Toto je muž, kto­rý vytvo­ril naj­hor­šiu video­h­ru v his­tó­rii

Nikola Tokárová / 26. augusta 2016 / Lifehacking

Za naj­hor­šiu hru v his­tó­rii sa pova­žu­je ET, kto­rá vznik­la na pod­ne­ty fil­mu reži­sé­ra Ste­ve­na Spiel­ber­ga. Táto hra sa ozna­ču­je ako spúš­ťač kolap­su spo­loč­nos­ti Ata­ri. Howard Scott Wars­haw, nada­ný prog­ra­má­tor, kto­rý hru vytvá­ral vysvet­ľu­je, ako bola hra bles­ko­vo vypus­te­ná a ako ju vní­ma v súčas­nos­ti.

Spo­čiat­ku hra nezau­ja­la ani samot­né­ho Spiel­ber­ga, dokon­ca sa spý­tal, či by rad­šej nech­ce­li uro­biť nie­čo ako Pac-mana. To bolo v júni v roku 1982, keď fir­ma Ata­ri, vte­dy jed­na z najuz­ná­va­nej­ších tech spo­loč­nos­tí zapla­ti­la 21 mili­ó­nov za prá­va na hru pod­ľa fil­mu ET.

Howard Scott Warh­saw bol pove­re­ný robiť hre dizajn. Spo­mí­na si na to, že bol ako omá­me­ný, keď si uve­do­mil, že jeho idol Spiel­berg naz­na­čil, že hra sto­jí za nič.

1

foto: bc.com

Wars­ha­wo­va cena bola v Ata­ri hod­no­te­ná vyso­ko. Keď mal 24 rokov dokon­čil video­h­ru na námet Doby­va­te­ľov stra­te­nej archy. Spiel­berg ho pova­žo­val za génia a aj z toh­to dôvo­du si ho vybral na ďal­šiu spo­lu­prá­cu. Wars­haw na deň, keď ho vybra­li na prog­ra­mo­va­nie hry ET spo­mí­na nesláv­ne. Potom, ako mu zavo­lal ria­di­teľ Ata­ri a spý­tal sa, či by chcel spo­lu­pra­co­vať na ďal­šom pro­jek­te súhla­sil bez zavá­ha­nia.

Hry pre kon­zo­lu Ata­ri 2600 boli dis­tri­bu­ova­né na kaze­tách, kto­rých výro­ba trva­la aj nie­koľ­ko týž­dňov. Hra sa mala začať pre­dá­vať na Via­no­ce, čiže ukon­če­ná muse­la byť už na začiat­ku sep­tem­bra. To zna­me­na­lo, že Wars­haw mal 5 týž­dňov. Zvy­čaj­ne na vytvo­re­nie hry potre­bo­val 6 až 8 mesia­cov. Ria­di­teľ Ata­ri mu pove­dal, že potom, ako nadi­zaj­nu­je hru bude letieť pria­mo za Spiel­ber­gom, aby sa s ním o hre poroz­prá­val a pred­vie­dol mu ju.

konz

Her­ná kon­zo­la Ata­ri 2600, foto: wikimedia.org

Potom, ako Wars­haw dole­tel za Spiel­ber­gom, vyroz­prá­val mu svo­ju ideu. Hráč mal pomá­hať ETi­mu zbie­rať rôz­ne súčias­t­ky na vyro­be­ne medzi­pla­ne­tár­ne­ho tele­fó­nu. Pop­ri­tom by sa v hre stre­tá­val s rôz­ny­mi agent­mi a ved­ca­mi, aby mohol dokon­čiť svo­ju misiu.

2 - Dave Staugas

foto: Dave Stau­gas

Nápad s Pac-manom abso­lút­ne odmie­tol s vysvet­le­ním, že ET je pre­lo­mo­vý film, pre­to aj video­h­ra musí byť pre­lo­mo­vá. Kľú­čo­vé však bolo, že musel vymys­lieť hru, kto­rú by doká­zal vytvo­riť za 5 týž­dňov.

3

foto: bbc.com

Ata­ri tla­či­lo na hru, aby sa sta­la hitom. Napriek tomu, že v roku 1982 dosiah­la obrat dvoch miliárd dolá­rov, poma­ly však strá­ca­la na thru posta­ve­nie, pre­to­že do domác­nos­tí sa dostá­va­li počí­ta­če ako Com­mo­do­re 64, kto­ré vede­li robiť ešte aj iné úko­ny, ako slú­žiť na hra­nie hier.

Wars­haw na toto obdo­bie spo­mí­na ako na naj­ťaž­šie vo svo­jom živo­te. Pra­co­val v kan­ce­lá­rii, ale uve­do­mil si, že musí cho­diť aj domov spať a občas sa najesť. Z toh­to dôvo­du sa roz­hod­li, že sys­tém na vytvá­ra­nie hier mu nain­šta­lu­jú aj domov. Na Wars­ha­wa dohlia­dal aj mana­žér, kto­rý mal za úlo­hu sle­do­vať, či dosta­toč­ne a pra­vi­del­ne je, aby mal ener­giu pra­co­vať. Pri kon­ci celé­ho toh­to pro­ce­su bol Wars­haw neuve­ri­teľ­ne nad­še­ný a hrdý na to, že to doká­zal.

4

foto: bbc.com

Ata­ri necha­lo vyro­biť 4 mili­ó­ny kópií hry a zain­ves­to­va­lo 5 mili­ó­nov do naj­väč­šej reklam­nej kam­pa­ne na video­h­ru tých čias.

Rekla­ma v maga­zí­noch hovo­ri­la, že ET potre­bu­je pomoc od svo­jich ľud­ských kama­rá­tov, kto­rým si prá­ve ty. Rekla­ma v tele­ví­zii išla nie­koľ­ko týž­dňov. Vede­nie Ata­ri bolo pre­sved­če­né, že čokoľ­vek spo­je­né s fil­mom ET bude zará­bať mili­ó­ny.

5

Howard na pre­mi­é­re ETi­ho. foto: bbc.com

Hra bola síce dokon­če­ná, ale obsa­ho­va­la veľa bugov. Čas­to sa hráč dostal z ničo­ho nič nie­kam inam a to bolo dôvo­dom, pre­čo ju mno­hí odmiet­li.

7

Jeden z bugov, kto­rý mali hrá­či prob­lém prejsť. foto: bbc.com

V Ata­ri si čosko­ro uve­do­mi­li, že ET domov nepôj­de. V decem­bri roku 1982 pre­daj hry ozna­či­li za skla­ma­nie. Po Via­no­ciach sa síce pre­da­lo oko­lo mili­ón a pól kópií, avšak pri oča­ká­va­nom pre­da­ji šty­roch mili­ó­nov to nebo­lo uspo­ko­ji­vé. O pár mesia­cov neskôr vyhlá­si­la mater­ská spo­loč­nosť Ata­ri stra­tu 310 mili­ó­nov dolá­rov.

Zly­ha­nie spô­so­bi­lo via­ce­ro fak­to­rov, jed­ným z nich bolo aj to, že zákaz­ní­ci stá­le čoraz viac využí­va­li domá­ce počí­ta­če na hra­nie hier a trh bol pre­sý­te­ný rôz­ny­mi iný­mi hra­mi. To spô­so­bi­lo zni­žo­va­nie cien a dospe­lo k úpl­né­mu zly­ha­niu. Wars­haw hovo­rí, že mu trva­lo dlh­šiu dobu, než sa z toh­to skla­ma­nia dostal. Začal pra­co­vať v rea­li­tách a nená­vi­del to. Po nie­koľ­kých rokoch sa k hrám vrá­til ako reži­sér, ale to už stra­ti­lo svo­je čaro.

Aby sa veno­val aspoň nie­čo­mu kre­a­tív­ne­mu, dal sa na písa­nie a TV pro­duk­ciu. Nič z toho ho však nena­pĺňa­lo a pre­pa­dol dep­re­siám. Začal s jeho psy­chic­kým zdra­vím bojo­vať po svo­jom a v roku 2008 sa stal tera­pe­utom. Pôvod­ne si chcel kom­pen­zo­vať všet­ku trau­mu a dep­re­siu, kto­rú si spô­so­bil pri vytvá­ra­ní hry ET, ale neskôr si uve­do­mil že stať sa tera­pe­utom bolo nie­čo, čo ho vždy zau­jí­ma­lo.

8

Howar­do­ve iné hry. foto: bbc.com

Sám o sebe tvr­dí, že lie­či pacien­tov zo Sil­li­con Val­ley v dvoch jazy­koch, anglič­ti­na a ner­dov­či­na. Na otáz­ku, či pri postu­poch s kli­ent­mi čer­pá zo svoj­ho vlast­né­ho neús­pe­chu odpo­ve­dal, že občas áno. Kaž­dý tera­pe­ut využí­va svo­je vlast­né skú­se­nos­ti, na zákla­de kto­rých s pacient­mi pra­cu­je, čiže je to pre neho veľ­mi pri­ro­dze­ným javom. Či už prog­ra­má­to­ri ale­boi sú všet­ci sys­té­mo­ví ana­ly­ti­ci a Wars­haw tvr­dí, že sa iba pre­su­nul k ana­lý­ze sofis­ti­ko­va­nej­ších sys­té­mov.

V aprí­li 2014 dostal prí­le­ži­tosť uzav­rieť ET fias­ko. Jed­na fil­mo­vá spo­loč­nosť sa roz­hod­la nato­čiť doku­ment o legen­dár­nom jave, kto­rý pre­žil 30 rokov. V 1983 Ata­ri pocho­va­lo kaze­ty nepre­da­nej ET hry v púš­ti v Novom Mexi­ku.

9

Vyko­pá­va­nie hry v Novom Mexi­ku. foto: bbc.com

Wars­haw tomu nech­cel uve­riť a pokla­dal to za absurd­né.

Mes­to Ala­mo­gor­do ude­li­lo povo­le­nie na verej­nú vyko­páv­ku a Wars­haw bol pozva­ný, aby sa zúčast­nil. Na podu­ja­tie priš­lo veľa fanú­ši­kov z celej kra­ji­ny. Wars­haw pove­dal, že bolo veľ­mi zvlášt­ne vidieť, ako je jeho minu­losť vyko­pá­va­ná a kame­ry zachy­ti­li jeho tvár v momen­te, keď boli zo zeme vytia­hnu­té kópie jeho hry.

sdgh

foto: foxnews.com

Bola ET naj­hor­šia počí­ta­čo­vá hra? Prav­de­po­dob­ne vznik­li aj hor­šie, ale úpa­dok her­né­ho prie­mys­lu potre­bo­val tvár a tou sa stal prá­ve ET vola­jú­ci domov.

Wars­haw je napriek tomu rád, ak je jeho hra ozna­če­ná za naj­hor­šiu v his­tó­rii. Vytvo­ril aj hru Yars reven­ge, o kto­rej sa čas­to hovo­rí ako o naj­lep­šej hre, tak­že pri porov­na­ní tých­to dvoch má na kon­te naj­roz­diel­nej­šiu dizajnérsku/ vývo­jár­sku šká­lu, akú môže kedy kto dosiah­nuť.

Zdroj: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Dave Stau­gas

Pridať komentár (0)