Toto je prvý mra­ko­drap na sve­te, kto­rý vyze­rá ako obrov­ský ihlič­na­tý strom

Veronika Horváthová, existuje.sk / 10. septembra 2016 / Zaujímavosti

Talian­sky archi­tekt Ste­fa­no Boeri zbož­ňu­je pre­pá­jať pri­ro­du s moder­nou archi­tek­tú­rou a jeho posled­ný pro­jekt to len doka­zu­je. V Lau­san­ne vo Švaj­čiar­sku plá­nu­je vysta­vať mra­ko­drap, kto­rý bude celý pro­kry­tý ihlič­na­tý­mi stro­ma­mi a rast­li­na­mi.

Na fasá­de budo­vy bude zasa­de­ných asi 100 stro­mov a 6000 krov.

Vnút­ri budú k dis­po­zí­cii jed­no a dvo­j­iz­bo­vé byty, fit­ko a kan­ce­lá­rie.

Ras­ti­ny slú­žia na ochra­nu oby­va­te­ľov pred pra­chom, hlu­kom a sil­ným vet­rom.

Podob­né budo­vy už sú posta­ve­né v Milá­ne.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)