Toto bra­ti­slav­ské bis­tro doka­zuje, že aj “fast food” môže byť zdravý

Jakub Jablonický / 28. november 2016 / Business

Bis­tro Mos­hi­Moshi sa roz­hodlo vydať tak tro­chu netra­dič­nou ces­tou zdra­vej a chut­nej donášky.

Bis­tro Mos­hi­Moshi vzniklo v roku 2010. Vtedy bolo jeho pôvod­ným záme­rom byť kva­lit­nou sushi donáš­kou. No tesne po jeho vzniku sa so sushi donáš­kami v Bra­ti­slave roz­trhlo vrece, a tak boli zakla­da­te­lia nútení vymys­lieť niečo viac, aby sa odlí­šili od kon­ku­ren­cie.

Pri­šiel teda nápad doná­šať nie len sushi, ale aj iné zdravé jedlá. Svoju ponuku roz­ší­rili o polievky, rezance, dezerty a jedlá, ktoré nazvali Moshi Racio. Medzi nimi náj­deš kla­siky ako gri­lo­vaný kurací filet alebo losos, ale aj šaláty z mor­ských rias alebo humus s tor­ti­lou.

14633329_1282631025102636_3189259540115336396_o

foto: FB/moshimoshi.sk

Mos­hi­Moshi sa teda nepro­fi­luje iba na jedlo z jed­nej kra­jiny. Spo­loč­ným meno­va­te­ľom sú kva­litné a zdravé ingre­dien­cie. Všetko pri­pra­vujú čerstvo a zdravo. Ryby na sushi dostá­vajú každé ráno a dezerty dochu­cujú iba medom.

Milu­jeme dobré jedlo, záleží nám na pôvode ingre­dien­cií, pod­po­ru­jeme lokál­nych far­má­rov, nepou­ží­vame dochu­co­vadlá, expe­ri­men­tu­jeme s bylin­kami, nepou­ží­vame rast­linné oleje, mys­líme na celia­ti­kov a ľudí aler­gic­kých na lak­tózu, kla­sic­kej múke sme dali zbo­hom. Proste radi zdravo a chutne jeme,” hovorí jeden zo zakla­da­te­ľov Ján Anguš.

13217312_1164796726886067_2551327489625522616_o

foto: FB/moshimoshi.sk

Mos­hi­Moshi je hlavne donáš­kou, no nedávno popri svo­jej pôvod­nej pre­vádzke na Panen­skej otvo­rili aj pre­vádzku vo Fresh Mar­kete. Okrem bis­tra a donášky robia aj cate­ringy, firemné raňajky a brun­che.

Sushi sety dodá­vajú aj do nie­kto­rých obchod­ných reťaz­cov. No tie nemu­sia mať také prí­sne štan­dardy čerstvosti ako samotné bis­tro. Čiže, ak chceš naozaj otes­to­vať kva­litu Mos­hi­Moshi, objed­naj si jedlo priamo od nich.

15025470_1312819102083828_1474109722401263049_o

foto: FB/moshimoshi.sk

Zákaz­ní­kom sú otvo­rení. Každý sa môže prísť pozrieť ako sa jedlo v otvo­re­nej kuchyni pri­pra­vuje.

O naše recepty a skú­se­nosti sa radi delíme, aby sme šírili myš­lienku lep­šieho stra­vo­va­nia do kaž­dej domác­nosti. Dobré jedlo a jeho príp­rava je radosť, relax a spája ľudí.”

14700865_1291917067507365_3551656170669972358_o

foto: FB/moshimoshi.sk

Bis­tro Mos­hi­Moshi si zakladá na tom, že ponú­kajú zdravú stravu. Veľa ľudí ich ešte stále pova­žuje hlavne za sushi donášku, no sushi je iba jed­nou čas­ťou zo zdra­vej ponuky.

Donáška jedla v Bra­ti­slave nekončí iba pri piz­zé­riách. Mos­hi­Moshi doka­zuje, že veci sa dajú robiť aj zdravo a kva­litne. Takže nabu­dúce, keď sa ti nebude chcieť variť, vyskú­šaj ich. Tvoje telo ti poďa­kuje ;)

12977115_1143901892308884_749740289916449997_o

foto: FB/moshimoshi.sk

zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: FB/moshimoshi.sk

Pridať komentár (0)