Traja Slováci, ktorí vyštudovali Oxford či Harvard, dostali za ich nápad 63 miliónov eur

  • Mladý startup Blue Vi­sion Labs prišiel na trh s re­vo­luč­nou tech­no­ló­giou po­sta­ve­nou na roz­ší­re­nej re­a­lite
  • World Eco­no­mic Fo­rum tejto spoločnosti udelilo titul Tech­no­lo­gic­ký prie­kop­ní­k roka 2018
  • Blue Vision sa podľa najnovších informácií spája s najväčším konkurentom Uberu - spoločnosťou Lyft
cim
Blue Vision
  • Mladý startup Blue Vi­sion Labs prišiel na trh s re­vo­luč­nou tech­no­ló­giou po­sta­ve­nou na roz­ší­re­nej re­a­lite
  • World Eco­no­mic Fo­rum tejto spoločnosti udelilo titul Tech­no­lo­gic­ký prie­kop­ní­k roka 2018
  • Blue Vision sa podľa najnovších informácií spája s najväčším konkurentom Uberu - spoločnosťou Lyft

Projekt trojice Slovákov s názvom Blue Vision odkúpila zdieľaná taxislužba Lyft za 63 miliónov eur. Podľa TechCrunch dostane tento startup po naplnení vytýčených cieľov dodatočne aj ďalších 30 miliónov dolárov. Na Lyft zapôsobila ich aplikácia na zdieľanie rozšírenej reality, ktorá výrazne pomôže pri zavádzaní autonómnych automobilov na cesty do tých najväčších svetových metropol.

Spo­loč­nosť Blue Vi­sion má ofi­ciálne sídlo v Lon­dýne, me­dzi pia­timi spo­lu­za­kla­da­teľmi sú Slo­váci, ktorí vy­štu­do­vali Oxford, Im­pe­rial Col­lege a Har­vard. Pô­so­bili tiež v Go­ogli, Fa­ce­bo­oku alebo v Mic­ro­soft Re­se­arch. Pe­ter On­druška firmu ve­die a Lu­káš Pla­tin­ský je tech­no­lo­gic­kým ria­di­te­ľom. Tro­j­icu do­pĺňa An­drej Pan­čík. Tomu sa už po­da­rilo po­sta­viť a pre­dať dve spo­loč­nosti, kon­krétne Pri­zeo a Re­pre­sent.com. Druhú me­no­vanú zís­kal Cus­to­mInk za 100 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Celý An­dre­jov prí­beh si mô­žeš pre­čí­tať v článku: Cesta k mi­li­ó­nom.

Na zau­jí­ma­vom pro­jekte v Lon­dýne so svo­jimi ko­le­gami pra­cuje tiež Čech a ab­sol­vent Im­pe­rial Col­lege Mi­chal Mas­lík. Na tech­no­ló­giu Cir­ca­dia na Kicks­tar­ter vy­zbie­ral de­siatky mi­li­ó­nov.

Am­bi­ci­ózny Slo­váci dnes po­nú­kajú vý­vo­jár­ske ná­stroje, po­mo­cou kto­rých možno bu­do­vať vlastné mo­bilné ap­li­ká­cie pre roz­ší­renú re­a­litu (aug­men­ted re­a­lity, AR). Majú najmä tú vlast­nosť, že uží­va­te­lia môžu in­for­má­cie umiest­nené v AR zdie­ľať. Keď na­prí­klad nie­kto umiestni vir­tu­álnu značku na bu­dovu, pre­mietne sa aj ka­ma­rá­tom. 

Spo­loč­nosť uvá­dza, že do­káže za­ru­čiť pres­nosť v rá­doch cen­ti­met­rov. Po­u­žíva po­čí­ta­čové vi­de­nie a po­s­kla­dané 3D mapy, ktoré môžu byť pre najväčšieho konkurenta Uberu rozhodujúce.

Prí­stup spo­loč­nosti Blue Vi­sion sa od tech­no­ló­gie Ocu­lus líši pre­dov­šet­kým v tom, že ne­vy­ža­duje žia­den špe­ciálny hard­vér. Je­diné, čo na vy­uží­va­nie ap­li­ká­cie po­tre­bu­ješ je smart­fón, ktorý postačí na využívanie a zlepšenie služieb a komfortu taxikárom a zákazníkom.

Sa­motný fakt, že star­tupu sa po­da­rilo od­strá­niť po­trebu vlast­niť špe­ci­ficky pris­pô­so­bený hard­vér na spro­stred­ko­va­nie zá­žitku z roz­ší­re­nej re­a­lity,  je ich kľú­čom k úspe­chu v ce­lo­sve­to­vom me­rítku.

Tam, kde sme pred­tým po­tre­bo­vali nie­koľko šo­šo­viek, stačí v prí­pade tech­no­ló­gie od Blue Vi­sion len zá­kladný ob­jek­tív na smart­fóne. Mestá po ce­lom svete sa tak môžu stať aký­misi plát­nami alebo can­vou, do kto­rej má mož­nosť pris­pieť každý a spoločnosť Lyft neváha tento potenciál produktu využiť.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech