Týchto 8 jed­no­du­chých mate­ma­tic­kých tri­kov sa ti zíde aj dnes

Michal Ondro / 9. augusta 2016 / Tools a produktivita

Mnohí z nás si mys­lia, že sú hrozní v mate­ma­tike, iní tvr­dia, že na to prosto nemajú bunky. Možno by nám to v minu­losti išlo oveľa lep­šie, keby sme poznali tieto jed­no­du­ché, no veľmi účinné triky. Ideme teda na to. 

Náso­be­nie veľ­kých čísel v hlave

Ako je na pri­lo­že­nom obrázku zná­zor­nené, tento trik pozos­táva z nie­koľ­kých veľmi jed­no­du­chých kro­kov. V prvom kroku od čísla 100 odpo­čí­taš prvé veľké číslo prí­kladu a výsle­dok si zapa­mä­táš (100 – 97=3). To isté uro­bíš aj s dru­hým veľ­kým čís­lom prí­kladu a rov­nako si zapa­mä­táš výsle­dok (100 – 96=4).

V našom prí­pade sú výsled­kom čísla 3 a 4. Súčet týchto čísel je 7. V ďal­šom kroku číslo 7 odpo­čí­taš od čísla 100 a výsled­kom bude prvá polo­vica koneč­ného výsledku (93). Aby si dostal druhú časť cel­ko­vého výsledku, musíš čísla 3 a 4 vyná­so­biť. Výsle­dok, kto­rým je číslo 12, dopí­šeš k číslu 93 a cel­kový výsle­dok je na svete.

1

Náso­be­nie čís­lom 9

Nasle­du­júca finta je veľmi jed­no­du­chá. Ak číslo 9 náso­bíme čís­lom 1, tak je výsle­dok (0)9. Nulu som napí­sal zámerne. Ak číslo 9 náso­bíme čís­lom 2, tak je výsled­kom číslo 18. V prí­pade čísla 3 je výsled­kom číslo 27 a tak ďalej. Vši­mol si si už tú postup­nosť? Prvá čís­lovka výsled­ného čísla stúpa, druhá klesá. Aké prosté.

2

Motý­lia“ metóda pre sčí­ta­va­nie a odpo­čí­ta­va­nie zlom­kov

Táto finta možno na prvý pohľad vyzerá hro­zivo, no opak je prav­dou. Vyná­so­bíš čita­teľa prvého zlomku s meno­va­te­ľom dru­hého zlomku a hneď na to meno­va­teľa prvého zlomku s čita­te­ľom dru­hého zlomku. Výsledky, ktoré sú v tomto prí­pade čísla 15 a 8, spo­čí­taš a dosta­neš číslo 23. Toto číslo bude v čita­teli cel­ko­vého výsledku. Následne vyná­so­bíš oba meno­va­tele a výsle­dok zapí­šeš do meno­va­teľa cel­ko­vého výsledku. Pri odpo­čí­ta­vaní zlom­kov je postup obdobný, len s tým roz­die­lom, že číslo 8 od čísla 15 odpo­čí­taš.

3

Náso­be­nie čís­lom 11

Postup si vysvet­líme na prí­klade 11x32. Medzi čís­lice 3 a 2 vpí­šeš ich súčet (3+2=5) a výsle­dok (352) je na svete.

4

Zapa­mä­ta­nie si čísla Pí

Pomo­cou jed­no­du­chej vety v anglič­tine si bez prob­lé­mov zapa­mä­táš prvých sedem čís­lic čísla Pí. Stačí len spo­čí­tať počet pís­men v kaž­dom slove vety „How I wish I could cal­cu­late Pi“, teda 3,141592.

5

Vypo­čí­ta­nie určite per­centa z čísla

Túto fintu si uká­žeme na prí­klade 40 % z 300. Na prvý pohľad cel­kom zlo­žité, že? Obe čísla však stačí vyde­liť čís­lom 10. V našom prí­pade dosta­neme čísla 4 a 30, ktoré jed­no­du­cho vyná­so­bíme a výsle­dok (120) je na svete. Aké jed­no­du­ché.

7

Vypo­čí­ta­nie pres­ného čísla ak poznáme len zlo­mok daného čísla

V tomto prí­pade si vez­meme prí­klad &fra­c34; z 24. Od čísla 4 (meno­va­teľ) vedieš čiaru k číslu 24 a vypo­čí­taš koľko štvo­r­iek sa v čísle 24 nachá­dza. Odpo­veď je 6. Následne vedieš čiaru k číslu 3 (čita­teľ) a vyná­so­bíš ho čís­lom 6, teda 6x3=18.

8

Kon­ver­to­va­nie stup­ňov Cel­zia na stupne Fah­ren­he­ita a opačne

Nasle­dovná finta sa ti zíde v prí­pade, že by si ces­to­val do USA alebo aby si mohol pred ostat­nými tro­chu zamach­ro­vať. Ak chceš zis­tiť, koľko stup­ňov Fah­ren­he­ita je 30 stup­ňov Cel­zia, stačí ak číslo 30 vyná­so­bíš čís­lom 2 a pri­po­čí­taš 30. Výsle­dok je pri­bližný, pres­nejší by si dostal v prí­pade, že číslo 30 vyná­so­bíš čís­lom 1,8, no to je už tro­chu zlo­ži­tej­šie.

V opač­nom prí­pade najprv číslo 30 odpo­čí­taš a následne výsle­dok vyde­líš dvoma.

9

Zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: georgianpartners.com

Pridať komentár (0)