Chi­cago chystá úplne nový spô­sob mest­skej hro­mad­nej dopravy

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 12. mája 2016 / Tools a produktivita

Archi­tekti z Marks Bar­field Archi­tects a Davis Brody Bond pra­cujú na jedi­neč­nom pro­jekte trans­pa­rent­ných lano­viek, ktoré by pre­má­vali cez turis­ticky najat­rak­tív­nej­šie miesta.

Tourism_20Vision6.0 (2)

foto: chicago.curbed.com

Pro­jekt s náz­vom Sky­line by mal spo­jiť časť Navy Pier s čas­ťou zná­mou ako down­town. Ak sa tento návrh zre­a­li­zuje, mesto získa výhodný spô­sob pre­pravy, ktorý okrem svojho eko­lo­gic­kého hľa­diska vyniká aj mož­nos­ťami pre turis­tiku.

Tourism Vision3

foto: chicago.curbed.com

Lanovka by mala pre­má­vať počas celého roka s kapa­ci­tou 3000 ľudí za hodinu. Ročný pred­po­klad pre­pra­ve­ných ľudí sa pohy­buje okolo 1,4 mili­óna. Cena by mala byť vyš­šia ako pre­prava auto­bu­som, bude však adek­vátna posky­to­va­ným služ­bám.

Tourism Vision1

foto: chicago.curbed.com

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chicago.curbed.com

Pridať komentár (0)