Toto sme tu ešte nemali — prvá anti-sociálna sieť je na svete

Kika Besedičová / 10. júl 2014 / Business

Zažili ste aj vy ten extrémne nepri­jemný moment, keď ste stretli člo­veka, kto­rému ste sa chceli silou mocou vyhnúť? Po dvoch takýchto slast­ných situ­áciach sa Udi Dagan roz­ho­dol nájsť rie­še­nie.

Udi Dagan je CEO novej anti-sociál­nej siete Split. Udi sa roz­ho­dol po opa­ko­va­ných nepri­jem­ných zážit­koch vymys­lieť apli­ká­ciu, ktorá by tento jeho prob­lém vyrie­šila. Udi je asi dosť sociálne vybe­ravý, v jed­nom roz­ho­vore pri­znal, že ma viac ako 50 blo­ko­va­ných ľudí na FB :). “Každý z nás má nie­koho, komu sa chceme vyhnúť. Asi nech­cete stret­núť na prvom rande vašich rodi­čou alebo stret­núť vášho šéfa večer v klube, po pia­tom pive to už môže byť cel­kom prú­ser” Udi asi vychá­dzal z vlast­ných skú­se­ností :). 

Čo to bude stáť?

Split je free appka, takže žiadne extra náklady vás neča­kajú. Appka ponúka päť super fun­kcií: Real Time Alerts, Event Noti­fi­ca­ti­ons, Dan­ger Zone Poin­ters, Who’s There and Who With nebu­dem, to ani pre­kla­dať, kaž­dému je to zrejmé. Naj­lep­šia vec je však ske­ner vašich non-frien­dov, hneď ako vytiah­nete päty z domu, môžete ske­no­vať oko­lie, aby ste náho­dou nena­tra­fili na nie­koho, kto by vám mohol poka­ziť deň. Nebojte sa, keď už sa v tomto okolí aj objaví neví­taná osoba, appka vám vyráta naj­rých­le­šiu “úni­kovú” trasu. 

Kaž­do­pádne appka je obme­dzená na určité para­metre. Naprí­klad fun­guje, len keď nežia­dúci friendi zdie­ľajú svoje údaje ako napr. na Fb “Check-In”, inak ho na radare neuvi­díte. 

Split nez­biera údaje ani o use­rovi a ani o ľuďoch, kto­rých máte ozna­če­ných ako nežia­dú­cich. Vidí ich vždy iba user appky a to max. do vzdia­le­nosti 300m. Split by mal fun­go­vať všade na svete, takže veselo sťa­hujte a blo­kujte :). Split si možete stiah­nuť na iOS aj na Android. Neuve­ríte, ale appka už zís­kala mili­onový fun­ding a to nie od hoci­koho, ale rovno od zná­meho miliar­dára Chris­top­hera Bur­cha. Čo sa týka dizajnu appky, neza­slú­žila by si od nás ani 1 dolár.

Udi dodáva, že prie­merne sa člo­vek snaží vyhnúť 4 – 9 ľuďom. Ako ste natom vy?

Zdroj: nocamels.com, gottasplit.com

Pridať komentár (0)