Tých­to 8 jed­no­du­chých mate­ma­tic­kých tri­kov sa ti zíde aj dnes

Michal Ondro / 9. augusta 2016 / Lifehacking

Mno­hí z nás si mys­lia, že sú hroz­ní v mate­ma­ti­ke, iní tvr­dia, že na to pros­to nema­jú bun­ky. Mož­no by nám to v minu­los­ti išlo ove­ľa lep­šie, keby sme pozna­li tie­to jed­no­du­ché, no veľ­mi účin­né tri­ky. Ide­me teda na to. 

Náso­be­nie veľ­kých čísel v hla­ve

Ako je na pri­lo­že­nom obráz­ku zná­zor­ne­né, ten­to trik pozos­tá­va z nie­koľ­kých veľ­mi jed­no­du­chých kro­kov. V prvom kro­ku od čís­la 100 odpo­čí­taš prvé veľ­ké čís­lo prí­kla­du a výsle­dok si zapa­mä­táš (100 – 97=3). To isté uro­bíš aj s dru­hým veľ­kým čís­lom prí­kla­du a rov­na­ko si zapa­mä­táš výsle­dok (100 – 96=4).

V našom prí­pa­de sú výsled­kom čís­la 3 a 4. Súčet tých­to čísel je 7. V ďal­šom kro­ku čís­lo 7 odpo­čí­taš od čís­la 100 a výsled­kom bude prvá polo­vi­ca koneč­né­ho výsled­ku (93). Aby si dostal dru­hú časť cel­ko­vé­ho výsled­ku, musíš čís­la 3 a 4 vyná­so­biť. Výsle­dok, kto­rým je čís­lo 12, dopí­šeš k čís­lu 93 a cel­ko­vý výsle­dok je na sve­te.

1

Náso­be­nie čís­lom 9

Nasle­du­jú­ca fin­ta je veľ­mi jed­no­du­chá. Ak čís­lo 9 náso­bí­me čís­lom 1, tak je výsle­dok (0)9. Nulu som napí­sal zámer­ne. Ak čís­lo 9 náso­bí­me čís­lom 2, tak je výsled­kom čís­lo 18. V prí­pa­de čís­la 3 je výsled­kom čís­lo 27 a tak ďalej. Vši­mol si si už tú postup­nosť? Prvá čís­lov­ka výsled­né­ho čís­la stú­pa, dru­há kle­sá. Aké pros­té.

2

Motý­lia“ metó­da pre sčí­ta­va­nie a odpo­čí­ta­va­nie zlom­kov

Táto fin­ta mož­no na prvý pohľad vyze­rá hro­zi­vo, no opak je prav­dou. Vyná­so­bíš čita­te­ľa prvé­ho zlom­ku s meno­va­te­ľom dru­hé­ho zlom­ku a hneď na to meno­va­te­ľa prvé­ho zlom­ku s čita­te­ľom dru­hé­ho zlom­ku. Výsled­ky, kto­ré sú v tom­to prí­pa­de čís­la 15 a 8, spo­čí­taš a dosta­neš čís­lo 23. Toto čís­lo bude v čita­te­li cel­ko­vé­ho výsled­ku. Násled­ne vyná­so­bíš oba meno­va­te­le a výsle­dok zapí­šeš do meno­va­te­ľa cel­ko­vé­ho výsled­ku. Pri odpo­čí­ta­va­ní zlom­kov je postup obdob­ný, len s tým roz­die­lom, že čís­lo 8 od čís­la 15 odpo­čí­taš.

3

Náso­be­nie čís­lom 11

Postup si vysvet­lí­me na prí­kla­de 11x32. Medzi čís­li­ce 3 a 2 vpí­šeš ich súčet (3+2=5) a výsle­dok (352) je na sve­te.

4

Zapa­mä­ta­nie si čís­la Pí

Pomo­cou jed­no­du­chej vety v anglič­ti­ne si bez prob­lé­mov zapa­mä­táš prvých sedem čís­lic čís­la Pí. Sta­čí len spo­čí­tať počet pís­men v kaž­dom slo­ve vety „How I wish I could cal­cu­la­te Pi“, teda 3,141592.

5

Vypo­čí­ta­nie urči­te per­cen­ta z čís­la

Túto fin­tu si uká­že­me na prí­kla­de 40 % z 300. Na prvý pohľad cel­kom zlo­ži­té, že? Obe čís­la však sta­čí vyde­liť čís­lom 10. V našom prí­pa­de dosta­ne­me čís­la 4 a 30, kto­ré jed­no­du­cho vyná­so­bí­me a výsle­dok (120) je na sve­te. Aké jed­no­du­ché.

7

Vypo­čí­ta­nie pres­né­ho čís­la ak pozná­me len zlo­mok dané­ho čís­la

V tom­to prí­pa­de si vez­me­me prí­klad &fra­c34; z 24. Od čís­la 4 (meno­va­teľ) vedieš čia­ru k čís­lu 24 a vypo­čí­taš koľ­ko štvo­r­iek sa v čís­le 24 nachá­dza. Odpo­veď je 6. Násled­ne vedieš čia­ru k čís­lu 3 (čita­teľ) a vyná­so­bíš ho čís­lom 6, teda 6x3=18.

8

Kon­ver­to­va­nie stup­ňov Cel­zia na stup­ne Fah­ren­he­i­ta a opač­ne

Nasle­dov­ná fin­ta sa ti zíde v prí­pa­de, že by si ces­to­val do USA ale­bo aby si mohol pred ostat­ný­mi tro­chu zamach­ro­vať. Ak chceš zis­tiť, koľ­ko stup­ňov Fah­ren­he­i­ta je 30 stup­ňov Cel­zia, sta­čí ak čís­lo 30 vyná­so­bíš čís­lom 2 a pri­po­čí­taš 30. Výsle­dok je pri­bliž­ný, pres­nej­ší by si dostal v prí­pa­de, že čís­lo 30 vyná­so­bíš čís­lom 1,8, no to je už tro­chu zlo­ži­tej­šie.

V opač­nom prí­pa­de najprv čís­lo 30 odpo­čí­taš a násled­ne výsle­dok vyde­líš dvo­ma.

9

Zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: georgianpartners.com

Pridať komentár (0)