Twit­ter odkú­pil star­tup od mla­dého Rakú­šana a hneď ho u seba aj zamest­nal

Alexandra Dulaková / 18. november 2015 / Business

Mladý talent od suse­dov, Felix Krause, toho za svo­jich 21 rokov sti­hol dosiah­nuť cel­kom dosť. Svoju prvú cyk­lis­tickú apli­ká­ciu vyvi­nul už ako šest­nášť­ročný, následne sa veno­val štú­diu v Anglicku, kde aj zalo­žil star­tup, ktorý mu pri­nie­sol ponuku, aká sa neod­mieta. Jeho šikovný soft­vér zau­jal Twit­ter a dnes vďaka tomu denne zare­záva v Sili­con Val­ley.

Fastlane, Feli­xov star­tup, ktorý odštar­to­val jeho medzi­ná­rodný úspech, je otvo­rene dostupný nástroj pre iOS deve­lo­pe­rov, kto­rého hlav­nou fun­kciou je ply­nulé zve­rej­ňo­va­nie a imple­men­to­va­nie update-ov vrámci vše­mož­ných apli­ká­cii. S nápa­dom vytvo­riť niečo také šikovné a uni­ver­zálne pri­šiel Felix pri­bližne pred rokom, keď svoj pro­jekt začal roz­ví­jať. Už pred­tým mu práca na star­tu­poch nebola cudzia (Pro­duct Hunt, 6Wun­der­kin­der, Tour­s­prung), dokonca Fastlane ani nebol Feli­xov prvý pro­dukt. Ale roz­hodne bol prvým, ktorý zau­jal širokú a odbornú verej­nosť. Dnes na svo­jej ofi­ciál­nej stránke píše, že na Fastlane momen­tálne pra­cuje v základni Twit­teru v San Fran­ciscu. 

Jeho prvým star­tu­po­vým poči­nom bola cyk­lis­tická apli­ká­cia, ktorú však medzi­tým zaba­lil. Vtedy ešte zare­zá­val v lavi­ciach v rakús­kom uni­ver­zit­nom mes­tečku Wie­ner Neus­tadt, odkiaľ sa neskôr dostal na anglickú Uni­ver­sity of Cen­tral Lan­cas­hire, kon­krétne na štú­dium soft­vé­ro­vého inži­nier­stva. Hlav­ným impul­zom k vytvo­re­niu pre­lo­mo­vého star­tupu však boli vlastné skú­se­nosti s cyk­lis­tic­kou apli­ká­ciou a cuzími star­tupmi, pri kto­rých nabral skú­se­nosti aktív­neho vylep­šo­va­niu a moder­ni­zo­va­nia kódu a samot­ných apli­ká­cii. Dnes je Fastlane na svete ako verejne dostupný pro­dukt. Naj­vyš­šie zisky Feli­xovi nepri­náša jeho sťa­ho­va­nie, ale špe­ciálna úprava pre kon­krétne spo­loč­nosti, kto­rým svoj pro­dukt pris­pô­so­buje. Twit­ter o ňu pre­ja­vil záu­jem po tom, čo počty popou­ží­va­te­ľov dosiahli 15,000 denne. Následne prišla ponuka, ktorá sa nedá odmiet­nuť. 

Dnes je Fastlane súčas­ťou deve­lo­per­skej plat­formy z dielne Twit­teru, Fab­ric. Práve kvôli tomuto pre­po­je­niu sa Felix pre­sťa­ho­val za veľkú mláku a začal spo­lu­prácu, akú mu môžu mnohí iní deve­lo­peri a star­tu­pisti závi­dieť. Momen­tálne sa vrámci nej sústre­ďuje na tri základné prob­lémy bež­ných deve­lo­per­skej fázy, ktoré sa pomo­cou Fastlane snaží značne zjed­no­du­šiť a zau­to­ma­ti­zo­vať. 

1. Scre­ens­hoty

Pri vydá­vaní novej apli­ká­cie musí deve­lo­per vypro­du­ko­vať veľké množ­stvo ilus­trač­ných scre­ens­ho­tov, ktoré sa spolu s update-mi menia, a ktoré záro­veň musia byť dostupné vo via­ce­rých jazy­koch a na rôz­nych soft­vé­roch. Rie­še­ním kom­pli­ko­vého pro­cesu je nástroj Snaps­hot, kto­rému deve­lo­per ponúkne auto­ma­ti­zo­vané dáta a tie Snaps­hot dovedú na kon­krétne miesta, odkiaľ zozbiera infor­má­cie o apli­ká­cii. Nástroj Deli­ver následne z poskyt­nu­tých dát vyge­ne­ruje samotné scre­ens­hoty. Celý pro­ces pre­bieha rých­lym tem­pom v pozadí apli­ká­cie.

2. Tes­to­va­nie kódu, tzv. pro­file pro­vi­si­oning 

Zada­ním troch jed­no­du­chých poky­nov apli­ká­cii, a síce “cert, sigh, gym”, budú pre­bie­hať auto­ma­ti­zo­vané pro­cesy kon­troly a tes­to­va­nia kódu. Pomo­cou vytvo­re­nia pro­filu a iden­tity, kto­rou sa pou­ží­va­teľ bude pod­pi­so­vať pod vyge­ne­ro­vaný obsah kódu, bude následne vytvo­rený obsah pri­pra­vený na beta tes­to­va­nie, pop­rí­pade na zasla­nie do App Store. 

3. Auto­ma­ti­zo­va­nie 

Na roz­vi­nu­tie apli­ká­cie stačí jediný nástroj, tzv. Fast­file. pou­ží­va­teľ defi­nuje, aké kroky a v akom poradí má Fast­file pod­nik­núť a zvy­šok už bude pre­bie­hať auto­ma­ticky. Ak by sa v nie­kto­rom z poky­nov nasky­tol prob­lém, celý sys­tém sa poza­staví a pou­ží­va­teľ bude mať pries­tor chyby napra­viť. Záro­veň má o celom prie­behu pre­hľad a po jeho konci dostane krátky súhrn pro­ce­sov, ktoré sa práve v pozadí odo­hrali.

Felix a jeho apli­ká­cia sa vrámci Sili­con Val­ley ešte len roz­bieha, no už teraz má našlap­nuté na veľkú kari­éru po boku význam­ných mien. Je dôka­zom toho, že pri kom­bi­ná­cii dob­rého nápadu, šikov­ného pre­ve­de­nia a kva­lit­ného vzde­la­nia sa člo­vek môže dostať ďaleko. 

Zdroj: The Local 

Pridať komentár (0)