Uber ohro­mil výš­kou svo­jich príj­mov

Simona Babicová / 17. november 2014 / Business

Podľa zdro­jov z Busi­ness Insi­der od Hen­ryho Blod­geta by mal ročný pri­jem z pre­vádzky Uber dosiah­nuť hod­notu 10 miliárd dolá­rov do konca roku 2015.

Uberu patrí 20% zo všet­kých trans­ak­cií, čo zna­mená, že vytvára sieť pri­bližne 2 miliárd dolá­rov, čo je sakra dobré číslo.

A k tomu ešte väč­šina príj­mov Uberu pochá­dza z jeho prvých desia­tich miest, zahŕňa­júc San Fran­cisco a New York. Keď sa jeho viac ako 140 pomerne nových miest kde práve ope­ruje vypra­cuje, tak si asi viete pred­sta­viť o koľko sa ich prí­jem zná­sobí. San Fran­cisco samo o sebe pro­du­kuje stovky mili­ó­nov dolá­rov pre Uber. Uber v súčas­nosti pôsobí vo viac ako 45 kra­ji­nách, bez toho, aby potre­bo­val akvi­zo­vať iné lokálne firmy.

Uber CEO Tra­vis Kala­nick

Čo sa za touto mágiou skrýva?

Vôbec to nezna­mená, že spo­loč­nosť je v súčas­nosti zis­ková, pre­tože veľké množ­stvo inves­tí­cií sme­ruje do mar­ke­tingu, vývoja a akvi­zí­cií nových uží­va­te­ľov.

Aj napriek tomu, že spo­loč­nosť prišla na trh len pred pia­timi rokmi ich výsledky sú roz­hodne ohro­mu­júce.

Uveďme si prí­klad:

Po desia­tich rokoch exis­ten­cie na trhu Face­book oča­ká­val zaro­biť 10 miliárd dolá­rov už začiat­kom tohto roka. Je pravda, že Uber a Face­book sú dve úplne odlišné spo­loč­nosti ( reklama vs. trans­ak­cie ), ale Áno! 10 miliárd dolá­rov je naozaj veľa.

Podľa dostup­ných infor­má­cií majú príjmy spo­loč­nosti Uber porásť o 300% v tomto roku, a taký istý rast sa oča­káva aj v nasle­du­jú­com roku, prí­padne vyšší.

Tak čo, bude Uber za pár rokov robiť IPO na burzu pri valu­ácií 50 miliárd dolá­rov? Posledná hod­nota Uberu pre­sko­čila výšku 18 miliárd dolá­rov. Pekná suma na star­tup, ktorý je na trhu len 5 rokov.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)