Toto je 15 výho­vo­riek, kvô­li kto­rým sa nevieš pohnúť ďalej

Michaela Líšková / 26. júla 2016 / Lifehacking

Poznáš to. Všet­ci občas pou­ži­je­me neja­kú nevin­nú výho­vor­ku, aby sme sa dosta­li z vecí, na kto­ré nemá­me nála­du. Urči­te si už aj ty aspoň raz pove­dal: „Pre­páč, lás­ka, som prí­liš una­ve­ný“ ale­bo „Nemô­žem. Mám ter­mín u zubá­ra“. Mož­no si pre­šiel na vyš­ší level a spo­me­nul dokon­ca pra­vi­del­nú náv­šte­vu fit­ka.

Toto všet­ko sú ale výho­vor­ky a v sku­toč­nos­ti len nemáš nála­du, tvoj chrup je v poriad­ku a pod náv­šte­vou fit­ka si mal namys­li seriá­lo­vý mara­tón.

Nič sa nede­je. Tie­to výho­vor­ky nie sú nič závaž­né. Len všet­ci vie­me, že keď raz začne­me, je ťaž­ké pre­stať. A tak­to to pokra­ču­je, až sa napo­kon poču­ješ hovo­riť nie­čo ako: „Aj by som začal pod­ni­kať, ale nemô­žem zohnať kapi­tál“

secretwindow

foto: emmakwall.com

Ale teraz naozaj. Je toto sku­toč­ne výho­vor­ka pre veci, kto­ré chceš robiť, ale prav­da je jed­no­du­cho taká, že máš strach? A kvô­li svoj­mu stra­chu nikdy ani nezač­neš.
Samoz­rej­me, tiež je to dob­rý spô­sob, ako okla­mať samé­ho seba, že ty nie si ten prob­lém, čo ťa drží už pár rokov na jed­nom mies­te. Nie, to nie ty, to nie­kto ale­bo nie­čo iné.

Vo svo­jej novej kni­he s náz­vom #Ask­Ga­ry­Vee, Gary Vay­ner­chuk píše:

Je nesku­toč­né, koľ­ko pozo­ru­hod­ných dôvo­dov a okol­nos­tí si ľudia doká­žu vymys­lieť, aby vysvet­li­li, pre­čo sa ešte nestret­li s úspe­chom.”[email protected]

A má úpl­nú prav­du – sme extrém­ne kre­a­tív­ni, čo sa týka výho­vo­riek. Tu je zoznam 15 čas­to pou­ží­va­ných výho­vo­riek a krát­ky návod, ako sa ich zba­viť.

new_boy_elite_daily-800x399

foto: imedia.ng

 1. Nemám čas – mat­ka všet­kých výho­vo­riek. Všet­ci máme rov­na­ko dlhých 1440 minút kaž­dý deň. Ako je teda mož­né, že nie­kto­rí ľudia si povin­nos­ti spl­nia, zatiaľ čo iní nie?
  Je to jed­no­du­ché: neplyt­va­jú svo­jím časom! “Nemám čas” NIKDY nemô­že byť tvo­jou výho­vor­kou. Ak nie­čo nemô­žeš uro­biť, skrát­ka povedz ten pra­vý dôvod – že sa ti to nepá­či ale­bo dáš pred­nosť sle­do­va­niu večer­nej Far­my.
 2. Nemám penia­ze – prav­da, toto je sku­toč­ný dôvod. Ale chceš vedieť, aká je v tom krá­sa? Nemať penia­ze je prí­le­ži­tosť, a napriek tomu to mno­hí ľudia vní­ma­jú ako pre­káž­ku. Nemať penia­ze je dob­ré – nemáš už pred­sa čo stra­tiť. Tak­že bež von, skús nové veci, buď kre­a­tív­ny a, ako sa hovo­rí, make shit hap­pen.
 3. Som prí­liš una­ve­ný – pokiaľ nie si sku­toč­ne cho­rý, toto je veľ­mi cha­bá výho­vor­ka. Tak­že mies­to ďal­šej čas­ti Wal­king Dead (ako­koľ­vek dob­rej) si rad­šej vyraz s kamo­šom, kto­rý ťa potre­bu­je a serial nechaj na večer.
 4. Žijem v malom mes­te – mož­no veríš v ten povest­ný mýtus, kto­rý hov­rí “ak to doká­žeš v New Yor­ku, doká­žeš to vša­de”. Nuž, nie. Skôr “ak to doká­žeš vša­de, tak to doká­žeš vša­de”. Nemu­síš sa sťa­ho­vať. Máš pred­sa inter­net.
 5. Žijem v mizer­nej kra­ji­ne – okej, to naše Slo­ven­sko mož­no nie je na vrcho­le reb­ríč­kov “šťast­ných” kra­jín, ani nie je naj­bo­hat­šie, ale čo s tým spra­víš? Mak­ro­eko­no­mi­ka sa ťa ako indi­vi­du­ál­nu oso­bu aj tak nedo­tý­ka. A nemú­siš si raziť ces­tu do Sili­con Val­ley, aby si si zalo­žil IT spo­loč­nosť. Mys­líš, že tam ťa inves­to­ri už čaka­jú s pri­pra­ve­ný­mi peniaz­mi?
 6. Moji rodi­čia mi nepo­má­ha­jú –buď vďač­ný za kaž­dú pomoc, je jed­no akú malú. Rodi­čia ti dali už dosť, a môžeš byť rád, že neja­kých vôbec máš.
 7. Par­tner­ka ma nepod­po­ru­je – je tvo­ja par­tner­ka? Už to je pod­po­ra, kto­rú potre­bu­ješ. Aspoň nie si sám. A ak v teba tvoj život­ný par­tner neve­rí, pre­svedš ho o opa­ku.
 8. Mám deti – tre­ba hrať na isto­tu, vzdať sa svo­jich snov. Hlú­posť. Potre­bu­ješ uro­biť prá­ve opak, ak im chceš dať dob­rú budúc­nosť.
 9. Musím pra­co­vať – A? Všet­ci máme neja­kú prá­cu. To nezna­me­ná, že si pop­ri­tom nemô­žeš plniť sny. Ale­bo po veče­roch a cez sviat­ky začať pod­ni­kať.
 10. Nemám skú­se­nos­ti – a keď budeš sedieť na zadku, ani ich nenaz­bie­raš. Už nie sme v 90- ych rokoch. Zruč­nos­ti a pre­ve­de­nie sú všet­ko. Dnes sa tre­ba vedieť pre­dať. Urči­te aj ty poznáš nie­ko­ho, kto led­va pre­sia­hol limit práv­nej zod­po­ved­nos­ti a má viac mar­ke­tin­go­vých zruč­nos­tí ako 50- roč­ný člo­vek.
 11. Som nanič – pokiaľ to budeš doko­la tvr­diť, tak urči­te áno. Hovo­rí sa, že si tým, na čo mys­líš. Tak si nemys­li, že si zby­toč­ný.
 12. Nemám na to výzor – Výzor je dnes tro­chu pre­ce­ňo­va­ný. Čo tak humor a cha­riz­ma? + šaty robia člo­ve­ka, aspoň tak som poču­la.
 13. Nemám na to titul (prí­pad­ne žiad­ny titul) – ľudí by tvoj titul zau­jí­mať nemal (hoci prá­ve pre to všet­ci tak pil­ne štu­du­je­me… ), a ak áno, si si istý, že chceš pra­co­vať prá­ve pre nich? Poznám ľudí, čo výš­ku zaba­li­li po prvom semes­tri a sú dnes nie­kde úpl­ne inde (Kap­ver­dy a tak podobne…Nie zlé, čo povieš).
 14. Som men­ši­na – mám pocit, že v našom štá­te aj my ostat­ní, tak­že vitaj v klu­be a šup do prá­ce.
 15. Mám nad­vá­hu – pokiaľ sa nechys­táš byť modelom/kou, nevi­dím v tom žiad­ny väč­ší prob­lem. Navy­še, mož­no potom výho­vor­ka, že ideš do fit­ka, nemu­sí byť výho­vor­ka.

Vyho­vá­rať sa, to máme vo zvy­ku. Všet­ci, bez výnim­ky. Je na tebe, ak s tým chceš nie­čo robiť a posu­núť sa ďalej, ale­bo zostať na mies­te a sťa­žo­vať si na život. Mno­ho ľudí bolo tam, kde ty. Kaž­dý pred­sa neja­ko začí­na. Ty nie si o nič hor­ší, len sa pre­staň vyho­vá­rať a začni konať. Všet­ko začí­na prvým kro­kom. Držím pal­ce a neza­bú­daj na to, čo pove­dal Ben­ja­min Frank­lin: “Ten, kto je dob­rý na vymýš­la­nie výho­vo­riek, často­krát nie je dob­rý na nič iné.”

foto: darius­fo­roux

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)