Twit­ter má veľké plány

Marek Schwarz / 13. novembra 2014 / Business

Twit­ter ozná­mil nie­koľko novi­niek, na kto­rých momen­tálne pra­cuje a ktoré v najb­liž­ších mesia­coch vypustí do sveta. Tej prvej sa doč­káme už budúci týž­deň a bude sa týkať súkrom­ných správ (DM). Pomo­cou DM bude možné pre­pos­lať dru­hému uží­va­te­ľovi nie­ktorý z verej­ných twe­e­tov a dis­ku­to­vať o ňom v súkromí.

V prvej polo­vici budú­ceho roka príde pod­pora videí. Twit­ter chystá vlastný sys­tém pre nahrá­va­nie, strih a zdie­ľa­nie videa, prav­de­po­dobne hlavne skrz svoje mobilné apli­ká­cie. Dote­raz vďaka roz­ší­re­ným twe­e­tom vedel iba pre­hrá­vať klipy z iných sietí (You­Tube, Vimeo, Vine pod.), Za pár mesia­cov sa naučia pra­co­vať s vlast­nými video súbormi tak, ako to vedia s obráz­kami.


Twit­ter ďalej hľadá spô­sob, ako uží­va­teľa ešte viac zapo­jiť do akti­vity na sieti. Už teraz vám vnu­cuje cudzie prís­pevky a aktu­álne témy. V tom chce Twit­ter pokra­čo­vať. A z toho máme aj naj­väčší strach. Zástup­co­via twit­teru hovo­ria o per­so­na­li­zo­va­nom time­line a prís­pev­koch / odpo­rú­ča­niach šitých na mieru kaž­dému uží­va­te­ľovi. Čo zaváňa rov­na­kým neor­ga­ni­zo­va­ným zmät­kom, ako je feed na Face­bo­oku alebo stream na Google +. Sieť sama určí, čo, kedy a v akom poradí by ste mali vidieť. Snáď to u Twit­teru nebude tak agre­sívne.

Vicep­re­zi­dent Twit­ter Kevin Weil tiež pre­zra­dil, že denne pri­budne 500 mili­ó­nov twe­e­tov, tj. 5800 každú sekundu. Sieť má aktu­álne 284 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov (pri­hlási sa aspoň raz za mesiac), 80% z nich Twit­ter nav­šte­vuje z mobilu alebo tab­letu.

Čo viac pre­fe­ru­jete vy, Twit­ter alebo Face­book?

Pridať komentár (0)