Twit­ter pri­šiel o svojho CEO, dočasne ho nahradí jeho zakla­da­teľ Jack Dor­sey

Lukáš Gašparík jr. / 11. júna 2015 / Business

1. júla sa udejú veľké veci. Z pozí­cie CEO Twit­teru odstúpi Dick Cos­tolo a dočasne by ho mal nahra­diť foun­der Twit­teru Jack Dor­sey. Túto správu ozná­mili svetu pro­stred­níc­tvom listu, ktorý bol zaslaný všet­kým akci­oná­rom.

Jack Dor­sey je v súčas­nej dobe aj CEO spo­loč­nosť Squ­are. To zna­mená, že dočasne bude sedieť na dvoch sto­lič­kách záro­veň. Toto rie­še­nie je však iba dočasné a dozorná rada Twit­teru bude hľa­dať jeho nástupcu. Z listu, ktorý bol zaslaný všet­kým akci­oná­rom, nie je vôbec jasné, prečo sa roz­ho­dol súčasný CEO odstú­piť zo svo­jej pozí­cie. Môžeme iba pre­kpod­kla­dať, že odstú­pe­nie Dicka Cos­tola nebolo z jeho vlast­nej vôle. Fámy o tom, že sa chystá odstú­piť zo svo­jej pozí­cie sme zachy­tili počas posled­ného mesiaca už nieľko krát, avšak tie sa potvr­dili až teraz. 

Dôvo­dom môže byť aj to, že inves­tori Twit­teru sú toho názoru, že spo­loč­nosť neras­tie dosta­točne rýchlo. Bez­pro­stredne po ozná­mení tejto správy klesli akcie Twi­tetru, ktoré sa pre­padli o 7%. Nový CEO spo­loč­nosti bude tak prav­de­po­dobne pod tla­kom od prvého dňa, keďže jeho úlo­hou bude zvý­šiť rast. Je jedno či pôjde o dočas­ného CEO Jacka Dor­seya alebo o nového ofi­ciál­neho CEO Twit­teru. Ďal­šou z úloh, ktoré dostane od inves­to­rov, bude prav­de­po­dobne aj vynáj­de­nie nového zdroja príj­mov pre Twit­ter, keďže to bola jedna z dote­raj­ších sla­bín. Dick Cos­tolo však neopustí Twit­ter úplne, pre­tože aj naďa­lej bude pôso­biť v spo­loč­nosti ako aktívny člen dozor­nej rady.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)