Twit­ter na to ide agre­sív­nej­šie

Martin Kráľ / 17. október 2014 / Business

Twit­ter v noci pri­nie­sol dve dôle­žité správy. Tou prvou potvr­dil, že vám do time­line bude bez prob­lé­mov vkla­dať cudzie prís­pevky, ak uzná, že by ste ich mali vidieť. A ako druhé spus­til novú fun­kciu Twit­ter Audio. 

Nebojte, už nejde o žiadnu ďal­šiu hudobnú službu. Twit­ter tes­to­val a následne sa jej vzdal. Audio sa týka roz­ší­re­ných twe­e­tov. Ak do prís­pevku nie­kto vloží odkaz z hudob­ného úlo­žiska SoundC­loud, v apli­ká­cii pre Android a iOS sa vám rovno zobrazí pre­hrá­vač. Keď sa súbor začne stre­a­mo­vať, bude hrať, aj keď sa začí­tate do ďal­ších twe­e­tov. Rov­nako to bude v budúc­nosti fun­go­vať s odkazmi na iTu­nes.

Ale späť k tým nevy­žia­da­ným twe­e­tom. Z počiatku obsah vášho time­linu plnili len účty, ktoré ste sami sle­do­vali, prí­padne ste videli prís­pevky ľudí, kto­rým vaši známi dali retweet. Potom pri­budli reklamné twe­ety, teda pla­tené prís­pevky rôz­nych firiem.

Teraz Twit­ter (po nie­koľ­kých mesia­coch tes­tov) ofi­ciálne pri­znáva, že do time­line umiestni aj popu­lárne a rele­vantné twe­ety”. Teda dôle­žité prís­pevky zo sveta, alebo twe­ety od vašich zná­mych (fol­lo­wings), na ktoré sami nejako rea­gujú.

Cie­ľom Twit­ter je vás viac vtiah­nuť do online socia­li­zá­cie. Viac prís­pev­kov, viac tém, lepší engag­ment. S akti­vi­tou ras­tie závis­losť, v závis­losti uvi­díte viac reklam­ných twe­e­tov. Viac reklamy pri­ne­sie Twit­teru viac peňazí, za ktoré môžu pre­vádz­ko­va­te­lia sieť ďalej roz­ví­jať. Alebo si za ne nakú­pia firemné špor­tiaky.

Zdroj: twit­ter

Pridať komentár (0)