Toyota RAV4 – prvé SUV s pohonom 4×4, aké tu kedy bolo

Redakcia / 16. apríla 2018 / Auto

zdroj: Toyota
  • Pred 24 rokmi sa vý­vo­já­rom v To­y­ote po­da­rilo cel­kom vý­razne zme­niť spô­sob, akým sa ľu­dia do­vtedy po­ze­rali na bežné autá.
  • Pre­lo­mo­vým sa stal mo­del RAV4.
  • Do­ká­zal to, čo vo svo­jej dobe ve­deli iba omnoho väč­šie, ťaž­šie a drah­šie vo­zidlá.
  • Toto auto pre­šlo vý­vo­jom vo svo­jich šty­roch ge­ne­rá­ciách a stále patrí me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie SUV značky To­y­ota.
  • A s prí­cho­dom hyb­rid­ných po­ho­nov sa jeho schop­nosti po­sú­vajú ešte ďa­lej.

Skok na za­čia­tok

Úplne prvé kon­cepčné vo­zidlo pre ak­tívne trá­ve­nie voľ­ného času RAV (Rec­re­a­ti­onal Ac­tive Ve­hicle) s po­ho­nom všet­kých šty­roch ko­lies s náz­vom RAV-FOUR bolo pred­sta­vené na au­to­sa­lóne v To­kyu v roku 1989. Po­chá­dzalo z dielne ja­pon­skej au­to­mo­bilky To­y­ota. O päť ro­kov ne­skôr pri­šiel na svet mo­del To­y­ota RAV4 a s ním sa zro­dil do­vtedy ne­exis­tu­júci au­to­mo­bi­lový seg­ment kom­pakt­ných cros­so­ve­rov ka­te­gó­rie SUV.

Mo­del slá­vil okam­žite úspech. Ľu­dia si jazdné vlast­nosti aj von­kaj­šiu po­dobu RAV4 rýchlo ob­ľú­bili, veď po­dobné autá v tom čase ne­boli. Toto vo­zidlo na­stú­pilo na cestu, po­čas kto­rej sa v prie­behu 20 ro­kov zvý­šil jeho pre­daj 10-ná­sobne. RAV4 v prie­behu ro­kov ele­gan­tne do­zrie­val a jeho vý­kon sil­nel. Vý­voj sa ustá­lil na za­tiaľ štvr­tej ge­ne­rá­cií, ktorá je na trhu od roku 2013.

Bez­peč­nosť na pr­vom mieste

Ak­tu­álna ge­ne­rá­cia RAV4 má ok­rem radu v sú­čas­nosti už bežne po­nú­ka­ných prv­kov ak­tív­nej a pa­sív­nej bez­peč­nosti aj niečo na­vyše. Špe­ci­fi­kom tohto SUV je  tzv. sys­tém To­y­ota Sa­fety Sense. Ten ob­sa­huje ba­lík tech­no­lo­gicky vy­spe­lých prv­kov ak­tív­nej bez­peč­nosti na báze mo­der­ných elek­tro­nic­kých rie­šení, s kto­rými mi­ni­ma­li­zu­jete ri­ziko ne­hody sku­točne na mi­ni­mum.

To­y­ota RAV4 cel­kovo prek­va­puje po­nu­kou po­kro­ko­vých tech­no­ló­gií, akými sú napr. sys­tém pa­no­ra­ma­tic­kého sle­do­va­nia si­tu­ácie okolo vo­zidla, ktorý po­mo­cou šty­roch ka­mier po­núka po­hľad v roz­pätí 360°, ne­chýba ani sys­tém sle­do­va­nia mŕt­veho uhla vý­hľadu (BSM) v spät­ných zrkad­lách. Fa­rebný TFT 4,2″ disp­lej v prí­stro­jo­vom štíte vás spo­ľah­livo in­for­muje o jazde, fun­go­vaní sys­tému bez­peč­nosti či hyb­rid­nej sú­stavy po­honu.

Vý­konný a úsporný hyb­rid

Hyb­ridný po­hon v mo­de­loch To­y­ota sa stáva zá­kaz­níkmi stále viac pre­fe­ro­vaný. Inak tomu nie je ani v prí­pade mo­delu RAV4. Až 65 % pre­da­jov tohto mo­delu tvorí práve hyb­ridná ver­zia. Cel­kový vý­kon je 197 koní a z nuly na 100-vku zrých­lite iba za 8,3 se­kundy. Auto si pri tom do­káže udr­žia­vať prie­mernú spot­rebu pa­liva iba 5,1 l/100 km. Ta­kéto čísla pri kon­venč­nom po­hone ne­do­siah­nete.

Ďal­šou vý­ho­dou hyb­rid­ného po­honu je ti­chá jazda bez emi­sií, lac­nej­šia údržba a spo­ľah­livá pre­vádzka pod­po­rená 10-roč­nou zá­ru­kou na aku­mu­lá­tor. Au­to­ma­tická pre­vo­dovka je pri hyb­rid­nom po­hone štan­dar­dom. Mô­žete si vďaka tomu zjed­no­du­šiť jazdu v meste. Na­prí­klad v do­prav­nej špičke mô­žete jaz­diť iba na elek­trinu a pri­tom sa ne­mu­síte ob­me­dzo­vať v kom­forte – ria­de­nie pre­bieha elek­tro­nicky, a auto nie je po­trebné do­bí­jať, takže nie ste ob­me­dzo­vaní do­jaz­dom ako v prí­pade čisto elek­tric­kých áut.

Po­hon pred­ných aj za­dných ko­lies

RAV4 má tzv. In­teg­ro­vaný sys­tém jazd­nej dy­na­miky (IDDS), ktorý zlep­šuje jazdné schop­nosti a pris­pieva k čo naj­lep­šiemu zá­beru ko­lies. Auto po­mo­cou nie­koľ­kých sen­zo­rov ak­tívne mo­ni­to­ruje stav vo­zovky a podľa toho po­siela po­kyny rôz­nym kom­po­nen­tom, ktoré au­to­ma­ticky po­má­hajú vo­di­čovi. Na­prí­klad  ko­or­di­no­va­nými zá­sahmi sys­tému po­honu 4×4, upra­ve­ným elek­tric­kým po­sil­ňo­va­čom ria­de­nia či uži­toč­ným sys­té­mom ria­de­nia sta­bi­lity vo­zidla (VSC+).

Pre­došlé ge­ne­rá­cie má v gé­noch

RAV4 bolo pr­vým SUV-čkom a toto de­dič­stvo si od­náša v svo­jom vý­zore do­te­raz. Auto okam­žite zaujme svo­jou ma­sív­nou a ro­bust­nou ka­po­tou, roz­hod­ným sve­tel­ným pod­pi­som LED zdro­jov den­ného svie­te­nia a 18″ ko­le­sami. A s kaž­dou ge­ne­rá­ciou je aj prie­stran­nejší. RAV4 sa dnes pýši jed­ným z naj­lep­ších pa­ra­met­rov miesta pre nohy vo svo­jej triede.

Za­tiaľ čo v mi­nu­losti bol po­va­žo­vaný za pri­márne auto pre dob­ro­dru­hov, To­y­ota sa svo­jou sú­čas­nou ge­ne­rá­ciou ne­tají tým, že ho chce po­nú­kať aj pre ro­diny ale aj na bu­si­ness vy­uží­va­nie. Ovlá­da­teľ­nosť, úspor­nosť, prie­stran­nosť, vy­vý­šený po­hľad na cestu a vy­ni­ka­júce jazdné vlast­nosti po mes­tách, na diaľ­ni­ciach ale aj v prí­rod­nom te­réne  ocení veľa z nás.

Ak vás téma zau­jala a chcete sa po­zrieť na RAV4 bliž­šie, klik­nite SEM.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)