Toto sú fina­listi Star­tup Awards 2016

Marianna Mikešová / 7. november 2016 / Startupy

Šiesty roč­ník pre­stíž­nej súťaže Star­tup Awards sa blíži a my už vieme, kto zabo­juje vo finále.

Nádejné star­tupy sa do naj­väč­šej slo­ven­skej star­tu­po­vej súťaže mohli pri­hla­so­vať do 16. októbra a včera porotci usku­toč­nili finálny výber. Všetci vybraní budú mať jedi­nečnú prí­le­ži­tosť pre­zen­to­vať sa pred viac ako tisíc­kou hostí — zahra­nič­ných inves­to­rov, pod­ni­ka­te­ľov, CEO význam­ných spo­loč­ností a stať sa naj­lep­ším slo­ven­ským star­tu­pom.

Na Star­tup Awards Boot­camp v maďar­skej obci Duna­ki­liti, do kto­rého postú­pilo 23 star­tu­pov, roz­hodli o dva­nás­tke fina­lis­tov v šty­roch kate­gó­riách:

unnamed-2

Foto: Star­ti­tup

Art & Design:

 • Bio­cul­ti­va­tor
 • Craf­ting Plas­tics
 • Magus IVS

Science:

 • Brai­nIT
 • Group­sol­ver
 • Mul­tip­le­xDX

Society:

 • COr­vus
 • Kar­ma­dilo
 • Stemi

Digi­tal:

 • Agent­Ba­lance
 • eDocu
 • Pyg­ma­lios
unnamed-1

Foto: Star­ti­tup

Medzi­ná­rodný finá­lový gala­ve­čer Star­tup Awards 2016 sa usku­toční už 2. decem­bra v bra­ti­slav­skom Istro­po­lise. Víťaz z kaž­dej kate­gó­rie získa cenu v hod­note 5 000 EUR a cel­kový víťaz si odne­sie ceny v hod­note 50 000 EUR. Okrem toho budú mať fina­listi mož­nosť zúčast­niť sa Foun­ders Sum­mit-u v Bra­ti­slave.

Star­ti­tup je jed­ným z mediál­nych par­tne­rov podu­ja­tia.

Zdroj titul­nej foto: startupawards.com/Startitup

Pridať komentár (0)