Toto malé zaria­de­nie spraví za 20 minút čistú vodu zo špi­na­vej

Timotej Vančo / 4. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vedci vytvo­rili malinké zaria­de­nie vo veľ­kosti poš­to­vej známky, ktoré zničí 99,99% bak­té­rií v špi­na­vej vode do 20 minút. 

Vysta­ve­nie kon­ta­mi­no­va­nej vody slneč­nému žia­re­niu môže vodu vyčis­tiť, pre­tože UV žia­re­nie zničí mik­ro­or­ga­nizmy a cho­ro­bo­plodné zárodky. Tento pro­ces pri­tom zvy­čajne trvá 48 hodín. Exis­tuje ale malé zaria­de­nie, ktoré to zvláda rých­lej­šie, lebo využíva šir­šie spek­trum slneč­ného žia­re­nia na urých­le­nie čis­te­nia.

Naše zaria­de­nie vyzerá ako malý obdĺž­nik z čier­neho skla. Iba sme ho hodili do poháru špi­na­vej vody, pohár vysta­vili slneč­nému žia­re­niu a Slnko uro­bilo celú prácu,“ vysvet­ľuje vedúci vedec tímu Chong Liu zo Stan­ford­skej uni­ver­zity.

water-1_1024

Foto: sciencealert.com

Celá pre­mena zo špi­na­vej na čistú vodu fun­guje nasle­dovne: Vidi­teľné slnečné žia­re­nie pri­ťa­huje elek­tróny v povlaku zaria­de­nia, ktorý obsa­huje sír­nik molyb­de­ni­čitý (často pou­ží­vaný ako prie­my­selné mazadlo) a to spô­sobí che­mické reak­cie vo vode.

Pero­xid vodíka a ďal­šie dez­in­fekčné pros­triedky sú tvo­rené z týchto che­mic­kých reak­cií, ktoré odstra­ňujú cho­ro­bo­plodné zárodky vo vode. Pod mik­ro­sko­pom môžeš vidieť mate­riál, ktorý sa skladá z mno­hých minia­túr­nych stien sír­nika molyb­de­ni­či­tého ulo­že­ných v tvare blu­diska na povr­chu obdĺž­ni­ko­vého čier­neho skla. Z väč­šej vzdia­le­nosti toto zaria­de­nie so ste­nami na jeho povr­chu pri­po­mína odtla­čok prstu.

water-2

Foto: sciencealert.com

Je veľmi vzru­šu­júce vidieť, že dobré navr­hnu­tým mate­riá­lom môžeme dosiah­nuť dobré výsledky. Naozaj to fun­guje. Naším záme­rom je rie­šiť prob­lémy zne­čis­te­nia život­ného pro­stre­dia, aby mohli ľudia lep­šie žiť,“ pove­dal Liu.

Jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších fak­to­rov, ktorý môže toto zaria­de­nie spra­viť rýchlo pre­dá­va­jú­cim sa v kaž­dom obchode je, že sír­nik molyb­de­ni­čitý sa ľahko vyrába. A hlavne aj peniaze ušet­rené na ben­zíne alebo elek­trike, keďže toto zaria­de­nie nevy­ža­duje vodu, ktorá bola pred­tým uva­rená.

Tím ved­cov zo Stan­ford­skej uni­ver­zity toho musí ešte veľa spra­viť, ak chcú, aby sa zaria­de­nie dostalo do domu kaž­dého z nás. Zatiaľ vyskú­šali toto zaria­de­nie len na troch dru­hoch bak­té­rie.

Čistú a sviežu vodu my pova­žu­jeme za samoz­rej­mosť, ale vo svete je mini­málne 650 mili­ó­nov ľudí, ktorí tento luxus nemajú a to je niečo, čo sa musí zme­niť.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: sciencealert.com

Pridať komentár (0)