Toto malé zaria­de­nie spra­ví za 20 minút čis­tú vodu zo špi­na­vej

Timotej Vančo / 4. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ved­ci vytvo­ri­li malin­ké zaria­de­nie vo veľ­kos­ti poš­to­vej znám­ky, kto­ré zni­čí 99,99% bak­té­rií v špi­na­vej vode do 20 minút. 

Vysta­ve­nie kon­ta­mi­no­va­nej vody slneč­né­mu žia­re­niu môže vodu vyčis­tiť, pre­to­že UV žia­re­nie zni­čí mik­ro­or­ga­niz­my a cho­ro­bo­plod­né zárod­ky. Ten­to pro­ces pri­tom zvy­čaj­ne trvá 48 hodín. Exis­tu­je ale malé zaria­de­nie, kto­ré to zvlá­da rých­lej­šie, lebo využí­va šir­šie spek­trum slneč­né­ho žia­re­nia na urých­le­nie čis­te­nia.

Naše zaria­de­nie vyze­rá ako malý obdĺž­nik z čier­ne­ho skla. Iba sme ho hodi­li do pohá­ru špi­na­vej vody, pohár vysta­vi­li slneč­né­mu žia­re­niu a Sln­ko uro­bi­lo celú prá­cu,“ vysvet­ľu­je vedú­ci vedec tímu Chong Liu zo Stan­ford­skej uni­ver­zi­ty.

water-1_1024

Foto: sciencealert.com

Celá pre­me­na zo špi­na­vej na čis­tú vodu fun­gu­je nasle­dov­ne: Vidi­teľ­né slneč­né žia­re­nie pri­ťa­hu­je elek­tró­ny v povla­ku zaria­de­nia, kto­rý obsa­hu­je sír­nik molyb­de­ni­či­tý (čas­to pou­ží­va­ný ako prie­my­sel­né mazad­lo) a to spô­so­bí che­mic­ké reak­cie vo vode.

Pero­xid vodí­ka a ďal­šie dez­in­fekč­né pros­tried­ky sú tvo­re­né z tých­to che­mic­kých reak­cií, kto­ré odstra­ňu­jú cho­ro­bo­plod­né zárod­ky vo vode. Pod mik­ro­sko­pom môžeš vidieť mate­riál, kto­rý sa skla­dá z mno­hých minia­túr­nych stien sír­ni­ka molyb­de­ni­či­té­ho ulo­že­ných v tva­re blu­dis­ka na povr­chu obdĺž­ni­ko­vé­ho čier­ne­ho skla. Z väč­šej vzdia­le­nos­ti toto zaria­de­nie so ste­na­mi na jeho povr­chu pri­po­mí­na odtla­čok prs­tu.

water-2

Foto: sciencealert.com

Je veľ­mi vzru­šu­jú­ce vidieť, že dob­ré navr­hnu­tým mate­riá­lom môže­me dosiah­nuť dob­ré výsled­ky. Naozaj to fun­gu­je. Naším záme­rom je rie­šiť prob­lé­my zne­čis­te­nia život­né­ho pro­stre­dia, aby moh­li ľudia lep­šie žiť,“ pove­dal Liu.

Jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších fak­to­rov, kto­rý môže toto zaria­de­nie spra­viť rých­lo pre­dá­va­jú­cim sa v kaž­dom obcho­de je, že sír­nik molyb­de­ni­či­tý sa ľah­ko vyrá­ba. A hlav­ne aj penia­ze ušet­re­né na ben­zí­ne ale­bo elek­tri­ke, keď­že toto zaria­de­nie nevy­ža­du­je vodu, kto­rá bola pred­tým uva­re­ná.

Tím ved­cov zo Stan­ford­skej uni­ver­zi­ty toho musí ešte veľa spra­viť, ak chcú, aby sa zaria­de­nie dosta­lo do domu kaž­dé­ho z nás. Zatiaľ vyskú­ša­li toto zaria­de­nie len na troch dru­hoch bak­té­rie.

Čis­tú a svie­žu vodu my pova­žu­je­me za samoz­rej­mosť, ale vo sve­te je mini­mál­ne 650 mili­ó­nov ľudí, kto­rí ten­to luxus nema­jú a to je nie­čo, čo sa musí zme­niť.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: sciencealert.com

Pridať komentár (0)