Toto je najk­raj­ší skry­tý hotel na sve­te

Lýdia Repová / 17. augusta 2016 / Zaujímavosti

Vďa­ka spo­je­niu dizaj­nu a panen­skej prí­ro­dy sa zo zabud­nu­té­ho ostro­va Fogo stá­va vyhľa­dá­va­ná des­ti­ná­cia.

Vzhľad toh­to uni­kát­ne­ho hote­la vytvo­ril archi­tekt Todd Saun­der­som, kto­rý vyrás­tol neďa­le­ko Gan­der. Inšpi­rá­ci­ou pre hotel boli zná­me rybár­ske búd­ky, kto­ré lemu­jú tamoj­šie bre­hy, posta­ve­né na dre­ve­ných koloch. Hotej je 300 stôp (91 met­rov) dlhý a 30 stôp (9 met­rov) širo­ký a pri­po­mí­na loď, kto­rá prá­ve pri­plá­va­la do prí­sta­vu.

1

Po dlhý čas samot­ná komu­ni­ta žijú­ca na Fogo, ostro­ve veľ­kom asi ako Man­hat­tan, kto­rý sa nachá­dza na okra­ji kanad­ské­ho Newfound­lan­du, mie­ri­la jedi­ným sme­rom a to preč z ostro­va. Zosta­lo tu menej ako 2 500 oby­va­te­ľov. Ten­to trend sa však zme­nil po tom, čo mili­onár­ka Zita Cobb, kto­rá tiež vyras­ta­la na tom­to ostro­ve, dokon­či­la stav­bu hote­la v roku 2013. Cudzin­ci sem teraz ces­tu­jú z celé­ho sve­ta, aby zaži­li neopí­sa­teľ­ný pocit z nedot­knu­tej kra­ji­ny v kto­rej sa hotel nachá­dza. Pri­tom to nie je jed­no­du­chá ces­ta. Vyža­du­je nie­koľ­ko pre­stu­pov, pre­no­co­va­nie v Gan­der, plav­bu tra­jek­tom a 45 minú­to­vú ces­tu po zamrz­nu­tej vode. No už od samot­né­ho prí­cho­du na ostrov prí­ro­da uka­zu­je svo­je krá­sy.

2

Kaž­dá z 29 izieb je zaria­de­ná nábyt­kom z lokál­nych diel­ní. Typic­ké sú aj obrov­ské okná, kto­ré posky­tu­jú svoj­mu náv­štev­ní­ko­vi neopí­sa­teľ­ný výhľad na prí­ro­du rozp­res­tie­ra­jú­cu sa na oko­lí.

Fogo Island Inn, Newfoundland, Canada

Okrem pre­krás­nej jedál­ne, kto­rej tak­tiež domi­nu­jú obrov­ské okná s výhľa­dom na samot­ný oce­án si môžeš chví­le sprí­jem­niť naprí­klad v kine, kto­ré je tiež súčas­ťou hote­la, či užiť si sau­nu s víriv­kou pri zápa­de sln­ka nad oce­ánom.

Fogo Island Inn, Newfoundland, Canada

Tak­tiež sa tu nachá­dza posil­ňov­ňa, v kto­rej si prí­du na svo­je milov­ní­ci pila­te­su či jógy. Bar ponú­ka spo­je­nie kla­sic­ké­ho štý­lu Newfound­lan­du a moder­ných kok­te­i­lov, kto­ré si vychut­náš v prí­jem­nom pro­stre­dí. Vďa­ka kniž­ni­ci a galé­rii, kde sa nachá­dza­jú kni­hy a ume­nie z oko­lia, spoz­náš túto oča­ru­jú­cu časť Kana­dy.

5

Nápad vytvo­riť hotel bola tá ľah­šia časť,” hovo­rí Zita

Zita Cobb sa naro­di­la ako jed­na zo 7 detí v dome bez elek­tri­ny či tečú­cej vody. Neskôr odiš­la štu­do­vať na Care­ton Uni­ver­si­ty, Otta­wa. Po pre­s­trie­da­ní nie­koľ­kých prác nako­niec zača­la pra­co­vať pre Otta­ws­kú kan­ce­lá­riu JDS Fitel, spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­cu sa optic­ký­mi káb­la­mi. Keď sa táto spo­loč­nosť v roku 1999 zlú­či­la s ame­ric­kou Unip­ha­se, Cobb bola vte­dy ria­di­teľ­ka. Po dvoch rokoch odiš­la z dané­ho postu a zača­la ces­to­vať 4 roky na svo­jej jach­te.

Fogo Island Inn, Newfoundland Architect: Todd Saunders

Medzi tým zalo­ži­la dva filan­tro­pic­ké pro­jek­ty, jeden sa venu­je dis­tri­bú­cii rádia v Rwan­de a dru­hý sa venu­je prá­ve jej rodis­ku, ostro­vu Fogo. Prá­ve jed­nou z čas­tí toh­to pro­jek­tu bolo aj vybu­do­va­nie hote­la, kto­rý vyšiel Zitu Cobb na 10 mili­ó­nov. Obdr­ža­la tiež dotá­ciu 5 mili­ó­nov od Kanad­skej vlá­dy a 5 mili­ó­nov od tamoj­šie­ho zastu­pi­teľ­stva. Aj vďa­ka tomu­to sa mohol v roku 2013 otvo­riť hotel, kto­rý roč­ne nav­šte­vu­je viac ako 3000 turis­tov, čiže viac, ako samot­ný počet oby­va­te­ľov toh­to malin­ké­ho ostro­va. Cena izby pre dve oso­by na noc, zahŕňa­júc jed­lo, uby­to­va­nie a ostat­né nákla­dy vyj­de na 1235 dolá­rov. Samot­né penia­ze pri­tom nej­dú Zite, ale nadá­cii kto­rej súčas­ťou je aj hotel.

Zdroj: bloomberg.com, zdroj fotografií:fogoislandinn.ca

Pridať komentár (0)