Tri­po­ma­tic: Ces­tovný sprie­vodca na mieru

Startupjobs.cz / 1. september 2014 / Business

Obdo­bie let­ných dovo­le­niek síce pomaly končí, ale ces­to­va­nie je stále aktu­álna téma. Roz­ho­vor s Bárou Nevo­sá­do­vou zo star­tupu Tri­po­ma­tic,

Čo Tri­po­ma­tic robí?

Tri­po­ma­tic pomáha nezá­vis­lým ces­to­va­te­ľom naplá­no­vať si výlet a vytvo­riť si vlast­ného ces­tov­ného sprie­vodcu, kto­rého si potom môžete vytla­čiť alebo stiah­nuť do mobil­nej apli­ká­cie. Apli­ká­cia vás potom v cudzom meste aj navi­guje, prí­padne poradí, čo zau­jí­ma­vého sa dá na mieste ešte vidieť. Celá služba je zadarmo.

Ako vás napadlo roz­be­hnúť Tri­po­ma­tic? Čo bola vaša inšpi­rá­cia?

S man­že­lom som plá­no­vala okružnú cestu okolo Ženev­ského jazera a po pár dňoch strá­ve­ných zis­ťo­va­ním, aké miesta nav­ští­vime a kde sa dá blízko nich pre­spať, ma celé plá­no­va­nie už hrozne otra­vo­valo. Hovo­rili sme si, že predsa musí exis­to­vať web, ktorý by s tým pomo­hol a umož­nil vytvo­riť si ces­tov­ného sprie­vodcu na mieru. Nič také, čo by nám vyho­vo­valo, sme ale nenašli, tak sme sa roz­hodli, že web vytvo­ríme sami.

Čo pova­žu­jete za naj­väčší úspech Tri­po­ma­tic?

V júni 2013 sme oslá­vili 100 000 uží­va­te­ľov a ak budeme pokra­čo­vať takým tem­pom ako dote­raz, do roka si výlet s Tri­po­ma­tic naplá­nuje cez 1 milión ľudí.

Čo chys­táte nové?

Chys­táme nové mobilné apli­ká­cie s uži­toč­nými fun­kciami, ktoré ces­to­va­te­ľom umož­nia jed­no­du­cho si zazna­me­ná­vať, čo je na ces­tách zau­jalo. Aj celý web Tripomatic.com sa dočká nového dizajnu a fun­kcií, ktoré uží­va­te­lia už dlho poža­do­vali.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Vždy sa sna­žíme nabe­rať nad­prie­mer­ných ľudí, ktorí majú vlastný názor a neboja sa ho pove­dať. Je tiež dobré, keď sami radi ces­tujú, ale veľa mojich kole­gov nebolo do ces­to­va­nia prí­liš nad­še­ných do tej doby, než u nás začali pra­co­vať. Potom ich vše­obecná nálada vo firme strhla a naprí­klad tento rok sa sku­pinka našich prog­ra­má­to­rov vydala spo­ločne na výlet do Mexika.

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Sme malá firma, ktorá sa nebojí veľ­kých vecí. Každý, kto u nás pra­cuje, má mož­nosť veľa ovplyv­niť, ako bude pro­jekt vyze­rať v budúc­nosti a kam bude sme­ro­vať. Náplň práce kaž­dého sa môže veľa meniť, sna­žíme sa využiť to, čo daný člo­vek vie naj­lep­šie a pozí­ciu podľa toho pris­pô­so­biť. Nemáme taky radi for­málne pro­stre­die, takže s vecami ako je naprí­klad dress code sa u nás nestret­nete.

Čo by ste odká­zali ľuďom, ktorí uva­žujú o prácu vo star­tup?

Práca v star­tupe je skvelá, pre­tože sa vďaka nej naučíte rýchlo veľa nových vecí. Tým, že nová­čik musí ísť rýchlo dopredu a skú­šať nové veci, sa dosta­nete k rôz­no­ro­dým čin­nos­tiach, ktoré sú vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach roz­de­lené do nie­koľ­kých odde­lení. Pokiaľ ale nezná­šate zmeny a máte radi svoj​kĺud, rad­šej sa nechajte zamest­nať v neja­kej kor­po­rá­cii.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Ak ste nad­šení ces­to­va­te­lia, vyskú­šajte Tri­po­ma­tic a dajte mi vedieť, ako sa vám páčil. A ak ste zatiaľ vždy išli do zahra­ni­čia len s ces­tov­kou, skúste to raz na vlastnú päsť. Je to úplne iný záži­tok.

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)