Toto musím vyskú­šať! Ambi­ci­ózny star­tup vytvo­ril vodu, ktorá sa dá jesť

Alexandra Dulaková / 8. novembra 2015 / Business

Ak pat­ríš medzi ľudí, ktorí zásadne trvajú na kupo­vaní a pití mine­rá­lok, máme pre teba neve­selú správu: pre pla­nétu to zna­mená len veľkú prí­ťaž. Anglický star­tup Skip­ping Rocks Lab ale pri­šiel s rie­še­ním pre tých, ktorí odmie­tajú, pop­rí­pade nemôžu piť vodu z vodo­vodu. Ich prvý pro­jekt Ooho pred­sta­vuje bale­nie vody do prie­hľad­ných bub­lín, ktoré sú z prí­rod­ných mate­riá­lov a ktoré môžeš kľudne zjesť.

Zanie­tení eko­ló­go­via sa vše­možne sna­žia, aby sme konečne upus­tili od našej obrov­skej spot­reby plas­to­vých fliaš a mine­rá­lok. K dis­po­zí­cii máme (mini­málne v našich kon­či­nách) pitnú vodu z vodo­vodu, sódovky, skle­nené recyk­lo­va­teľné fľaše, ktoré sa sna­žia spo­pu­la­ri­zo­vať aj dizaj­nér­ske mená, a tak ďalej. Mnohí však stále trvajú na tom, že naj­lep­šie chutí mine­ra­li­zo­vaná voda z plastu a vo veľ­kom tento názor odrá­žajú aj svo­jim kona­ním. Fak­tom však ostáva, že plast sa v prí­rode a na sklád­kach roz­kladá prí­šerne dlho a Zem tak zaha­táva obrov­ským množ­stvom odpadu, kto­rého je možno sa zba­viť. Tak prečo to neuro­biť? Presne to napadlo trom sym­pa­tic­kým star­tu­pis­tom: Rod­ri­govi Gar­cia Gon­za­le­zovi, Guil­lau­movi Cou­chovi and Pierre Pas­lie­rovi, ktorí spolu zalo­žili star­tup Skip­ping Rocks Lab. Kľú­čom bolo ponúk­nuť svetu alter­na­tívu plas­to­vých fliaš, ktorá by ľudí neok­rá­dala o záži­tok, na kto­rom si tak zakla­dajú, a ktorá by záro­veň bola eko­lo­gicky pri­ja­teľná. Na svet tak pri­šiel Ooho

To, že nejde len o slová do vetra, potvr­dzujú aj významné oce­ne­nia, ktoré s pro­duk­tom vyhrali. Európ­sky inšti­tút ino­vá­cií a tech­no­ló­gie (EIT) im ude­lil cenu za naj­lepší pro­jekt vrámci Anglicka a one­dlho sa popa­sujú so súpermi na celo­európ­skej úrovni. Sú súčas­ťou akce­le­rá­toru KIC Cli­mate, ktorý patrí práve pod EIT, a ktorý im spolu s oce­ne­ním ude­lil odmenu v hod­note 20,000 eur. O cenu sa delia so star­tu­pom Alche­mie Tech­no­lo­gie, ktorá prišla s úspor­nej­ším a eko­lo­gic­kej­ším spô­so­bom far­be­nia tex­tilu. Ďalej nedávno zís­kali v kate­gó­rii eko­ló­gie oce­ne­nie World Tech­no­logy Award, na kto­rom sa podie­ľajú veľké mená ako týž­den­ník TIME a For­tune. Uzna­nie zís­kali aj od pop­red­ných pred­sta­vi­te­ľov európ­skych eko­lo­gic­kých inšti­tú­cií, akým je aj Ian Elle­ring­ton z UK Depart­ment of Eco­logy and Cli­mate Change. Ten ich vyná­lez ozna­čil za skvelé a sve­tovo apli­ko­va­teľné rie­še­nie prob­lému, ktorý pre rôzne prí­rodné zdroje a životné pro­stre­die pred­sta­vujú pro­duk­cia a dopyt po plas­to­vých fľa­šiach. 

Pierre Pas­lier zo Skip­ping Rocks Lab, záro­veň zod­po­vedný za dizajn pro­duktu, tvrdí, že jeho vyná­lez je ako ovo­cie, ktoré vytvo­ril člo­vek. Vďaka dvo­j­itej mem­bráne, do kto­rej je voda balená, sa v nej hmota udrží a podľa plánu ju vo väč­ších množ­stvách zaba­lia do ešte jed­ného a hrub­šieho povr­chu, ktorý bude tak­tiež eko­lo­gický. Konečný výsle­dok by mal pri­po­mí­nať bale­nie na štýl poma­ran­čo­vých mesia­či­kov. Guľo­vité bale­nie vod­ných kap­su­liek sa skladá najmä z mor­ských rias, chlo­ridu vápe­na­tého a algi­nátu sod­ného, pri­čom cena za jeden útvar je niž­šia než jedna cent. Vyzerá to tak, že boduje na všet­kých fron­toch. Zatiaľ však nie je jasné, kedy by sa Ooho mohol dostať do obcho­dov. My dúfame, že to bude čo naj­skor. Ak by to s ním a jeho jedi­teľ­nými vlast­nos­ťami náho­dou nevyšlo, je tu aj ďal­šia alter­na­tíva pre všetky hravé duše — oha­dzo­va­nie sa vodou malými napus­te­nými van­kú­šikmi. (Netvár sa, že ti to nena­padlo.) Ale to sa asi predsa len konať nebude, keďže pro­dukt už viac­krát tes­to­vali bežní ľudia a dote­raz veselo žijú ďalej.

Viac sa o pro­jekte dozvieš tu. 

Pridať komentár (0)