vám z ofi­ciál­neho Dice­ware zoznamu slov. Koneč­ným pro­duk­tom je náhodné heslo skla­da­júce sa zo šies­tich slov, o kto­rom tvrdí, že je „veľmi bez­pečné.“ Jej hesla „majú veľa entro­pie,“ hovorí, „čo zna­mená, že pre počí­tač nie je ľahké ich hack­núť.“

Zatiaľ čo Mira si stojí za bez­peč­nos­ťou svo­jich hesiel, navrhuje, aby im pred pou­ži­tím zákaz­níci dali svoj vlastný črt. „Ako­náhle dosta­neš svoje heslo, potre­bu­ješ vyko­nať nejaké zmeny,“ pozna­me­náva na jej inter­ne­to­vej stránke, „naprí­klad zme­niť nejaké pís­mená na veľké a / alebo pri­dať sym­boly, ako naprí­klad výkrič­níky. Tým pádom už nie je presne to isté, ktoré som ti dala.“

Po dokon­čení práce, Modi napíše jej vlastné heslá perom na papier a odošle ich svo­jim zákaz­ní­kom v neprie­hľad­ných bie­lych obál­kach. Spo­ma­lená pošta nemusí znieť ako naj­bez­peč­nejší (alebo naj­mo­der­nejší) spô­sob, ako posky­to­vať prop­rie­tárne infor­má­cie — cit­livé veci pre náš face­book, snap­chat a inter­net ban­king — ale obchá­dza NSA. A to je polo­vica úspe­chu. Ako Modi pou­ka­zuje na jej inter­ne­to­vej stránke, pošta v USA “nemôže byť otvo­rená vlá­dou bez povo­le­nia k pre­hliadke.” Je zrejmé, že si robí svoje domáce úlohy.

Modi si určite zaslúži uzna­nie. Väč­šina detí v jej veku rieši veci ako byť čo naj­viac popu­lárny v škole, ako pre­sved­čiť rodi­čov aby im kúpili naj­novší iPhone… Ale Modi sa vydala inou ces­tou a už roz­bieha svoj biz­nis. O Modi a jej vyna­lie­za­vosti chceme ešte počuť!

Zdroj: enterpreneur.com
Pridať komentár (0)