Toto je 15 výho­vo­riek, kvôli kto­rým sa nevieš pohnúť ďalej

Michaela Líšková / 26. júla 2016 / Tools a produktivita

Poznáš to. Všetci občas pou­ži­jeme nejakú nevinnú výho­vorku, aby sme sa dostali z vecí, na ktoré nemáme náladu. Určite si už aj ty aspoň raz pove­dal: „Pre­páč, láska, som prí­liš una­vený“ alebo „Nemô­žem. Mám ter­mín u zubára“. Možno si pre­šiel na vyšší level a spo­me­nul dokonca pra­vi­delnú náv­števu fitka.

Toto všetko sú ale výho­vorky a v sku­toč­nosti len nemáš náladu, tvoj chrup je v poriadku a pod náv­šte­vou fitka si mal namysli seriá­lový mara­tón.

Nič sa nedeje. Tieto výho­vorky nie sú nič závažné. Len všetci vieme, že keď raz začneme, je ťažké pre­stať. A takto to pokra­čuje, až sa napo­kon poču­ješ hovo­riť niečo ako: „Aj by som začal pod­ni­kať, ale nemô­žem zohnať kapi­tál“

secretwindow

foto: emmakwall.com

Ale teraz naozaj. Je toto sku­točne výho­vorka pre veci, ktoré chceš robiť, ale pravda je jed­no­du­cho taká, že máš strach? A kvôli svojmu stra­chu nikdy ani nezač­neš.
Samoz­rejme, tiež je to dobrý spô­sob, ako okla­mať samého seba, že ty nie si ten prob­lém, čo ťa drží už pár rokov na jed­nom mieste. Nie, to nie ty, to nie­kto alebo niečo iné.

Vo svo­jej novej knihe s náz­vom #Ask­Ga­ry­Vee, Gary Vay­ner­chuk píše:

Je nesku­točné, koľko pozo­ru­hod­ných dôvo­dov a okol­ností si ľudia dokážu vymys­lieť, aby vysvet­lili, prečo sa ešte nestretli s úspe­chom.” — @garyvee

A má úplnú pravdu – sme extrémne kre­a­tívni, čo sa týka výho­vo­riek. Tu je zoznam 15 často pou­ží­va­ných výho­vo­riek a krátky návod, ako sa ich zba­viť.

new_boy_elite_daily-800x399

foto: imedia.ng

 1. Nemám čas – matka všet­kých výho­vo­riek. Všetci máme rov­nako dlhých 1440 minút každý deň. Ako je teda možné, že nie­ktorí ľudia si povin­nosti spl­nia, zatiaľ čo iní nie?
  Je to jed­no­du­ché: neplyt­vajú svo­jím časom! “Nemám čas” NIKDY nemôže byť tvo­jou výho­vor­kou. Ak niečo nemô­žeš uro­biť, skrátka povedz ten pravý dôvod – že sa ti to nepáči alebo dáš pred­nosť sle­do­va­niu večer­nej Farmy.
 2. Nemám peniaze – pravda, toto je sku­točný dôvod. Ale chceš vedieť, aká je v tom krása? Nemať peniaze je prí­le­ži­tosť, a napriek tomu to mnohí ľudia vní­majú ako pre­kážku. Nemať peniaze je dobré – nemáš už predsa čo stra­tiť. Takže bež von, skús nové veci, buď kre­a­tívny a, ako sa hovorí, make shit hap­pen.
 3. Som prí­liš una­vený – pokiaľ nie si sku­točne chorý, toto je veľmi chabá výho­vorka. Takže miesto ďal­šej časti Wal­king Dead (ako­koľ­vek dob­rej) si rad­šej vyraz s kamo­šom, ktorý ťa potre­buje a serial nechaj na večer.
 4. Žijem v malom meste – možno veríš v ten povestný mýtus, ktorý hovrí “ak to doká­žeš v New Yorku, doká­žeš to všade”. Nuž, nie. Skôr “ak to doká­žeš všade, tak to doká­žeš všade”. Nemu­síš sa sťa­ho­vať. Máš predsa inter­net.
 5. Žijem v mizer­nej kra­jine – okej, to naše Slo­ven­sko možno nie je na vrchole reb­ríč­kov “šťast­ných” kra­jín, ani nie je naj­bo­hat­šie, ale čo s tým spra­víš? Mak­ro­eko­no­mika sa ťa ako indi­vi­du­álnu osobu aj tak nedo­týka. A nemú­siš si raziť cestu do Sili­con Val­ley, aby si si zalo­žil IT spo­loč­nosť. Mys­líš, že tam ťa inves­tori už čakajú s pri­pra­ve­nými peniazmi?
 6. Moji rodi­čia mi nepo­má­hajú –buď vďačný za každú pomoc, je jedno akú malú. Rodi­čia ti dali už dosť, a môžeš byť rád, že neja­kých vôbec máš.
 7. Par­tnerka ma nepod­po­ruje – je tvoja par­tnerka? Už to je pod­pora, ktorú potre­bu­ješ. Aspoň nie si sám. A ak v teba tvoj životný par­tner neverí, pre­svedš ho o opaku.
 8. Mám deti – treba hrať na istotu, vzdať sa svo­jich snov. Hlú­posť. Potre­bu­ješ uro­biť práve opak, ak im chceš dať dobrú budúc­nosť.
 9. Musím pra­co­vať – A? Všetci máme nejakú prácu. To nezna­mená, že si pop­ri­tom nemô­žeš plniť sny. Alebo po veče­roch a cez sviatky začať pod­ni­kať.
 10. Nemám skú­se­nosti – a keď budeš sedieť na zadku, ani ich nenaz­bie­raš. Už nie sme v 90- ych rokoch. Zruč­nosti a pre­ve­de­nie sú všetko. Dnes sa treba vedieť pre­dať. Určite aj ty poznáš nie­koho, kto ledva pre­sia­hol limit práv­nej zod­po­ved­nosti a má viac mar­ke­tin­go­vých zruč­ností ako 50- ročný člo­vek.
 11. Som nanič – pokiaľ to budeš dokola tvr­diť, tak určite áno. Hovorí sa, že si tým, na čo mys­líš. Tak si nemysli, že si zby­točný.
 12. Nemám na to výzor – Výzor je dnes tro­chu pre­ce­ňo­vaný. Čo tak humor a cha­rizma? + šaty robia člo­veka, aspoň tak som počula.
 13. Nemám na to titul (prí­padne žiadny titul) – ľudí by tvoj titul zau­jí­mať nemal (hoci práve pre to všetci tak pilne štu­du­jeme… ), a ak áno, si si istý, že chceš pra­co­vať práve pre nich? Poznám ľudí, čo výšku zaba­lili po prvom semes­tri a sú dnes nie­kde úplne inde (Kap­verdy a tak podobne…Nie zlé, čo povieš).
 14. Som men­šina – mám pocit, že v našom štáte aj my ostatní, takže vitaj v klube a šup do práce.
 15. Mám nad­váhu – pokiaľ sa nechys­táš byť modelom/kou, nevi­dím v tom žiadny väčší prob­lem. Navyše, možno potom výho­vorka, že ideš do fitka, nemusí byť výho­vorka.

Vyho­vá­rať sa, to máme vo zvyku. Všetci, bez výnimky. Je na tebe, ak s tým chceš niečo robiť a posu­núť sa ďalej, alebo zostať na mieste a sťa­žo­vať si na život. Mnoho ľudí bolo tam, kde ty. Každý predsa nejako začína. Ty nie si o nič horší, len sa pre­staň vyho­vá­rať a začni konať. Všetko začína prvým kro­kom. Držím palce a neza­bú­daj na to, čo pove­dal Ben­ja­min Frank­lin: “Ten, kto je dobrý na vymýš­la­nie výho­vo­riek, často­krát nie je dobrý na nič iné.”

foto: darius­fo­roux

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)