Tri­po­ma­tic: Ces­tovní průvodce na míru

Startupjobs / 1. september 2014 / Business

Doba let­ních dovo­le­ných sice pomalu končí, ale ces­to­vání je stále aktu­ální téma. Dnes jsme si s Bárou poví­dali o Tri­po­ma­tic, který je další ze star­tupů, které u nás hle­dají talenty.

Co Tri­po­ma­tic dělá? 
Tri­po­ma­tic pomáhá nezá­vis­lým ces­to­va­te­lům naplá­no­vat si výlet a vytvo­řit si vlast­ního ces­tov­ního průvodce, kte­rého si pak můžete vytisk­nout nebo stáh­nout do mobilní apli­kace. Apli­kace vás pak v cizím městě i navi­guje, pří­padně poradí, co zají­ma­vého se dá na místě ještě vidět. Celá služba je zdarma. 
Jak Vás napadlo roz­jet Tri­po­ma­tic? Co byla Vaše ins­pi­race?
S man­že­lem jsem plá­no­vala okružní cestu kolem Ženev­ského jezera a po pár dnech strá­ve­ných zjiš­ťo­vá­ním, jaká místa nav­ští­víme a kde se dá blízko nich přes­pat, mě celé plá­no­vání už hrozně otra­vo­valo. Říkali jsme se, že přece musí exis­to­vat web, který by s tím pomohl a umož­nil vytvo­řit si ces­tov­ního průvodce na míru. Nic tako­vého, co by nám vyho­vo­valo, jsme ale nenašli, tak jsme se roz­hodli, že web vytvo­říme sami.
Co pova­žu­jete za nej­větší úspěch Tri­po­ma­ticu?
Během tohoto roku se nám poda­řilo hodně vyrůst — v červnu jsme osla­vili 100 000 uži­va­telů a pokud budeme pokra­čo­vat tako­vým tem­pem jako doteď, do roka si výlet s Tri­po­ma­ti­cem naplá­nuje přes 1 milion lidí.
Co chys­táte nového?
Chys­táme nové mobilní apli­kace s uži­teč­nými fun­kcemi, které ces­to­va­te­lům umožní jed­no­duše si zazna­me­ná­vat, co je na ces­tách zau­jalo. I celý web Tripomatic.com se brzo dočká nového designu a fun­kcí, které uži­va­telé už dlouho poža­do­vali.
Kdo všechno za Tri­po­ma­ti­cem stojí? Jaké typy lidí hle­dáte do svého týmu?
Na Tri­po­ma­ticu pra­cuje v sou­časné době 10 lidí na plný úva­zek a asi 10 exter­nistů na čás­tečný úva­zek. Právě teď hle­dáme nového Android prog­ra­má­tora, který nám pomůže posu­nout dopředu vývoj mobilní apli­kace.
Vždy se sna­žíme nabí­rat nad­průměrné lidi, kteří mají vlastní názor a nebojí se ho říct. Je taky dobré, když sami rádi ces­tují, ale mnoho mých kolegů nebylo do ces­to­vání pří­liš nad­še­ných do té doby, než u nás začali pra­co­vat. Pak je obecná nálada ve firmě strhla a napří­klad tento rok se sku­pinka našich prog­ra­má­torů vydala spo­lečně na výlet do Mexika.
Je práce u vás v něčem jiná než v ostat­ních fir­mách?
Jsme malá firma, která se nebojí vel­kých věcí. Každý, kdo u nás pra­cuje, má mož­nost hodně ovliv­nit, jak bude pro­jekt vypa­dat v budoucnu a kam bude směřo­vat. Náplň práce kaž­dého se může hodně měnit, sna­žíme se využít toho, co daný člo­věk umí nej­líp a pozici podle toho přiz­půso­bit. Nemáme taky rádi for­mální pros­tředí, takže s věcmi jako je napří­klad dress code se u nás neset­káte.
Co byste vzká­zala lidem, kteří uva­žují o práci ve star­tupu?
Práce ve star­tupu je skvělá, pro­tože se díky ní naučíte rychle hodně nových věcí. Tím, že star­tupy musí jít rychle dopředu a zkou­šet nové věci, se dosta­nete k růz­no­ro­dým čin­nos­tech, které jsou ve vel­kých spo­leč­nos­tech roz­dělené do něko­lika oddělení. Pokud ale nesná­šíte změny a máte rádi svůj klí­dek, radši se nechte zaměst­nat v nějaké kor­po­raci.
Nějaké další tipy / dopo­ru­čení / vzkaz?
Jestli jste nad­šení ces­to­va­telé, vyzkou­šejte Tri­po­ma­tic a dejte mi vědět, jak se vám líbil. A pokud jste zatím vždycky jeli do zahra­ničí jen s ces­tov­kou, zkuste to jed­nou na vlastní pěst. Je to naprosto jiný záži­tek.
Zdroj: startupjobs.cz
Pridať komentár (0)