Twit­ter má veľ­ké plá­ny

Marek Schwarz / 13. novembra 2014 / Business

Twit­ter ozná­mil nie­koľ­ko novi­niek, na kto­rých momen­tál­ne pra­cu­je a kto­ré v najb­liž­ších mesia­coch vypus­tí do sve­ta. Tej prvej sa doč­ká­me už budú­ci týž­deň a bude sa týkať súkrom­ných správ (DM). Pomo­cou DM bude mož­né pre­pos­lať dru­hé­mu uží­va­te­ľo­vi nie­kto­rý z verej­ných twe­e­tov a dis­ku­to­vať o ňom v súkro­mí.

V prvej polo­vi­ci budú­ce­ho roka prí­de pod­po­ra videí. Twit­ter chys­tá vlast­ný sys­tém pre nahrá­va­nie, strih a zdie­ľa­nie videa, prav­de­po­dob­ne hlav­ne skrz svo­je mobil­né apli­ká­cie. Dote­raz vďa­ka roz­ší­re­ným twe­e­tom vedel iba pre­hrá­vať kli­py z iných sie­tí (You­Tu­be, Vimeo, Vine pod.), Za pár mesia­cov sa naučia pra­co­vať s vlast­ný­mi video súbor­mi tak, ako to vedia s obráz­ka­mi.


Twit­ter ďalej hľa­dá spô­sob, ako uží­va­te­ľa ešte viac zapo­jiť do akti­vi­ty na sie­ti. Už teraz vám vnu­cu­je cudzie prís­pev­ky a aktu­ál­ne témy. V tom chce Twit­ter pokra­čo­vať. A z toho máme aj naj­väč­ší strach. Zástup­co­via twit­te­ru hovo­ria o per­so­na­li­zo­va­nom time­li­ne a prís­pev­koch / odpo­rú­ča­niach šitých na mie­ru kaž­dé­mu uží­va­te­ľo­vi. Čo zavá­ňa rov­na­kým neor­ga­ni­zo­va­ným zmät­kom, ako je feed na Face­bo­oku ale­bo stre­am na Goog­le +. Sieť sama určí, čo, kedy a v akom pora­dí by ste mali vidieť. Snáď to u Twit­te­ru nebu­de tak agre­sív­ne.

Vicep­re­zi­dent Twit­ter Kevin Weil tiež pre­zra­dil, že den­ne pri­bud­ne 500 mili­ó­nov twe­e­tov, tj. 5800 kaž­dú sekun­du. Sieť má aktu­ál­ne 284 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov (pri­hlá­si sa aspoň raz za mesiac), 80% z nich Twit­ter nav­šte­vu­je z mobi­lu ale­bo tab­le­tu.

Čo viac pre­fe­ru­je­te vy, Twit­ter ale­bo Face­bo­ok?

Pridať komentár (0)