Uber chce vytvo­riť v Európe 50 000 pra­cov­ných miest

Lukáš Gašparík jr. / 19. januára 2015 / Business

CEO Uberu, Tra­vis Kala­nick, vo svo­jom pre­jave na toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cií DLD v Mní­chove pri­sľú­bil, že sa chys­tajú v tomto roku zamest­nať v Európe až 50 000 ľudí, preto oča­káva pod­poru a spo­lu­prácu od jed­not­li­vých štá­tov.

Uber sa stala ofi­ciál­nym par­tne­rom mesta Bos­ton v zdie­ľaní dát a tech­no­ló­gií. Podobnú spo­lu­prácu oča­káva Kala­nick aj od európ­skych miest.

V roku 2015 chceme nad­via­zať nové par­tner­stvá s mesta v EÚ. Našim cie­ľom je pod­po­ro­vať základné fun­kcie mesta pro­stred­níc­tvom týchto par­tners­tiev. Preto verím, že do konca tohto roka sa tak stane a budeme tak schopný vytvo­riť 50 000 nových pra­cov­ných miest.“

Tra­vis Kala­nick sa vyjad­ril aj k neprí­jem­ným uda­los­tiam posled­ných dní, išlo o zná­sil­ne­nie ces­tu­jú­cej vodi­čom Uberu v Indií a tero­ris­tic­kým úto­kom v Paríži. „Kon­troly a výbe­rový pro­ces vodi­čov Uberu sa stále zdo­ko­na­ľuje. Pra­cu­jeme na tom dňom i nocou. Chceme našim zákaz­ní­kom pri­niesť bez­pečné ces­to­va­nie a poskyt­núť im dôveru v nás. Tak isto, keďže pro­stred­níc­tvom našich vodi­čov moni­to­ru­jeme situ­áciu v kaž­dej časti mesta, vieme pomôcť aj v krí­zo­vých situ­áciách“.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)