Twit­ter pri­šiel o svoj­ho CEO, dočas­ne ho nahra­dí jeho zakla­da­teľ Jack Dor­sey

Lukáš Gašparík jr. / 11. júna 2015 / Business

1. júla sa ude­jú veľ­ké veci. Z pozí­cie CEO Twit­te­ru odstú­pi Dick Cos­to­lo a dočas­ne by ho mal nahra­diť foun­der Twit­te­ru Jack Dor­sey. Túto sprá­vu ozná­mi­li sve­tu pro­stred­níc­tvom lis­tu, kto­rý bol zasla­ný všet­kým akci­oná­rom.

Jack Dor­sey je v súčas­nej dobe aj CEO spo­loč­nosť Squ­are. To zna­me­ná, že dočas­ne bude sedieť na dvoch sto­lič­kách záro­veň. Toto rie­še­nie je však iba dočas­né a dozor­ná rada Twit­te­ru bude hľa­dať jeho nástup­cu. Z lis­tu, kto­rý bol zasla­ný všet­kým akci­oná­rom, nie je vôbec jas­né, pre­čo sa roz­ho­dol súčas­ný CEO odstú­piť zo svo­jej pozí­cie. Môže­me iba pre­kpod­kla­dať, že odstú­pe­nie Dic­ka Cos­to­la nebo­lo z jeho vlast­nej vôle. Fámy o tom, že sa chys­tá odstú­piť zo svo­jej pozí­cie sme zachy­ti­li počas posled­né­ho mesia­ca už nieľ­ko krát, avšak tie sa potvr­di­li až teraz. 

Dôvo­dom môže byť aj to, že inves­to­ri Twit­te­ru sú toho názo­ru, že spo­loč­nosť neras­tie dosta­toč­ne rých­lo. Bez­pro­stred­ne po ozná­me­ní tej­to sprá­vy kles­li akcie Twi­tet­ru, kto­ré sa pre­pad­li o 7%. Nový CEO spo­loč­nos­ti bude tak prav­de­po­dob­ne pod tla­kom od prvé­ho dňa, keď­že jeho úlo­hou bude zvý­šiť rast. Je jed­no či pôj­de o dočas­né­ho CEO Jac­ka Dor­se­ya ale­bo o nové­ho ofi­ciál­ne­ho CEO Twit­te­ru. Ďal­šou z úloh, kto­ré dosta­ne od inves­to­rov, bude prav­de­po­dob­ne aj vynáj­de­nie nové­ho zdro­ja príj­mov pre Twit­ter, keď­že to bola jed­na z dote­raj­ších sla­bín. Dick Cos­to­lo však neopus­tí Twit­ter úpl­ne, pre­to­že aj naďa­lej bude pôso­biť v spo­loč­nos­ti ako aktív­ny člen dozor­nej rady.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)