Toto je prvý mra­ko­drap na svete, ktorý vyzerá ako obrov­ský ihlič­natý strom

Veronika Horváthová, existuje.sk / 10. septembra 2016 / Zaujímavosti

Talian­sky archi­tekt Ste­fano Boeri zbož­ňuje pre­pá­jať pri­rodu s moder­nou archi­tek­tú­rou a jeho posledný pro­jekt to len doka­zuje. V Lau­sanne vo Švaj­čiar­sku plá­nuje vysta­vať mra­ko­drap, ktorý bude celý pro­krytý ihlič­na­tými stro­mami a rast­li­nami.

Na fasáde budovy bude zasa­de­ných asi 100 stro­mov a 6000 krov.

Vnútri budú k dis­po­zí­cii jedno a dvo­j­iz­bové byty, fitko a kan­ce­lá­rie.

Ras­tiny slú­žia na ochranu oby­va­te­ľov pred pra­chom, hlu­kom a sil­ným vet­rom.

Podobné budovy už sú posta­vené v Miláne.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk!

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)