Toto je muž, ktorý vytvo­ril naj­hor­šiu video­hru v his­tó­rii

Nikola Tokárová / 26. augusta 2016 / Tools a produktivita

Za naj­hor­šiu hru v his­tó­rii sa pova­žuje ET, ktorá vznikla na pod­nety filmu reži­séra Ste­vena Spiel­berga. Táto hra sa ozna­čuje ako spúš­ťač kolapsu spo­loč­nosti Atari. Howard Scott Wars­haw, nadaný prog­ra­má­tor, ktorý hru vytvá­ral vysvet­ľuje, ako bola hra bles­kovo vypus­tená a ako ju vníma v súčas­nosti.

Spo­čiatku hra nezau­jala ani samot­ného Spiel­berga, dokonca sa spý­tal, či by rad­šej nech­celi uro­biť niečo ako Pac-mana. To bolo v júni v roku 1982, keď firma Atari, vtedy jedna z najuz­ná­va­nej­ších tech spo­loč­ností zapla­tila 21 mili­ó­nov za práva na hru podľa filmu ET.

Howard Scott Warh­saw bol pove­rený robiť hre dizajn. Spo­mína si na to, že bol ako omá­mený, keď si uve­do­mil, že jeho idol Spiel­berg naz­na­čil, že hra stojí za nič.

1

foto: bc.com

Wars­ha­wova cena bola v Atari hod­no­tená vysoko. Keď mal 24 rokov dokon­čil video­hru na námet Doby­va­te­ľov stra­te­nej archy. Spiel­berg ho pova­žo­val za génia a aj z tohto dôvodu si ho vybral na ďal­šiu spo­lu­prácu. Wars­haw na deň, keď ho vybrali na prog­ra­mo­va­nie hry ET spo­mína neslávne. Potom, ako mu zavo­lal ria­di­teľ Atari a spý­tal sa, či by chcel spo­lu­pra­co­vať na ďal­šom pro­jekte súhla­sil bez zavá­ha­nia.

Hry pre kon­zolu Atari 2600 boli dis­tri­bu­ované na kaze­tách, kto­rých výroba trvala aj nie­koľko týž­dňov. Hra sa mala začať pre­dá­vať na Via­noce, čiže ukon­čená musela byť už na začiatku sep­tem­bra. To zna­me­nalo, že Wars­haw mal 5 týž­dňov. Zvy­čajne na vytvo­re­nie hry potre­bo­val 6 až 8 mesia­cov. Ria­di­teľ Atari mu pove­dal, že potom, ako nadi­zaj­nuje hru bude letieť priamo za Spiel­ber­gom, aby sa s ním o hre poroz­prá­val a pred­vie­dol mu ju.

konz

Herná kon­zola Atari 2600, foto: wikimedia.org

Potom, ako Wars­haw dole­tel za Spiel­ber­gom, vyroz­prá­val mu svoju ideu. Hráč mal pomá­hať ETimu zbie­rať rôzne súčias­tky na vyro­bene medzi­pla­ne­tár­neho tele­fónu. Pop­ri­tom by sa v hre stre­tá­val s rôz­nymi agentmi a ved­cami, aby mohol dokon­čiť svoju misiu.

2 - Dave Staugas

foto: Dave Stau­gas

Nápad s Pac-manom abso­lútne odmie­tol s vysvet­le­ním, že ET je pre­lo­mový film, preto aj video­hra musí byť pre­lo­mová. Kľú­čové však bolo, že musel vymys­lieť hru, ktorú by doká­zal vytvo­riť za 5 týž­dňov.

3

foto: bbc.com

Atari tla­čilo na hru, aby sa stala hitom. Napriek tomu, že v roku 1982 dosiahla obrat dvoch miliárd dolá­rov, pomaly však strá­cala na thru posta­ve­nie, pre­tože do domác­ností sa dostá­vali počí­tače ako Com­mo­dore 64, ktoré vedeli robiť ešte aj iné úkony, ako slú­žiť na hra­nie hier.

Wars­haw na toto obdo­bie spo­mína ako na naj­ťaž­šie vo svo­jom živote. Pra­co­val v kan­ce­lá­rii, ale uve­do­mil si, že musí cho­diť aj domov spať a občas sa najesť. Z tohto dôvodu sa roz­hodli, že sys­tém na vytvá­ra­nie hier mu nain­šta­lujú aj domov. Na Wars­hawa dohlia­dal aj mana­žér, ktorý mal za úlohu sle­do­vať, či dosta­točne a pra­vi­delne je, aby mal ener­giu pra­co­vať. Pri konci celého tohto pro­cesu bol Wars­haw neuve­ri­teľne nad­šený a hrdý na to, že to doká­zal.

4

foto: bbc.com

Atari nechalo vyro­biť 4 mili­óny kópií hry a zain­ves­to­valo 5 mili­ó­nov do naj­väč­šej reklam­nej kam­pane na video­hru tých čias.

Reklama v maga­zí­noch hovo­rila, že ET potre­buje pomoc od svo­jich ľud­ských kama­rá­tov, kto­rým si práve ty. Reklama v tele­ví­zii išla nie­koľko týž­dňov. Vede­nie Atari bolo pre­sved­čené, že čokoľ­vek spo­jené s fil­mom ET bude zará­bať mili­óny.

5

Howard na pre­mi­ére ETiho. foto: bbc.com

Hra bola síce dokon­čená, ale obsa­ho­vala veľa bugov. Často sa hráč dostal z ničoho nič nie­kam inam a to bolo dôvo­dom, prečo ju mnohí odmietli.

7

Jeden z bugov, ktorý mali hráči prob­lém prejsť. foto: bbc.com

V Atari si čoskoro uve­do­mili, že ET domov nepôjde. V decem­bri roku 1982 pre­daj hry ozna­čili za skla­ma­nie. Po Via­no­ciach sa síce pre­dalo okolo milión a pól kópií, avšak pri oča­ká­va­nom pre­daji šty­roch mili­ó­nov to nebolo uspo­ko­jivé. O pár mesia­cov neskôr vyhlá­sila mater­ská spo­loč­nosť Atari stratu 310 mili­ó­nov dolá­rov.

Zly­ha­nie spô­so­bilo via­cero fak­to­rov, jed­ným z nich bolo aj to, že zákaz­níci stále čoraz viac využí­vali domáce počí­tače na hra­nie hier a trh bol pre­sý­tený rôz­nymi inými hrami. To spô­so­bilo zni­žo­va­nie cien a dospelo k úpl­nému zly­ha­niu. Wars­haw hovorí, že mu trvalo dlh­šiu dobu, než sa z tohto skla­ma­nia dostal. Začal pra­co­vať v rea­li­tách a nená­vi­del to. Po nie­koľ­kých rokoch sa k hrám vrá­til ako reži­sér, ale to už stra­tilo svoje čaro.

Aby sa veno­val aspoň nie­čomu kre­a­tív­nemu, dal sa na písa­nie a TV pro­duk­ciu. Nič z toho ho však nena­pĺňalo a pre­pa­dol dep­re­siám. Začal s jeho psy­chic­kým zdra­vím bojo­vať po svo­jom a v roku 2008 sa stal tera­pe­utom. Pôvodne si chcel kom­pen­zo­vať všetku traumu a dep­re­siu, ktorú si spô­so­bil pri vytvá­raní hry ET, ale neskôr si uve­do­mil že stať sa tera­pe­utom bolo niečo, čo ho vždy zau­jí­malo.

8

Howar­dove iné hry. foto: bbc.com

Sám o sebe tvrdí, že lieči pacien­tov zo Sil­li­con Val­ley v dvoch jazy­koch, anglič­tina a ner­dov­čina. Na otázku, či pri postu­poch s kli­entmi čerpá zo svojho vlast­ného neús­pe­chu odpo­ve­dal, že občas áno. Každý tera­peut využíva svoje vlastné skú­se­nosti, na základe kto­rých s pacientmi pra­cuje, čiže je to pre neho veľmi pri­ro­dze­ným javom. Či už prog­ra­má­tori ale­boi sú všetci sys­té­moví ana­ly­tici a Wars­haw tvrdí, že sa iba pre­su­nul k ana­lýze sofis­ti­ko­va­nej­ších sys­té­mov.

V apríli 2014 dostal prí­le­ži­tosť uzav­rieť ET fiasko. Jedna fil­mová spo­loč­nosť sa roz­hodla nato­čiť doku­ment o legen­dár­nom jave, ktorý pre­žil 30 rokov. V 1983 Atari pocho­valo kazety nepre­da­nej ET hry v púšti v Novom Mexiku.

9

Vyko­pá­va­nie hry v Novom Mexiku. foto: bbc.com

Wars­haw tomu nech­cel uve­riť a pokla­dal to za absurdné.

Mesto Ala­mo­gordo ude­lilo povo­le­nie na verejnú vyko­pávku a Wars­haw bol pozvaný, aby sa zúčast­nil. Na podu­ja­tie prišlo veľa fanú­ši­kov z celej kra­jiny. Wars­haw pove­dal, že bolo veľmi zvláštne vidieť, ako je jeho minu­losť vyko­pá­vaná a kamery zachy­tili jeho tvár v momente, keď boli zo zeme vytia­hnuté kópie jeho hry.

sdgh

foto: foxnews.com

Bola ET naj­hor­šia počí­ta­čová hra? Prav­de­po­dobne vznikli aj hor­šie, ale úpa­dok her­ného prie­myslu potre­bo­val tvár a tou sa stal práve ET vola­júci domov.

Wars­haw je napriek tomu rád, ak je jeho hra ozna­čená za naj­hor­šiu v his­tó­rii. Vytvo­ril aj hru Yars revenge, o kto­rej sa často hovorí ako o naj­lep­šej hre, takže pri porov­naní týchto dvoch má na konte naj­roz­diel­nej­šiu dizajnérsku/ vývo­jár­sku škálu, akú môže kedy kto dosiah­nuť.

Zdroj: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Dave Stau­gas

Pridať komentár (0)