Toto tu ešte nebolo: Slo­vák sa na Indie­gogo snaží vyzbie­rať šia­lenú sumu!

Sebastian Mach / 20. novembra 2015 / Tools a produktivita

Indie­gogo ti dovolí pre­zen­to­vať prak­ticky hocičo. Máš nápad, obke­cáš ho, naho­díš video a zbie­raš peniaze.

Miro Mar­ko­vič z Bra­ti­slavy mal prob­lém. Keď sa vra­cal z pra­cov­nej cesty, nedo­ká­zal svojmu malému synovi na letisku kúpiť žiadny dar­ček. Našiel len malé obchody s hlú­pos­ťami a potom celú radu čoko­lád, par­fú­mov a alko­holu. Zúfalý a skla­maný Miro pri­šiel domov a hoci sa syn z jeho návratu tešil, neub­rá­nil sa pocitu, že ho jed­no­du­cho skla­mal. Túžil po tom výraze nad­še­nia v jeho tvári z neja­kej novej hračky. Preto začal pre­mýš­ľať.

Teraz vďaka Mirovi už nikdy neprí­deš domov s prázd­nymi rukami. Na kaž­dom letisku náj­deš auto­mat s kva­lit­nými hrač­kami v ele­gant­ných kra­bič­kách. Medzi tieto hračky pat­ria modely lie­ta­diel, lodí, stí­ha­čiek či vla­kov.

Naj­väč­šou výho­dou pro­duktu oproti bež­ným hrač­kám je, že sú zo železa, teda kva­lit­nej­šie. Mimo­cho­dom, neroz­mýš­ľal si nie­kedy, prečo sú naozaj hračky z plastu, plyšu, gumy.. a nie zo železa? Ale to naozaj len mimo­cho­dom. Aby som ale nebol zlý, tak kra­bičky sú nadi­zaj­no­vané pekne.

Ďalej Miro uvá­dza ich jed­no­fa­rebný dizajn, vďaka čomu ho môžeš daro­vať nie­len deťom, ale aj svo­jim obchod­ným par­tne­rom. Však prečo nie. A nako­niec, modely budú umiest­nené v auto­ma­toch, teda budú dostupné 24/7. A to aj na ben­zín­kach, vla­ko­vých sta­ni­ciach, v hote­loch či obcho­doch. Po celom svete. Samoz­rej­mos­ťou je e-shop.

A teraz príde tá časť.

Keď úplne pomi­niem, že je to podľa mňa úplný nezmy­sel, je tu ešte druhý fak­tor. Miro na roz­beh pýta $1,2 mili­óna ame­ric­kých dolá­rov. Týmto videom. Hlavne ten pre­ma­kaný záver. Potre­bu­jem pove­dať viac? 

Theta Gifts dote­raz vyzbie­ral 32 dolá­rov. Čiže ešte 1,229,968 dolá­rov a je to tam! Držíme palce.

Nie je to naj­horší nápad v his­tó­rií slo­ven­ského cro­wd­fun­dingu, to nie. O nie­kto­rých zlých som napí­sal tu a do pozor­nosti dávam špe­ciálne DRUM­BALL. No absen­tuje mi tu seba­ref­le­xia. Jeden známy biz­nis­men mi raz pove­dal veľmi múdru vetu: “Zákla­dom kaž­dého biz­nisu a vôbec celého života je byť úprim­ným sám k sebe.”

Pro­jekt pod­po­rili dopo­siaľ dvaja ľudia a ako mnohé iné, aj tento pro­jekt mieri na sme­tisko dejín. A nikdy to ani nemalo šancu skon­čiť inak.

Pridať komentár (0)