Toto je najk­rajší skrytý hotel na svete

Lýdia Repová / 17. augusta 2016 / Zaujímavosti

Vďaka spo­je­niu dizajnu a panen­skej prí­rody sa zo zabud­nu­tého ostrova Fogo stáva vyhľa­dá­vaná des­ti­ná­cia.

Vzhľad tohto uni­kát­neho hotela vytvo­ril archi­tekt Todd Saun­der­som, ktorý vyrás­tol neďa­leko Gan­der. Inšpi­rá­ciou pre hotel boli známe rybár­ske búdky, ktoré lemujú tamoj­šie brehy, posta­vené na dre­ve­ných koloch. Hotej je 300 stôp (91 met­rov) dlhý a 30 stôp (9 met­rov) široký a pri­po­mína loď, ktorá práve pri­plá­vala do prí­stavu.

1

Po dlhý čas samotná komu­nita žijúca na Fogo, ostrove veľ­kom asi ako Man­hat­tan, ktorý sa nachá­dza na okraji kanad­ského Newfound­landu, mie­rila jedi­ným sme­rom a to preč z ostrova. Zostalo tu menej ako 2 500 oby­va­te­ľov. Tento trend sa však zme­nil po tom, čo mili­onárka Zita Cobb, ktorá tiež vyras­tala na tomto ostrove, dokon­čila stavbu hotela v roku 2013. Cudzinci sem teraz ces­tujú z celého sveta, aby zažili neopí­sa­teľný pocit z nedot­knu­tej kra­jiny v kto­rej sa hotel nachá­dza. Pri­tom to nie je jed­no­du­chá cesta. Vyža­duje nie­koľko pre­stu­pov, pre­no­co­va­nie v Gan­der, plavbu tra­jek­tom a 45 minú­tovú cestu po zamrz­nu­tej vode. No už od samot­ného prí­chodu na ostrov prí­roda uka­zuje svoje krásy.

2

Každá z 29 izieb je zaria­dená nábyt­kom z lokál­nych dielní. Typické sú aj obrov­ské okná, ktoré posky­tujú svojmu náv­štev­ní­kovi neopí­sa­teľný výhľad na prí­rodu rozp­res­tie­ra­júcu sa na okolí.

Fogo Island Inn, Newfoundland, Canada

Okrem pre­krás­nej jedálne, kto­rej tak­tiež domi­nujú obrov­ské okná s výhľa­dom na samotný oceán si môžeš chvíle sprí­jem­niť naprí­klad v kine, ktoré je tiež súčas­ťou hotela, či užiť si saunu s víriv­kou pri západe slnka nad oce­ánom.

Fogo Island Inn, Newfoundland, Canada

Tak­tiež sa tu nachá­dza posil­ňovňa, v kto­rej si prídu na svoje milov­níci pila­tesu či jógy. Bar ponúka spo­je­nie kla­sic­kého štýlu Newfound­landu a moder­ných kok­te­i­lov, ktoré si vychut­náš v prí­jem­nom pro­stredí. Vďaka kniž­nici a galé­rii, kde sa nachá­dzajú knihy a ume­nie z oko­lia, spoz­náš túto oča­ru­júcu časť Kanady.

5

Nápad vytvo­riť hotel bola tá ľah­šia časť,” hovorí Zita

Zita Cobb sa naro­dila ako jedna zo 7 detí v dome bez elek­triny či tečú­cej vody. Neskôr odišla štu­do­vať na Care­ton Uni­ver­sity, Ottawa. Po pre­s­trie­daní nie­koľ­kých prác nako­niec začala pra­co­vať pre Otta­wskú kan­ce­lá­riu JDS Fitel, spo­loč­nosť zaobe­ra­júcu sa optic­kými káb­lami. Keď sa táto spo­loč­nosť v roku 1999 zlú­čila s ame­ric­kou Unip­hase, Cobb bola vtedy ria­di­teľka. Po dvoch rokoch odišla z daného postu a začala ces­to­vať 4 roky na svo­jej jachte.

Fogo Island Inn, Newfoundland Architect: Todd Saunders

Medzi tým zalo­žila dva filan­tro­pické pro­jekty, jeden sa venuje dis­tri­bú­cii rádia v Rwande a druhý sa venuje práve jej rodisku, ostrovu Fogo. Práve jed­nou z častí tohto pro­jektu bolo aj vybu­do­va­nie hotela, ktorý vyšiel Zitu Cobb na 10 mili­ó­nov. Obdr­žala tiež dotá­ciu 5 mili­ó­nov od Kanad­skej vlády a 5 mili­ó­nov od tamoj­šieho zastu­pi­teľ­stva. Aj vďaka tomuto sa mohol v roku 2013 otvo­riť hotel, ktorý ročne nav­šte­vuje viac ako 3000 turis­tov, čiže viac, ako samotný počet oby­va­te­ľov tohto malin­kého ostrova. Cena izby pre dve osoby na noc, zahŕňa­júc jedlo, uby­to­va­nie a ostatné náklady vyjde na 1235 dolá­rov. Samotné peniaze pri­tom nejdú Zite, ale nadá­cii kto­rej súčas­ťou je aj hotel.

Zdroj: bloomberg.com, zdroj fotografií:fogoislandinn.ca

Pridať komentár (0)