Truban predáva Websupport: Slovákov odmietol, firmu posunie do zahraničia

Mária Ambrozová / 11. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Mi­chal Tru­ban vy­bu­do­val naj­väč­šiu firmu na Slo­ven­sku v ob­lasti web­hos­tingu
  • Vďaka ino­va­tív­nemu prí­stupu z firmy vy­bu­do­val za 15 ro­kov spo­loč­nosť, ktorá zau­jala za­hra­nič­ných in­ves­to­rov z Dán­ska
  • Tí chcú jej úspech pre­niesť na ce­lo­európ­sku úro­veň
zdroj: Facebook/Michal Truban
  • Mi­chal Tru­ban vy­bu­do­val naj­väč­šiu firmu na Slo­ven­sku v ob­lasti web­hos­tingu
  • Vďaka ino­va­tív­nemu prí­stupu z firmy vy­bu­do­val za 15 ro­kov spo­loč­nosť, ktorá zau­jala za­hra­nič­ných in­ves­to­rov z Dán­ska
  • Tí chcú jej úspech pre­niesť na ce­lo­európ­sku úro­veň

„Svoj pod­ni­ka­teľ­ský sen som si už spl­nil. Do­ká­zal som, že úspešná slo­ven­ská firma sa dá vy­bu­do­vať čestne a čisto. Te­raz idem na­plno do po­li­tiky, aby som uká­zal, že tak čestne a trans­pa­ren­tne sa dá ria­diť aj štát. Po­tre­bu­jeme tam do­stať ľudí, ktorí v ži­vote niečo do­ká­zali,” po­ve­dal pod­pred­seda Prog­re­sív­neho Slo­ven­ska Mi­chal Tru­ban. Svoje po­diely vo firme pre­dá­vajú aj ďalší dvaja spo­lu­vlast­níci spo­loč­nosti Pa­vel Stano aj Ivan Šte­funko. „Presná suma je pred­me­tom ob­chod­ného ta­jom­stva, no jedná sa o dvoj­ci­ferné číslo v mi­li­ó­noch eur,“ po­ve­dal pre Star­ti­tup Ľu­bo­mír On­drej­ko­vič, ria­di­teľ ko­mu­ni­ká­cie Prog­re­sív­neho Slo­ven­ska.

„Vďaka pe­nia­zom, ktoré som za­ro­bil, mô­žem byť v po­li­tike na­ozaj slo­bodný. Ne­budú za mnou ani za Prog­re­sív­nym Slo­ven­skom stáť žiadni oli­gar­cho­via alebo me­ce­náši v po­zadí, ktorí by si od nás po­tom ná­ro­ko­vali ne­jaké kšefty so štá­tom,” po­kra­čo­val.

„Ok­rem ví­ťaz­nej po­nuky z Dán­ska, prišla po­nuka od “slo­ven­ského fi­nanč­ného žra­loka”. Túto po­nuku som však od­mie­tol, aj na­priek tomu, že bola vyš­šia. Chcel som, aby firma skon­čila v sluš­ných ru­kách,” do­dal Mi­chal Tru­ban ako ria­di­teľ Web­sup­portu roky upo­zor­ňuje na ko­rup­ciu v štát­nom IT.

Za­lo­žil ne­zis­kovú or­ga­ni­zá­ciu na od­ha­ľo­va­nie ko­rup­cie Slo­ven­sko.Di­gi­tal. Ne­skôr spo­lu­za­lo­žil po­li­tické hnu­tie Prog­re­sívne Slo­ven­sko, kto­rého cie­ľom je po­su­núť Slo­ven­sko do­predu. Na je­seň pred­sta­vil svoj plán “Ra­di­kál­nej di­gi­ta­li­zá­cie” kra­jiny.

100% po­zor­nosti bu­dúc­nosti Slo­ven­ska

Skú­se­nosti z vy­bu­do­va­nia úspeš­nej Slo­ven­skej IT firmy chce Tru­ban vy­užiť v pros­pech Slo­ven­ska. „Chcem od­strá­niť pa­pie­ro­vačky a pre­buj­nelú by­rok­ra­ciu tým, že ra­di­kálne di­gi­ta­li­zu­jeme štát. Dnes nám tech­nické mož­nosti do­vo­ľujú, aby ob­ča­nia do­ká­zali všetko čo po­tre­bujú rie­šiť so štá­tom a úradmi po­hodlne z domu cez mo­bil,” po­ve­dal.

Prí­beh WS po­kra­čuje na me­dzi­ná­rod­nej úrovni

K trans­ak­cii pri­chá­dza vo veľmi úspeš­nom ob­dobí vý­raz­ného rastu (viac ako 17% YoY) a po nie­koľ­kých ro­koch od­mie­ta­nia po­núk. Dán­ska in­ves­tičná spo­loč­nosť Axcel po­núkla ok­rem vy­so­kej va­lu­ácie aj množ­stvo sy­ner­gií a hlavne am­bí­ciu po­su­núť úspešný prí­beh ďa­lej za hra­nice Slo­ven­ska. Slo­ven­ská hos­tin­gová jed­notka sa stáva čle­nom Lo­opia Group. Pri­dáva sa tak k švéd­skej jed­notke Lo­opia a čes­kej trojke Ac­tive24. Vý­ber Web­Sup­portu bol za­lo­žený na dl­ho­do­bej fi­nanč­nej vý­kon­nosti, spo­koj­nosti zá­kaz­ní­kov, uni­kát­nej kul­túre a sil­nom tíme. Axcel je in­ves­tičná spo­loč­nosť s hlav­ným síd­lom v Ko­dani, ktorá spra­vuje ka­pi­tál sú­krom­ných in­ves­to­rov a in­ves­tuje pre­dov­šet­kým do stredne veľ­kých pod­ni­kov v rôz­nych od­vet­viach. V sú­čas­nosti dis­po­nuje pia­timi fon­dami s cel­ko­vým ka­pi­tá­lom v hod­note viac ako 1,9 mi­liardy eur.

Pod­ni­ka­teľ te­lom aj du­šou

Prí­beh úspeš­nej firmy Tru­ban spí­sal v knihe Sup­port, kde po­pí­sal bu­do­va­nie úspeš­ného biz­nisu Web­Sup­portu od pr­vej bety až po sta­bilnú plat­formu, ktorá dnes pô­sobí ok­rem Slo­ven­ska aj v Ra­kúsku, Česku a Ma­ďar­sku. Za rok 2017 do­siahla spo­loč­nosť tržby vo výške bez­mála 4 mi­li­óny eur a na slo­ven­skom trhu je naj­väč­ším hos­tin­gom. V sú­čas­nosti má WS pod se­bou viac ako 170-ti­síc do­mén a cez 140-ti­síc zá­kaz­ní­kov. Ako CEO tu pô­sobí Ján Cifra.

Web­Sup­port je svet­lým prí­kla­dom všet­kých am­bi­ci­óz­nych za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, keďže ho Tru­ban vy­bu­do­val od nuly už po­čas štú­dia, no ne­skôr sa za­čal ve­no­vať aj iným úspeš­ným fir­mám ako Nice Re­ply, Tran­tor alebo In­Hiro, Crop­Tech a ďal­ším. Často ho mô­žeš stret­núť na dis­ku­siách, pred­náš­kach a iných mar­ke­tin­go­vých even­toch. Je men­to­rom mno­hých star­tu­pov a zá­ro­veň an­gel in­ves­to­rom. V roku 2015 sa stal IT osob­nos­ťou roka, v roku 2016 blo­ge­rom roka.

Pridať komentár (0)