Chi­ca­go chys­tá úpl­ne nový spô­sob mest­skej hro­mad­nej dopra­vy

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 12. mája 2016 / Lifehacking

Archi­tek­ti z Marks Bar­field Archi­tects a Davis Bro­dy Bond pra­cu­jú na jedi­neč­nom pro­jek­te trans­pa­rent­ných lano­viek, kto­ré by pre­má­va­li cez turis­tic­ky najat­rak­tív­nej­šie mies­ta.

Tourism_20Vision6.0 (2)

foto: chicago.curbed.com

Pro­jekt s náz­vom Sky­li­ne by mal spo­jiť časť Navy Pier s čas­ťou zná­mou ako down­to­wn. Ak sa ten­to návrh zre­a­li­zu­je, mes­to zís­ka výhod­ný spô­sob pre­pra­vy, kto­rý okrem svoj­ho eko­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka vyni­ká aj mož­nos­ťa­mi pre turis­ti­ku.

Tourism Vision3

foto: chicago.curbed.com

Lanov­ka by mala pre­má­vať počas celé­ho roka s kapa­ci­tou 3000 ľudí za hodi­nu. Roč­ný pred­po­klad pre­pra­ve­ných ľudí sa pohy­bu­je oko­lo 1,4 mili­ó­na. Cena by mala byť vyš­šia ako pre­pra­va auto­bu­som, bude však adek­vát­na posky­to­va­ným služ­bám.

Tourism Vision1

foto: chicago.curbed.com

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chicago.curbed.com

Pridať komentár (0)