Twit­ter bude mať reklamu aj na Slo­ven­sku

Martin Kráľ / 24. februára 2015 / Business

Twit­ter čoskoro spustí aktívnu reklamu v pia­tich európ­skych kra­ji­nách, medzi kto­rými je aj Slo­ven­sko.

Reklamu uvi­dia pou­ží­va­te­lia Twi­teru v Albán­sku, Grécku, Kosove, Maďar­sku a samoz­rejme na SLO­VEN­SKU. Twit­ter totiž pod­pí­sal kon­trakt s Htt­pool cross plat­for­mo­vou reklam­nou sie­ťou, ktorá sa zame­riava na trhy mimo USA a západ­nej Európy. Twit­ter sa už dlho­dobo snaží nájsť udr­ža­teľný biz­nis model, zatiaľ však dosť neús­pešne. Väč­šina kon­ku­renč­ných soc. sietí si hľadá okrem tých “kla­sic­kých” metód mone­ti­zá­cie ako je bane­rová reklama, aj iné zdroje príjmu. Twit­teru sa zásadne nedarí vytvo­riť ani tento a samotní inves­tori začí­najú byť ner­vózni. Extrémne pomalá mone­ti­zá­cia je pri vyše 288 mil. uží­va­te­ľoch asi dosť nežia­du­cim javom.

S viac ako 500 mil. twit­tov denne je Twit­ter domo­vom kon­ver­zá­cií s pria­teľmi alebo dokonca aj s ľuďmi na dru­hej strane zeme­gule. Je to miesto, kde ľudia obja­vujú, čo sa deje v ich oko­li­tom svete a preto je Twit­ter skve­lým mies­tom pre rôzne značky, ktoré takto môžu vzbu­diť väčší záu­jem u svo­jich zákaz­ní­kov,” aspoň to tvrdí Niall Hor­gan, jeden z par­tne­rov Twit­teru. “Spo­loč­nosti v týchto 5 kra­ji­nách už dávno pou­ží­vajú Twit­ter ako komu­ni­kačný kanál, preto sa tešíme spo­lu­práci s Htt­pool-om”.

Ďal­šou výho­dou prečo robiť reklamu práve na Twit­teri je, že 80% jeho uží­va­te­ľov je aktív­nych aj na mobil­ných zaria­de­niach — čiže ich vedia oslo­vo­vať aj keď sú v pohybe.

Twit­ter je uni­kátny lebo je verejný a pri­ro­dzený na pou­ží­va­nie,” dodal Aljosa Jenko CEO Htt­pool. O tom či je až taký natívny, by sa dalo pole­mi­zo­vať, kaž­do­pádne má v porov­naní s Face­bo­okom oveľa väčší reach. Face­book expe­ri­men­tuje so svo­jimi zdrojmi príjmu pomaly každý týž­deň a reklama na ňom sa stáva pri­drahá už aj pre pod­ni­ka­te­ľov.

Twit­ter má reálne šancu stať sa alter­na­tí­vou voči Face­bo­oku. V dohľad­nej dobe sa dá oča­ká­vať postupný odliv firiem z Face­bo­oku na ďal­šie alter­na­tívy ako Ins­ta­gram, Pin­te­rest alebo TWIT­TER.

Zdroj: neurope.eu

Pridať komentár (0)