Toto les­né ihris­ko ti ponú­ka nový roz­mer vní­ma­nia prí­ro­dy

Timotej Vančo / 16. júna 2017 / Zaujímavosti

Nový nád­her­ný park plný dob­ro­druž­stiev v Dán­sku, pre­ná­ša náv­štev­ní­kov doslov­ne do nových výšin. 

Archi­tek­to­nic­ké štú­dio EFFEKT vytvo­ri­lo návrh toh­to par­ku s náz­vom Camp Adven­tu­re Tre­e­top Expe­rien­ce. Je to uni­kát­na des­ti­ná­cia, kto­rá sa zame­ria­va na opä­tov­né pre­po­je­nie ľudí s prí­ro­dou tým, že ich dvih­ne vyso­ko nad vrcho­ly korún stro­mov. Ten­to zau­jí­ma­vý pro­jekt sa nachá­dza v zacho­va­lom lese Gis­sel­feld Klos­ters Sko­ve. Cie­ľom pro­jek­tu Tre­e­top Expe­rien­ce je zlep­šiť prí­stup ľudí k prí­ro­de a hlav­ne k lesu a záro­veň mini­ma­li­zo­vať naru­še­nie oko­lia.

foto: effekt.dk

EFFEKT štú­dio ten­to rok odha­li­lo svo­je návrhy pre Tre­e­top Expe­rien­ce, ako súčasť expan­zie na Camp Adven­tu­re. Je to už exis­tu­jú­ce špor­to­vé zaria­de­nie s horo­le­zec­kou ste­nou umiest­ne­nou jed­nu hodi­nu juž­ne od Koda­ne v Dán­sku. Veľ­ká časť kra­ji­ny sa nachá­dza v Gis­sel­feld Klos­ters Sko­ve, vrá­ta­ne rôz­nych dru­hov lesov, jazier, poto­kov a mok­ra­dí. Aby EFFEKT pre­uká­zal envi­ron­men­tál­nu roz­ma­ni­tosť, navrhol pre­ni­ka­jú­cu 600 met­ro­vú ces­tič­ku, kto­rou sa dá pohodl­ne prejsť cez veľ­kú časť lesa.

foto: effekt.dk

Hor­ská chô­dza je roz­de­le­ná na vyš­šiu a niž­šiu ces­tič­ku. Vyš­šia sa nachá­dza v naj­star­ších čas­tiach lesa a niž­šia zase naopak, v najm­lad­ších čas­tiach lesa. Pre­chádz­ka začí­na v Camp Adven­tu­re Farm­hou­se a je pre­ru­šo­va­ná vzde­lá­va­cí­mi zasta­ve­nia­mi a akti­vi­ta­mi, ako je voli­é­ra, amfi­te­áter, chod­ní­ky pre pozo­ro­va­nie stro­mov a rôz­ne výhľad­ne.

foto: effekt.dk

Chod­ník vyvr­cho­lí atrak­tív­nou atrak­ci­ou, 45-met­ro­vou vyhliad­ko­vou plo­ši­nou s prí­stup­nou špi­rá­lo­vou ram­pou. Veža v tva­re pre­sý­pa­cích hodín dáva náv­štev­ní­kom hlbo­ký pohľad na vrchol stro­mu a je oba­le­ná kon­štrukč­nou tvo­re­nou 120-stup­ňo­vý­mi oto­če­ný­mi oce­ľo­vý­mi prv­ka­mi.

foto: effekt.dk

Geomet­ria a rozo­stup ram­py kolí­še pod­ľa zme­ny zakri­ve­nia. Ram­pa sa stá­va sochár­skym prv­kom, kto­rý sama ose­be pri­ná­ša jedi­neč­nú skú­se­nosť. Pozo­ro­va­teľ­ská plat­for­ma ponú­ka 360-stup­ňo­vé pano­ra­ma­tic­ké výhľa­dy na zacho­va­lý les.“ Pove­dal jeden z archi­tek­tov.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)